Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
694z dziś
3459z ostatnich 7 dni
16080z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Nadzór inwestorski

Przedmiot:

Nadzór inwestorski

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy, Swarzędz
ul. Rynek 1
62-020 Swarzędz
powiat: poznański
61 65 12 210
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1178512
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Swarzędz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1, gmina Swarzędz.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1, w branżach:
a) roboty budowlane w związku z rozbudową hali, a w szczególności:
- przebudowa istniejącej kotłowni olejowej dla potrzeb maszynowni pomp ciepła;
- przebudowa istniejącej części socjalnej i remont pomieszczeń;
- docieplenie ścian budynku i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
- wykonanie opaski szer. 60 cm z bloczków betonowych na podbudowie z piasku.
b) roboty instalacyjne;
c) roboty elektryczne.
Cel zamówienia
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pod nazwą: Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1, gmina Swarzędz
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1, w branżach:
a) roboty budowlane w związku z rozbudową hali, a w szczególności:
- przebudowa istniejącej kotłowni olejowej dla potrzeb maszynowni pomp ciepła;
- przebudowa istniejącej części socjalnej i remont pomieszczeń;
- docieplenie ścian budynku i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
- wykonanie opaski szer. 60 cm z bloczków betonowych na podbudowie z piasku.
b) roboty instalacyjne;
c) roboty elektryczne.
2. Szczegółowy zakres obowiązków pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: rozbudowa bazy transportowej w Garbach, określony został w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia.

4. Projekt będzie finansowany z:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (Oś Priorytetowa 3 - Energia, Działanie 3.3 - Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.3 - Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania.

CPV: 71247000-1

Dokument nr: 1178512

Otwarcie ofert: Oferty zostaną otwarte dnia 16.04.2019 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, ul. Rynek 1, 62 - 020 Swarzędz, pokój nr 407.

Specyfikacja:
3. Dokumentacja dot. zadania Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1, dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz w zakładce Przetargi/Ogłoszenie o zamówieniu 522650-N-2019,
link:
http://bip.swarzedz.eu/index.php?id=12

