Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2764z ostatnich 7 dni
15384z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie instalacji CO w szalecie miejskim

Przedmiot:

Wykonanie instalacji CO w szalecie miejskim

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych w Gryficach
ul. Zielona 5
72-300 Gryfice
powiat: gryficki
tel. 91 384 20 47, faks 91 384 22 14
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Gryfice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie instalacji CO w szalecie miejskim w Gryficach z podłączeniem do GDK.
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonywanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach szaletu miejskiego
w Gryficach przy ul. Niepodległości z podłączeniem zasilania do kotłowni Gryfickiego Domu
Kultury w Gryficach przy ul. Niepodległości. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca
ma obowiązek wykonania instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych, montaż
grzejników dwupłytowych wysokości 600 i długości 1600 mm sztuk 4 z zaworami
regulacyjnymi. Przyłącze do kotłowni z rur stalowych. Wykonanie próby szczelności i
regulacja na sieci. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu.
Zamawiający oczekuje podania ceny łącznej za wykonanie przedmiotu , ustalonej na
podstawie kosztorysu szczegółowego.

Dokument nr: DKR-311.30.2019.ML

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

Składanie ofert:
VI. Miejsce składania ofert
Ofertę cenową należy:
- złożyć w siedzibie Zamawiającego: budynek biurowy, ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice,
sekretariat, pok. nr 4, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, Oferta na wykonanie instalacji CO w
szalecie miejskim
NIE OTWIERAĆ PRZED 16.04.2019 r. godz. 14:05
w terminie do dnia 16 kwietnia 2019 roku, godz. 14:00.

Wymagania:
2. Pozostałe wymagania i postanowienia :
1) Zamawiający oczekuje, że wykonawca posiada doświadczenie w wykonywaniu prac na
sieci i instalacjach CO.
2) Wykonawca będzie stosował materiały posiadające znaki dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Zamawiający oczekuje wskazania terminu wykonania zamówienia.
6. Zamawiający oczekuje udzjelenia gwarancji na wykonane prace na okres nie krótszy niż 24
miesiące licząc od dnia podpisania protokołu zakończenia robót.
III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała wypełniony i podpisany przez Wykonawcę
formularz cenowo-ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
wg załączonego wzoru - załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. W zależności od statusu prawnego Wykonawcy, wydruk aktualnego wypisu z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk aktualnego wpisu w
Krajowym Rejestrze Sądowym - dokumenty nie starsze niż 6 miesięcy w dniu składania ofert
5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Do formularza cenowo-ofertowego należy załączyć kosztorys szczegółowy, zawierający
wszystkie koszty składowe oferty.
3. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku oraz słownie.
4. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.
VIII. Informacje o formalnościach
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę tj. ofertę z najniższą ceną.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

Kontakt:
V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania jest p. Marek Lachowicz tel. 607 581 426
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków
udzjelenia zamówienia w godzinach pracy Zakładu, tj.: od 7:00 do 15:00.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.