Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2764z ostatnich 7 dni
15384z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa sprzętu sportowego

Przedmiot:

Dostawa sprzętu sportowego

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Dzierzkowice
Terpentyna 1
23-251 Dzierzkowice
powiat: kraśnicki
tel.: (081) 822-10-06, fax: (081) 822-15-00
solary@dzierzkowice.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Dzierzkowice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa sprzętu sportowego w celu realizacji projektu
pn. ,,Seniorzy na pięć plus",
współfinansowanego środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020, Osi priorytetowej: 11
Włączenie społeczne, Działania: 11.2
Rodzaj zamówienia: usługa
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sportowego w celu realizacji projektu pn. ,,Seniorzy
na pięć plus", współfinansowanego środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Działania: 11.2
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na trzy części, jak poniżej:
Część I - dostawa sprzętu sportowego
Część II - dostawa sprzętu łuczniczego
Część III - dostawa sprzętu do disegolfa
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 do Zapytania
4. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia był fabrycznie
nowy, nieużywany, posiadał wymagane parametry techniczne, określone w opisie przedmiotu
zamówienia, znajdował się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletnym
i gotowym do użytkowania oraz spełniał wymagane polskim prawem normy i był wolne od wad
prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia powystawowego.
5. Sprzęt należy dostarczyć do Urzędu Gminy Dzierzkowice; Terpentyna 1; 23-251 Dzierzkowice
6. Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą, poinformuje o niej Zamawiającego
wskazując datę oraz przewidywaną godzinę dostawy wyposażenia.
7. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w dniu roboczym tj. poniedziałek - piątek, w godzinach od
7:00 do 15:00.
8. Minimalny okres gwarancji na dostarczony sprzęt 24 miesiące od dnia podpisania protokołu.
9. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub
urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z podrozdziałem 6.5.2
ust. 5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub
urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe,
cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę,
aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia
pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu
zamówienia. Pod pojęciem ,,minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe'' Zamawiający
rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach,
katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do
określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie
charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy)
lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty
równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie
parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych
parametrach.
10. W każdym przypadku, gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
11. W każdym przypadku użycia w Zapytaniu lub załącznikach oznakowania określonego
w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r.
póz. 1986 ze zm.), Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że
dostawy spełniają wymagania równorzędne.
12. W przypadkach, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych, nie jest w stanie uzyskać
określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że ofertowane
przez niego dostawy spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie
wyznaczonym, akceptuje inne środki dowodowe, a w szczególności dokumentacje techniczną
producenta, o ile Wykonawca udowodni że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania
określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.
13. Użycie w Zapytaniu lub załącznikach do niej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez
jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę
jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w
opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia
oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki
oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe,
w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma
ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania
w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy,
oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty
budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu
zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
14. W każdym przypadku, w którym Zamawiający żąda aby oferowany sprzęt posiadał deklarację
CE oznacza to deklarację wynikającą z dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej.
15. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z podziałem określonym
w rozdziale I pkt. 2 zapytania ofertowego. Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które
ofertę może złożyć jeden Wykonawca.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie zamierza udzielać zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h podrozdziału
6.5 Wytycznych, tj. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw, w okresie 3 lat od
udzjelenia zamówienia podstawowego.

CPV: 37400000-2, 37440000-4, 37441100-2, 37441300-4, 37462100-5, 37400000-2

Dokument nr: SG.271.2.2019

Otwarcie ofert: 8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 kwietnia 2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego,
tj. Urząd Gminy Dzierzkowice, Terpentyna 1; 23-251 Dzierzkowice

