Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
654z dziś
3334z ostatnich 7 dni
16007z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Renowacja płyty boiska trawiastego

Przedmiot:

Renowacja płyty boiska trawiastego

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Juchnowiec
ul.Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Kościelny
powiat: białostocki
tel. 85 713 28 80 fax. 85 713 28 81
sekretariat@juchnowiec.gmina.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Juchnowiec Kościelny
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Fundusz sołecki we wsi Olmonty na rok 2019 w Gminie Juchnowiec Kościelny.
11.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawa i montaż .
11.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Fundusz sołecki we wsi Olmonty na rok 2019 w Gminie Juchnowiec Kościelny.
1.3.1. Zadanie nr 1 - wieś Olmonty i Izabelin (boisko - numery działek 16/5 16/6 16/3
16/4) Renowacja płyty boiska trawiastego.
Opis wykonywanych zabiegów regeneracyjnych:
1.3.1.1. Aeracja otworowa na głębokość 8 em, na całej powierzchni boiska.
1.3.1.2. Wertykulacj a
1.3.1.3. Dosiew nasion metodą dosiewu wgłębno-szczelinowego
1.3.1.4. Nawożenie startowe wraz z lekkim wałowaniem terenu.
1.3.1.5. Odchwaszczanie i nawożenie dolistne - oprysk przed rozpoczęciem prac
1.3.1.6. Piaskowanie
1.3.2.Zadanie nr 2 - wieś Olmonty i Izabelin teren przy boisku numery działek 16/3
Renowacja nawierzchni zielonej :
1.3.2.1. zakup, dostawa , nawiezienie czarnoziemu około 15m3 oraz nasion trawy około 15kg;
1.3.2.2. wyrównanie wyżej wymienionego terenu oraz zasianie trawy;
1.3.2.3. przycięcie gałęzi zwisających nad chodnikiem przy boisku i ich usunięcie.
Zamawiający dopuszcza zrealizowanie którejkolwiek z części w przypadku posiadania niższej kwoty
w budżecie na rok 2019.

Dokument nr: IGK.271.1.35.2019

Składanie ofert:
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji
Wykonawcy należy złożyć osobiście lub listownie w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny, ul.
Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny (pokój nr 6 - sekretariat), w terminie do dnia 16.04.2019 r. do godziny 12:00.
Godziny pracy urzędu poń. 9 : 00 +17 : 00 ; wt + pt 7:30+15 : 30
Ofertę należy opatrzyć dopiskiem ,,Fundusz sołecki we wsi Olmonty na rok 2019 w Gminie
Juchnowiec Kościelny

Miejsce i termin realizacji:
II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Pożądany termin realizacji zamówienia: do 16.06.2019 r.

Wymagania:
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, w celu zapoznania się z miejscem
realizacji przedmiotu zamówienia, jego zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i
ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania i wyceny oferty
oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną.
Wykonawca doprowadzi teren po wykonaniu prac do stanu pierwotnego z uwzględnieniem
wykonanych prac.
Rozliczenie należności za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi fakturą końcową, wystawioną na
podstawie protokołu końcowego odbioru robót - po pierwszym koszeniu.
Zamawiający wymaga udzjelenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 2 lata.
Zamawiający wymaga określenia terminu usuwania usterek w okresie gwarancyjnym - nie dłuższy niż
14 dni od daty zgłoszenia.
Termin płatności faktur - do 30 dni.
III. TERMIN ZWĄZANIA OFERTĄ - 30 dni od dnia 16.04.2019
111.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
111.1.1) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.:
? posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
? posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
? dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
? znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
? nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na skutek okoliczności
określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.2) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
111.2.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, należy przedłożyć:
o Ofertę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego,
o Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
o Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
IV. PROCEDURA
IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzjelenia zamówienia: zamówienie poniżej 30 000 euro.
IV. 1.2) Kryteria oceny ofert:
Łączna ocena wszystkich kryteriów:...............- 100%
- najniższa cena brutto
Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, wynikającą
z przyjętego wyżej kryterium. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego, w terminie
ustalonym przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy nie dojdzie do podpisania umowy
z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejsza ofertę, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłonienia kolejnego Wykonawcy, który uzyskał kolejną
najwyższą ocenę.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
IV. 1.3) Opis sposobu obliczania ceny
Cena oferty wyrażona w PLN powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu
należytej realizacji zamówienia w tym m.in. koszty: podatku VAT, wykonania fundamentów, zakupu,
dostawy i montażu materiałów wraz z wyposażeniem, zabezpieczenia przedmiotu zamówienia do
czasu jego odbioru, przygotowania przedmiotu zamówienia do odbioru.
Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1,
2) dokumenty wymienione w pkt III.2.1 zapytania ofertowego,
3) określenie terminu gwarancji,
4) określenie terminu usuwania usterek w okresie gwarancyjnym,
5) określenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
VI. INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Kontakt:
Anna Moniuszko tel. 85 7132895, fax 85 7132880, e-mail: anna.moniuszko@juchnowiec.gmina.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.