Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2764z ostatnich 7 dni
15384z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług w zakresie zakupu materiałów/wyposażenia (2) na potrzeby prowadzenia...

Przedmiot:

Świadczenie usług w zakresie zakupu materiałów/wyposażenia (2) na potrzeby prowadzenia wszystkich zajęć praktycznych

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Biuro Projektu
Rolna 43
40-555 Katowice
powiat: Katowice
605669998
wst@wst.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1178390
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług w zakresie zakupu materiałów/wyposażenia (2) na potrzeby prowadzenia wszystkich zajęć praktycznych w ramach zajęć uczelnianych
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Świadczenie usług w zakresie zakupu materiałów / wyposażenia na potrzeby prowadzenia wszystkich zajęć praktycznych w ramach zajęć uczelnianych prowadzonych w projekcie ,,Inwestycja w rozwój atrakcyjnych zawodów dostępnych w przemyśle motoryzacyjnym dla studentów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach poprzez realizację programu rozwoju praktycznego dla studentów kierunków mechatronika, grafika".
Usługa będzie realizowana w ramach projektu ,,Inwestycja w rozwój atrakcyjnych zawodów dostępnych w przemyśle motoryzacyjnym dla studentów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach poprzez realizację programu rozwoju praktycznego dla studentów kierunków mechatronika, grafika". Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Instytucją Zarządzającą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Cel zamówienia
Cel główny projektu to podniesienie kompetencji studentów kierunków: mechatronika, grafika w łącznej liczbie 116 osoby z kierunku mechatronika [w tym 4 kobiety] oraz 128 osób z kierunku grafika [90 kobiet 38 mężczyzn] stacjonarne i niestacjonarne - oczekiwanych na rynku przez największe firmy zajmujące się przemysłem motoryzacyjnym - tj. przedsiębiorców produkujących pojazdy samochodowe oraz części i akcesoria motoryzacyjne w okresie I 2018 - XII 2020. Kompetencje poprzez aktywną współpracę z firmami zostaną dostosowane do oczekiwań rynkowych - wprowadzenie nowych tematów zajęć, zajęć praktycznych - roboczych, rozwój kompetencji IT, językowych, miękkich, a przede wszystkim wdrożenie uczelnianego programu stażowego, który pozwoli na budowanie konkurencyjnej oferty uczelni, a także wsparcie możliwości zatrudnieniowych studentów i absolwentów. Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach [WST] pragnie odpowiedzieć na oczekiwania firm motoryzacyjnych współpracujących z uczelnią - m.in. Nissan, Tedgum, Komel.
Przedmiot zamówienia
Do zadań Wykonawcy będzie należała sprzedaż i dostawa materiałów / wyposażenia potrzebnych do zrealizowania zajęć odbywających się w ramach projektu ,,Inwestycja w rozwój atrakcyjnych zawodów dostępnych w przemyśle motoryzacyjnym dla studentów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach poprzez realizację programu rozwoju praktycznego dla studentów kierunków mechatronika, grafika".
W skład zamówienia wchodzą następujące zestawy:
a) Zestaw kable, wyświetlacz, czujniki, moduły (8 zestawów)
