Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
233z dziś
2913z ostatnich 7 dni
15586z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Bieżące utrzymanie i konserwacja fontann

Przedmiot:

Bieżące utrzymanie i konserwacja fontann

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA MIASTO KROSNO
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
powiat: Krosno
tel. 13 47 43 632, fax. 13 47 43 624
Województwo: podkarpackie
Miasto: Krosno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Bieżące utrzymanie i konserwacja fontann na terenie miasta Krosna w 2019 roku
Obsługa urządzeń elektrycznych oraz sterowania.
Przeprowadzanie kontroli 7 dni w tygodniu i czynności konserwacyjne z zakresu prawidłowego
funkcjonowania fontann- zlokalizowanych - na krośnieńskim Rynku oraz przy ul. Wojska
Polskiego w Krośnie w okresie eksploatacyjnym.
Demontaż i montaż oraz wywóz i przywóz zabudowy drewnianej fontanny na krośnieńskim rynku
w okresie zimowym i wiosennym.
oraz roboty porządkowe w wymienionym zakresie określonym w szczegółowej specyfikacji
technicznej.

Dokument nr: GK.7021.7.1.2019.B

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2 pokój nr 26 (Wydział
Gospodarki Komunalnej) w dniu 12 kwietnia 2019 r. o godz. 14:00.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: inspektor Krzysztof Zaborowski
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. Nr 28,
tel. (13)47 43 632.

Składanie ofert:
6. Opis sposobu przygotowania oferty oraz miejsca złożenia:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna ul. Staszica 2;
38-400 Krosno (Biuro Obsługi Obywatela).
Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:
Urząd Miasta Krosna ul. Staszica 2 38-400 KROSNO
Oferta na: Bieżące utrzymanie i konserwacja fontann na terenie miasta Krosna w 2019 r.
Nie otwierać przed 12 kwietniem 2019 r. do godz. 14:00.
Termin składania ofert upływa w dniu 12 kwietnia 2019 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:
Rozpoczęcie: 18.04.2019 r.
Zakończenie: 11.11.2019 r.

Wymagania:
3. Warunki płatności:
Przelew z rachunku bankowego zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze, w terminie do 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury.
4. Inne istotne warunki zamówienia:
Określa załącznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Warunki wymagane od Wykonawcy:
Wykonawca załączy następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich
kserokopie lub odpisy:
1) Wypełniony formularz oferty przetargowej - zał. nr 2,
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
3) Kserokopię aktualnych uprawnień elektrycznych uprawnienia do zajmowania się eksploatacją
urządzeń instalacji i sieci na stanowisku grupy ,,E" oraz grupy ,,D" .
4) Oświadczenie wykonawcy o tym, że:
- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usługi, kontrole jakości lub kierowanie pracami wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zał. nr 3,
Jeżeli wykonawca nie złoży w określonym terminie żądanych oświadczeń i dokumentów,
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub złoży dokumenty zawierające
błędy, Zamawiający wezwie go do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich
uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.