Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
682z dziś
3362z ostatnich 7 dni
16035z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie i dostawa kompletnych kompaktowych węzłów cieplnych

Przedmiot:

Wykonanie i dostawa kompletnych kompaktowych węzłów cieplnych

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o
ul. Kołłątaja 3
78-100 Kołobrzeg
powiat: kołobrzeski
mec@mec.kolobrzeg.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Kołobrzeg
Wadium: 7.000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie i dostawa w miejsce wskazane przez
Zamawiającego kompletnych kompaktowych węzłów cieplnych:
1) dwufunkcyjnego: c.o. + c.w.u., zlokalizowanego w budynku Parafii p.w. Św.
Michała Archanioła , ul. Ostrobramska w Kołobrzegu;
2) dwufunkcyjnego: c.o. + c.w.u., zlokalizowanego w budynku A Zespołu
Budynków Mieszkalnych Wielorodzinnych PRO - NORD 2 , ul. Łopuskiego w
Kołobrzegu;
3) trzyfunkcyjnego: c.o. + c.w.u., zlokalizowanego w budynku Centrum Zdrowia i
Relaksu ,,VERANO" przy ul. Kościuszki w Kołobrzegu.
2. Szczegółowy zakres wymagań dotyczących wykonania węzłów cieplnych
określają zestawienia urządzeń i schematy technologiczne - załącznik nr 3, nr 4 i
nr 5 do SIWZ.
3. Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia węzła powinny być dopuszczone
do stosowania w budownictwie to znaczy powinny mieć certyfikat zgodności lub
deklarację zgodności na zgodność z Polską Normą.
4. Do każdego z w/w węzłów należy dostarczyć: instrukcję montażu i uruchomienia
węzła kompaktowego, schemat instalacji elektrycznej węzła kompaktowego, karty
informacyjne (,,DTR-ki") poszczególnych urządzeń węzła, wymagane atesty i
karty gwarancyjne, protokoły prób ciśnieniowych, rozruchowych i pomiarów
elektrycznych, oraz dokumentację odbiorową węzła dla UDT.
5. Wykonawca opracuje Instrukcję eksploatacji i obsługi dla każdego węzła
cieplnego.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w pokój nr 104 sala konferencyjna w dniu 2019-04-12 o
godz. 10:30.

Specyfikacja:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie internetowej
www.mec.kolobrzeg.pl w dziale Przetargi, zakładka dotycząca postępowania
,,Wykonanie i dostawa trzech kompletnych kompaktowych węzłów cieplnych"
lub odebrać osobiście w siedzibie Spółki przy ul. Kołłątaja 3 pok. 106 tel. 094 35 260
11 wew. 37 bądź otrzymać pocztą e-mail po wysłaniu prośby o przesłanie
specyfikacji z podaniem adresu e-mail

Składanie ofert:
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółki do dnia
2019-04-12 do godz. 10:00 z dopiskiem: ,,Wykonanie i dostawa trzech kompletnych
kompaktowych węzłów cieplnych", nie otwierać przed 2019-04-12 godz. 10:30".

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: do dnia 10.05.2019 r. (do godziny 15-tej).

Wymagania:
6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w siłach
własnych.
7. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wizji lokalnej
pomieszczeń w których zamontowane będą węzły kompaktowe. Celem
przeprowadzenia wizji jest to, aby Wykonawca wykonał węzeł o gabarytach
umożliwiających jego wniesienie do pomieszczenia węzła bez konieczności jego
rozmontowywania. W przypadku braku możliwości wykonania węzła o wymiarach
umożliwiających jego wniesienie w całości urządzenie należy wykonać w
modułach umożliwiających prosty demontaż i ponowny montaż (bez konieczności
cięcia ramy). Nie zastosowanie się przez Wykonawcę do wyżej wymienionych
warunków spowoduje obciążenie Wykonawcy kosztami przebudowy węzła.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewidują udzjelenia zamówień uzupełniających.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
10. Wadium
1) Ustala się wadium w wysokości: 7.000,00 PLN (siedem tysięcy złotych)
2) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
11. Kryteria oceny i ich znaczenie.
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionego kryterium:
Cena -100%
Zamawiający będzie oceniał oferty na wykonanie i dostawę każdego z trzech węzłów
oddzielnie i przewiduje możliwość powierzenia wykonania węzłów różnym
wykonawcom.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za
każdy z węzłów.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Przed podpisaniem umowy wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 2 % wartości zamówienia brutto.
14. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu do składania ofert

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.