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach w siedzibie Zamawiającego: Gmina
Dzierzkowice Terpentyna 1; 23-251 Dzierzkowice - sekretariat do dnia 11 kwietnia
2019 r. godz. 10:00.
2. Kopertę zewnętrzną (nie oznakowaną nazwą Wykonawcy) należy zaadresować: Wójt Gminy
Dzierzkowice Terpentyna 1; 23-251 Dzierzkowice z dopiskiem: ,,Oferta - Dostawa sprzętu
sportowego w celu realizacji projektu pn. ,,Seniorzy na pięć plus" - cześć ..." (oznaczenie
części na którą wykonawca składa ofertę) oraz ,,Nie otwierać przed 11 kwietnia 2019 r. godz.
10:15".
3. W przypadku braku ww. danych na kopercie Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
zdarzenia mogące wyniknąć z powodu braku danych np. przypadkowe otwarcie oferty przed
wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską - jej
nieotwarcia w trakcie sesji otwarcia ofert.
4. Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
6. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana
oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio oznakowanych
z dopiskiem ,,ZMIANA".
7. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia: 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Wymagania:
III. ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Zamawiający nie przewiduje udzjelenia zaliczek.
IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA:
Wykonawca, wraz z wypełnionym formularzem ofertowym (wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do zapytania ofertowego), podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli, składa:
1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2) jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dostępnych zamawiającemu dokumentów,
należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty - oryginał lub notarialnie poświadczoną
kopię.
3) Załącznik nr 4 do Zapytania - Wykaz oferowanego sprzętu
VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na każdą część postępowania.
2. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Osoba upoważniona
do złożenia oferty powinna podpisać się w sposób czytelny lub uwiarygodnić podpis imienną,
pieczątką.
3. Jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dokumentów dostępnych zamawiającemu,
należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty - oryginał lub notarialnie poświadczoną
kopię.
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
7. Każda strona oferty powinna być ponumerowana kolejnymi numerami. Wszelkie poprawki lub
zmiany w tekście oferty powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
8. Wszystkie oświadczenia i dokumenty stanowiące ofertę Wykonawcy powinny być spięte ze sobą
w sposób trwały.
9. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, na załączonym druku wraz
z kompletem wymaganych załączników. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty
w postaci elektronicznej.
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Wykonawca w ofercie określi cenę oferty brutto w zł (PLN), która stanowić będzie wynagrodzenie
lyczałtowe za realizację części zamówienia, na którą/które wykonawca składa ofertę. Cena
ofertowa - jest to kwota wymieniona w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do zapytania
ofertowego), którą należy podać w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza
(do dwóch miejsc po przecinku), oddzielnie dla każdej z części zamówienia, na które wykonawca
składa ofertę. W przypadku niepodania liczb po przecinku, Zamawiający uzna, że dziesiątki
i jednostki grosza mają wartość 0.
2. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia i wynikające ze wzoru umowy/umów.
3. Dla porównania i oceny ofert zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto zamówienia, jaką
poniesie na realizację przedmiotu zamówienia, oddzielnie dla każdej części zamówienia.
4. W formularzu ofertowym wykonawca podaje cenę, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach
towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji
złotego (Dz. U. z 1994 r., Nr 84, póz. 386 ze zm.), za którą podejmuje się zrealizować przedmiot
zamówienia.
X. INFORMACJA DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.
Rozliczenia między' Zamawiającym a Wykonawcą - w złotych polskich.
XII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO:
Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu informację o cenach
jednostkowych, zastosowanej stawce podatku VAT, cenach netto i cenach brutto zarówno ceny
ofertowej, jak i cen jednostkowych.
XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY.
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XIV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem jej nieważności.
2. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację
przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:
1) w sytuacji, gdy urządzenia/sprzęty określone w specyfikacji, a następnie w umowie, przestały
być produkowane/zostały wycofane ze sprzedaży i są niedostępne albo zostały uznane przez
producenta za przestarzałe, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem, Zamawiający
dopuszcza możliwość zamiany przedmiotu umowy na wersję o parametrach technicznych,
funkcjonalnych i użytkowych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego. W takim
przypadku zmiana nie może powodować wzrostu ceny ofertowej, terminu wykonania i innych
warunków udzjelenia zamówienia zawartych w zapytaniu ofertowym. W/w zamianę przedmiotu
umowy Zamawiający rozpatrzy, po uprzednim złożeniu przez Wykonawcę pisemnego
uzasadnienia i propozycji zamiany.
2) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym;
3) dopuszcza się poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
4) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń
Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy;
5) dopuszcza się zmianę warunków płatności w uzasadnionych przypadkach;
6) innych warunków umowy, jeżeli w chwili jej zawarcia nieznane były fakty mające na nie
wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres spowoduje następstwa korzystne dla
Zamawiającego.
XV. INNE POSTANOWIENIA:
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie
publiczne.
4. Wykonawcy będą związani swoimi ofertami w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach wymagających,
będzie miał prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i treści
oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie
zostaną one złożone lub będą zawierać błędy. Zamawiający będzie miał również prawo żądać
wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierać rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania
ofertowego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podawania przyczyny.
8. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe
jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu
uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Uwagi:
XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY
OFERT.
1. Kryteriami oceny ofert dla wszystkich części zamówienia są:
1) Cena ofertowa o wadze 100% (oferowaną cenę Wykonawca poda w ust. 1 formularza
ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, odpowiednio dla części, na
które wykonawca składa ofertę).
2. Każda oferta będzie oceniana w skali 100 pkt oddzielnie dla każdej części zamówienia.
3. Liczba punktów w kryterium cena będzie obliczona na podstawie następującego wzoru:
najniższa zaoferowana cena
C = ---------------------------- x 100 pkt
cena oferty badanej
4. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów, spośród
nieodrzuconych ofert, oddzielnie dla każdej części zamówienia.

Kontakt:
V. INORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI:
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem pkt 3.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami.
4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Gmina Dzierzkowice
Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice
e-mail: solary@dzierzkowice.pl
5. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Tomasz Ośka

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.