W skład zestawu wchodzą:1. Kabel USB A-mikro B ~0,5 m (4 szt); Kabel USB A-mini B ~0,5 m (2 szt); Kabel USB A - B ~0,5 m (2 szt)2. Wyświetlacz 7inch HDMI LCD (C) (2 szt) Dane techniczne wyświetlacza: Rozdzielczość: 1024 × 600 pix, panel dotykowy: pojemościowy, współpracuje z Raspberry Pi B B+ 2 B+ 3B 3B+ , dostępne obrazy systemów: Raspbian, Ubuntu oraz same sterowniki, współpracuje z Banana Pi / Banana Pro, dostępne obrazy: Lubuntu, Raspbian, współpracuje z BB Black, system: Angstrom, może pracować jako zwykły monitor z wejściem HDMI (funkcja panela dotykowego jest wtedy nie dostępna), obraz przesyłany jest za pomocą złącza HDMI, panel dotykowy obsługiwany jest za pomocą USB, możliwość sterowania podświetlaniem. 3. Kabel HDMI (2 szt) Kabel USB type A plug to micro B plug cable (2 szt) Śrubki montażowe (4pcs) (2szt) 4. Moduł (2 szt) . W skład jednego modułu wchodzi: Moduł z Joystickiem, moduł zasilający do płytki stykowej , moduł z buzzerem pasywnym, moduł z buzzerem aktywnym, czujnik dźwięku - duży; czujnik dźwięku - mały, moduł z czujnikiem śledzenia linii, czujnik odbiciowy, czujnik ruchu PIR HC-SR501, czujnik płomieni, czujnik Halla, czujnik dotyku, czujnik temperatury, moduł z dotykiem pojemnościowym, moduł z diodą LED RGB, moduł z diodą LED SMD RGB, dioda LED 5 mm dwukolorowa: czerwony / zielony, dioda LED 3 mm dwukolorowa: czerwony / zielony, przekaźnik 5 V, moduł z kontaktronem, 5 x Dioda LED - czerwona, 5 x Dioda LED - zielona, 5 x Dioda LED - niebieska, wyświetlacz LCD,10 x Rezystor 10 ?, 10 x Rezystor 100 ?, 10 x Rezystor 220 ?, 10 x Rezystor 330 ?, 10 x Rezystor 1 k?, 10 x Rezystor 2 k?, 10 x Rezystor 5,1 k?, 10 x Rezystor 10 k?, 10 x Rezystor 100 k?, 10 x Rezystor 1 M?, karta z oznaczeniami kolorów rezystorów, czujnik wilgotności gleby, czujnik pomiaru tętna, dioda LED siedmiokolorowa, moduł lasera, moduł z przyciskiem Tackt Switch, czujnik wibracji, moduł z potencjometrem obrotowym, czytnik kart SD, czujnik odległości HC-SR04, czujnik dymu MQ-2, czujnik przechylenia, czujnik DHT11.Czujnik Halla, moduł zegara RTC, czujnik temperatury DS18B20, czujnik dotyku i szczelinowy, czujnik poziomu cieczy, nadajnik i odbiornik radiowy, analogowy czujnik temperatury, przetwornica step-down, 3-osiowy akcelerometr i żyroskop I2C, moduł radiowy (nadajnik i odbiornik) 2,4 GHzKonwerter poziomów logicznych I2C, odbiornik IR.Dioda nadawcza IR, moduł bluetooth HC-06, klawiatura 4 x 4, moduł z fotorezystorem, płyta CD z przykładowymi programami oraz dokumentacjami, plastikowy pojemnik.
b) Zestaw startowy 1 (1 zestaw) W skład zestawu wchodzą:Przemiennik częstotliwości: napięcie wejściowe:1/3 AC200 240V 2.6A 0-330HZ do silnika: 0.4KW IP20, FS B, 55X170X170 (szer. × wys. × gł.) serwo silnika 1 PN=0.4KW, NN=3000 obr./min, IP65, M0=1,27 Nm, MN=1,27 Nm, AH 30 MM, nadajnik inkrementalny TTL 2500INK/U z wpustem, bez hamulca ułożony konfekcjonowane, 3m przewód sygnałowy, 3M Kabel I/O do samodzielnego montażu ,zestaw startowy zawiera serwa falownik siłownik , długość 3 m przewodu i przewód enkodera oraz E/A o długości 1 m. Zestaw startowy obejmuje badanie w trójfazowych zakres napięcia 3AC 200 V 240 480 V.
c) Zestaw startowy 2 (1 zestaw) Zestaw startowy, składający się z: CPU 1511T-1 PN, zasilacza PM1507, 24V / 3A, szyny montażowej 160mm, karty , 4MB, kabla Ethernet. Zakres dostawy CPU 1511T-1 PN. Zasilacz PM1507, 24V/3A, szyna profilowa 160 mm. Karty pamięci, 4 MB. Kabel Ethernet . Licencja Trial 365 STEP 7 V15 Professional. Materiał informacyjny.