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 16-04-2019
Miejsce i sposób składania ofert
a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy,
ul. Rynek 1, 62 - 020 Swarzędz
w Biurze Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu, do dnia 16.04.2019 r. do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Garby
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego w terminie od dnia podpisania umowy o wykonanie robót budowlanych z wykonawcą wybranym w odrębnym postępowaniu, do dnia zakończenia realizacji umowy o roboty budowlane, rozumianej jako odbiór wszelkich robót budowlanych i całkowite rozliczenie z wykonawcą robót budowlanych, w tym także uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi przewidzianych w umowie na roboty budowlane.
2. Zamawiający planuje zakończenie realizacji umowy o roboty budowlane w terminie do 15.12.2019 roku.
.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie
Potencjał techniczny
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
b) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w postaci wydruku komputerowego, maszynopisu lub czytelnego pisma odręcznego.
c) Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty wraz z ofertą należy złożyć Oświadczenie wskazujące osoby pełniące funkcję inspektora nadzoru, Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym (zgodnie z załącznikami nr 1,3, 4 do Zaproszenia).
d) Oferta, oświadczenia oraz dokumenty wystawione przez Wykonawcę muszą być podpisane przez Wykonawcę albo osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
e) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz zatytułowanej:
,,Oferta na Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1, gmina Swarzędz
Nie otwierać przed 16.04.2019 r. godz. 10.30 "
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
a) inspektorem branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wpisanym na listę właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającym wyższe wykształcenie i minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno - budowlanej;
b) inspektorem branży sanitarnej posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży sanitarnej, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wpisanym na listę właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającym wykształcenie wyższe i minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej;
c) inspektorem branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży elektrycznej, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wpisanym na listę właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającym wykształcenie wyższe i minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej.
Uwaga!
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wskazanych funkcji, pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich wymaganych warunków dla poszczególnych funkcji. Zamawiający wymaga, aby inspektor branży konstrukcyjno - budowlanej pełnił funkcję wiodącego inspektora nadzoru (koordynatora prac) nad realizacja zamówienia po stronie Wykonawcy. Koordynator będzie osobą, z którą Zamawiający będzie się kontaktował we wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy.
W celu potwierdzenie spełniania powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą:
Oświadczenia wskazującego osoby pełniące funkcję inspektora nadzoru w trzech branżach - na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Zaproszenia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie
Warunki zmiany umowy
Warunki zmiany umowy zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty. Wraz z ofertą należy złożyć Oświadczenie wskazujące osoby pełniące funkcję inspektora nadzoru, Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym oraz Klauzulę informacyjną UMiG Swarzędz (zgodnie z załącznikami nr 1,3,4 i 5 do Zaproszenia).
W celu potwierdzenie spełniania powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą:
Oświadczenia wskazującego osoby pełniące funkcję inspektora nadzoru w trzech branżach - na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Zaproszenia.
Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:
- dostarczenia Zamawiającemu kopii dokumentów potwierdzających podstawę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej, inspektora nadzoru branży sanitarnej i inspektora nadzoru branży elektrycznej wskazanych w ofercie Wykonawcy.
Jeżeli Wykonawca nie dostarczy powyższych dokumentów, Zamawiający potraktuje to jako uchylanie się Wykonawcy od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert.
3. Minimalny okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wynosi: - 5 lat (lub więcej, zgodnie z ofertą Wykonawcy robót budowlanych) i biegnie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny ofert.
Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert.
Kryteria oceny ofert są następujące:
--Nr----nazwa kryterium------waga
1. Cena ofertowa brutto - 60%
2. Czas reakcji - 25%
3. Kwalifikacje kluczowego personelu - 15%
Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Kryterium nr 1: Cena oferty brutto - Wzór (Cmin/Cof)*100*waga, gdzie:
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert;
Cof - cena podana w ofercie.
W tym kryterium można maksymalnie uzyskać 60 punktów.
Kryterium nr 2: Czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego o konieczności wizytacji placu budowy:
do 1h - 25 pkt
od 1h do 3h - 15 pkt
od 3h do 5h - 5 pkt
od 5h do 7h - 0 pkt
W tym kryterium można maksymalnie uzyskać 25 punktów.
Kryterium nr 3: Kwalifikacje kluczowego personelu - Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie wykazu osób.
Punkty w ramach niniejszego kryterium zostaną przyznane w następujący sposób :
- świadczenie przez osoby wskazane do realizacji zamówienia jako inspektorzy nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej oraz elektrycznej, które spełnią warunki udziału w postępowaniu, a wciągu ostatnich 5 lat pełnili funkcje inspektorów nadzoru budowlanego lub kierownika budowy w przypadku branży konstrukcyjno - budowlanej, w co najmniej jednej nadzorowanej robocie budowlanej wykonywanej dla sektora publicznego o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN, wymaganej jako warunek udziału w postępowaniu:
- jedna (1) usługa - 5 pkt
- dwie (2) usługi - 10 pkt
- trzy (3) usługi lub więcej - 15 pkt
W tym kryterium można maksymalnie uzyskać 15 puntów.
Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
Punkty uzyskane przez ofertę w ramach każdego kryterium zostaną zsumowane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tą samą ilość punktów, wyżej w rankingu będzie ta oferta, która zawiera niższą cenę. Jeżeli nadal nie będzie można rozstrzygnąć postępowania ofertowego, wybrana zostanie oferta z najkrótszym czasem reakcji na zgłoszenie Zamawiającego. Jeżeli nadal nie będzie można rozstrzygnąć postępowania, wybrana zostanie oferta na podstawie wyższych kwalifikacji kluczowego personelu.
Wykluczenia
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:
a) Wykonawcę, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) Wykonawcę, który będzie powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (Beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (Beneficjenta) czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą.
2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, w szczególności Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
W celu ustalenia czy złożona oferta zawiera rażąco niską cenę Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień (w tym złożenie dowodów) w zakresie możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień do Wykonawców, których zaoferowana cena budzi wątpliwości lub których cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów usług lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
3. Oferta złożona po terminie składania ofert będzie podlegać odrzuceniu.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA SWARZĘDZ
Adres
rynek Rynek 1
62-020 Swarzędz
wielkopolskie , poznański
Numer telefonu
616512000
Fax
616512211
NIP
7773098737
Tytuł projektu
Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - etap II
Numer projektu
RPWP.03.03.03-30-0036/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Jolanta Fortuna-Czmok
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
61 65 12 210

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.