Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
658z dziś
3548z ostatnich 7 dni
16062z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont dachu budynku administracyjno - biurowego

Przedmiot:

Remont dachu budynku administracyjno - biurowego

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi Rejon w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Południowa 17/19
97-300 Piotrków Trybunalski
powiat: Piotrków Trybunalski
tel. 44/ 649 76 46
piotrkow@gddkia.gov.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Piotrków Trybunalski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
Remont dachu budynku administracyjno - biurowego Rejonu przy ul. Południowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Dokument nr: O.Ł.Z-14.2415.11.2019.1.jk

Składanie ofert:
Formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym należy przesyłać na adres:
e-mail: piotrkow@gddkia.gov.pl, faksem na nr 44/ 649 70 70, dostarczyć osobiście lub drogą pocztową do siedziby Rejonu w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Południowa 17/19 do dnia 16.04.2019 r. do godz. 1000.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do dnia 28.06.2019 r.

Wymagania:
Warunki płatności:
Należności z tytułu wykonanych usług będą realizowane w oparciu o protokoły odbioru podpisane ze strony Zamawiającego przez przedstawiciela Rejonu w Piotrkowie Trybunalskim.
Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Inne dane: Kryterium oceny ofert - 100% cena
Załączniki:
- formularz ofertowy,
- kosztorys ofertowy,
- dokumentacja technologiczna,
- STWiORB,
- projekt umowy.
Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) na podstawie art. 4 ust. 8.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentu potwierdzającego uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia.
Oferty należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym.
Zamawiający wymaga odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie w terminie 8 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w każdym momencie bez podania przyczyny.
Podpisał:
Paweł Kowalewski
Kierownik Rejonu w Piotrkowie Trybunalskim
Ochrona danych osobowych
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz w celu archiwizacji.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zarządzenie Nr 49 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 października 2013 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (z późn. zm.). Ponadto w przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej ,,Rozporządzeniem RODO", gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy.
Dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
Dane osobowe Wykonawcy, będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

Kontakt:
Osoba prowadząca sprawę: Jadwiga Kacperek, tel. 44/ 649 76 46.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.