Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
338z dziś
3018z ostatnich 7 dni
15691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprawdzenie stanu technicznego i prawidłowości podłączeń kratek wentylacyjnych oraz...

Przedmiot:

Sprawdzenie stanu technicznego i prawidłowości podłączeń kratek wentylacyjnych oraz prawidłowości działania okien oddymiających, klap dymowych i żaluzji dymowych

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy
ul. pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1
16-070 Choroszcz
powiat: białostocki
tel. centrala 85 719 10 91 fax. 85 719 28 00
joanna.zalewska@sppchoroszcz.med.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Choroszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Przedmiot zamówienia: Sprawdzenie stanu technicznego i prawidłowości podłączeń kratek
wentylacyjnych oraz prawidłowości działania okien oddymiających, klap dymowych i żaluzji
dymowych.
4. Szczegółowy zakres usług obejmuje :
etap I - wykonanie raz w roku przeglądu w budynkach wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do
umowy pkt. 1,
etap II - wykonanie dwa razy w roku przeglądów w budynkach wyszczególnionych w Załączniku nr I
do umowy pkt. 2.

CPV: 90915000 - 4

Dokument nr: SZP3820 - 10/19

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2019 r. o godzinie 10:15 w pokoju 101 na I piętrze budynku administracji
- siedziba Zamawiającego

Składanie ofert:
V. Termin składania ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 15.04.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Psychiatryczny
Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy
Plac Z. Brodowicza 1,16-070 Choroszcz
w Kancelarii Zakładu (parter budynku administracji)
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej adresem Zamawiającego i Wykonawcy oraz nazwą:
,,Oferta na usługa sprawdzenia stanu technicznego i prawidłowości podłączeń kratek wentylacyjnych
oraz prawidłowości działania okien oddymiających, klap dymowych i żaluzji dymowych, Znak sprawy:
SZP 3820 -10/19"

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
1. Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.202 lr.
1) etap I - przeglądy budynków wyszczególnionych w pkt. 1 załącznika nr 1 do umowy wykonane raz w
roku w terminach: do dnia 30.11.2019r., 30.11,2020r., 30.11.2021 r.
2) etap II - przeglądy budynków wyszczególnionych w pkt. 2 załączenia nr 1 do umowy wykonane dwa
razy w roku w terminach:
a) pierwszy przegląd do dnia: 15.05.2019r., 15.05.2020r., 15.05.2021 r.,
b) drugi przegląd do dnia: 30.11.2019r., 30.11,2020:\\\\, 30.11.2021 r.
2. Miejsce realizacji zamówienia: teren Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, 16-070 Choroszcz Plac Z. Brodowicza 1 oraz
Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień przy ul. Radzymińskiej w Białymstoku.

Wymagania:
5. Wykaz budynków stanowi załącznik do projektu umowy.
6. Szczegółowy opis realizacji zamówienia określa projekt umowy Załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania.
II. Kryterium oceny ofert: najkorzystniejsza cena - 100%
Wykonawca w formularzu ofertowym oferuje cenę ryczałtową za kompleksową usługę, z wyszczególnieniem
miesięcznej wartości ryczałtu za przeglądy w poszczególnych etapach.
IV. Wykonawca składa następujące dokumenty:
1. Uzupełniony i podpisany formularz ofertowy -wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania
2. Uprawnienia do wykonywania usług kominiarskich.
3. Potwierdzenie posiadanego aktualnego ubezpieczenia OC w zakresie wykonywanej działalności
usługowej.
4. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej.
Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań
w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia ofert winno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono
wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
Kserokopie dokumentów składanych wraz z ofertą powinny być opatrzone klauzulą ,,za zgodność z
oryginałem" i podpisem osoby upoważnionej do składania oferty.
VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
1. w toku badania i oceny ofert do żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert,
2. podjęcia ewentualnych dalszych negocjacji cenowych w celu zawarcia umowy,
3. swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyny,
4. jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami
5. unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez
podania przyczyny

Kontakt:
VI. Osoby wyznaczone do kontaktu:
Marek Gogol - Kierownik Działu Techniczno - Gospodarczego, tel. 609 330 764 lub 85/7191091 wew. 238,
adres e-mail: marek.gogol@sppchoroszcz.med.pl
Joanna Zalewska - Kierownik Sekcji zamówień Publicznych tel. 85/7191091 wew. 404
adres e-mail: joanna.zalewska@sppchoroszcz.med.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.