CPV: 39162000-5

Dokument nr: 1178390, 4/04/2019/T010

Otwarcie ofert: Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego.

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 16-04-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Uprzejmie prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 15-ego kwietnia 2019 roku do godz. 15.00.
Niekompletna oferta powoduje brak rozpatrzenia oferty. Oferty należy składać drogą mailową, za pomocą poczty tradycyjnej lub dostarczyć osobiście na adres Biura Projektu:
Biuro Projektu
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Ul. Rolna 43, 40 - 555 Katowice
tel. 32 607 24 00
www.wst.com.pl
e-mail: wst@wst.com.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max. 3 lata od dnia zamówienia (lub podpisania umowy) realizowanych w okresach semestralnych.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Dodatkowe warunki
O Zamówienie mogą starać się Wykonawcy, którzy oprócz kryterium dostępu, spełniają poniższy warunek:
Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca składa Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku w załączniku nr 3 do oferty.
UWAGA:
Wszystkie załączniki należy wypełnić tak, by jednoznacznie wskazywały na spełnianie opisanych warunków udziału w postępowaniu. Oferty, które nie spełnią tego wymagania zostaną odrzucone.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wszystkich warunków wymaganych w zapytaniu ofertowym lub do udzielenia dodatkowych wyjaśnień.
1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub brak którejkolwiek z wymaganych informacji oraz za przesłanie / złożenie oferty
w innym miejscu niż wskazane w niniejszym zapytaniu.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego.
4. O terminie złożenia oferty, w tym również przesłanej pocztą, decyduje data i godzina wpłynięcia do Zamawiającego.
5. Oferty złożone po terminie określonym w niniejszym zaproszeniu pozostaną bez rozpatrzenia przez Zamawiającego.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Formularz oferty cenowej stanowiący zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Zamawiający oświadcza, że dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa złożone przez Oferentów nie będą udostępniane innym Uczestnikom postępowania, a dane osobowe zawarte w ofertach będą wykorzystywane dla potrzeb niezbędnych do procesu oceny ofert i realizacji szkolenia objętego zapytaniem ofertowym.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Cena brutto za:
- Dostarczenie odpowiedniej ilości materiałów/wyposażenia na potrzeby prowadzenia wszystkich zajęć praktycznych.
2. Termin dostawy:
- Termin dostawy oceniany będzie na podstawie następujących kryteriów, zgodnie z przyjętą poniżej punktacją:
a. Dostarczenie zamówienia w przeciągu do 7 dni od ogłoszenia wyników
Punktacja:
- dostarczenie zamówienia w przeciągu powyżej 7 dni od ogłoszenia wyników: 0 punktów
- dostarczenie zamówienia w przeciągu do 7 dni od ogłoszenia wyników: 1 punkt
cena - waga 70%
termin dostawy - waga 30%
Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Czas realizacji zamówienia Wykonawca przedstawia na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH
Adres
Rolna 43/brak
40-555 Katowice
śląskie , Katowice
Numer telefonu
322025034
Fax
322522875
NIP
6342513160
Tytuł projektu
Inwestycja w rozwój atrakcyjnych zawodów dostępnych w przemyśle motoryzacyjnym dla studentów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach poprze realizację programu rozwoju praktycznego dla studentów kierunków mechatronika, grafika.
Numer projektu
POWR.03.01.00-00-T010/17-00
Załączniki

OŚWIADCZENIE
FORMULARZ OFERTOWY

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Magdalena Wierzbik-Strońska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
605669998

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.