Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2680z ostatnich 7 dni
15352z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Wolborzu
Pl. Jagiełły 28
97-320 Wolbórz
powiat: piotrkowski
tel. (44) 61-64-241 fax (44) 61-64-211
przetargi@wolborz.eu
Województwo: łódzkie
Miasto: Wolbórz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. ,,Rozbudowa,
przebudowa i nadbudowa z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w
Proszeniu" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020.
2. Opis i zakres przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji
pn. ,,Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa z termomodernizacją budynku Szkoły
Podstawowej w Proszeniu". W specjalnościach:
- Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- Konstrukcyjno- budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów;
- Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
W ramach wykonywania zamówienia Wykonawca, będzie zobowiązany do wykonywania czynności
takich jak:
- Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi wymienionymi branżami,
zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
- Reprezentowanie Inwestora na etapie budowy poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej
realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
Współdziałanie z Wykonawcą robót budowlanych.
Kontrola realizacji dokumentacji projektowej.
- Współdziałanie z Koordynatorem ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, nadzorem
autorskim/projektantami, załatwianie spraw związanych z uwagami dotyczącymi rozwiązań
projektowych.
- Współpraca z ekspertami powołanymi dodatkowo przez Zamawiającego (jeżeli Zamawiający
uzna to za konieczne).
- Udział w kompletowaniu i sprawdzaniu dokumentacji odbiorowych i uczestniczenie w
rozliczaniu inwestycji pomiędzy Wykonawcą, Zamawiającym i Urzędem Marszałkowskim w
Łodzi.
- Kontroli zgodności realizacji inwestycji z przyjętym w umowie z Wykonawcą robót
budowlanych harmonogramem rzeczowo- finansowym.
- Sporządzanie Zamawiającemu raz na miesiąc pisemnej informacji dotyczącej realizacji
danego zadania inwestycyjnego ze szczególnym uwzględnieniem przyjętego harmonogramu
rzeczowo - finansowego realizacji inwestycji.
- Uczestnictwo w wszelkiego rodzaju naradach i spotkaniach dotyczących realizacji inwestycji
organizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, na
terenie budowy.
- Podejmowanie działań, dotyczących przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań
technicznych.
- Wstrzymania robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z kontraktem i przepisami Bhp
- Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
niedopuszczonych do stosowania budownictwie.
- Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie
inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
- Realizacji przyjętych obowiązków poprzez pracę na terenie budowy w wymiarze
zapewniającym prawidłowy nadzór robót lecz nie rzadziej niż dwa dni w tygodniu i
dodatkowo, na każde wezwanie Zamawiającego.
- Kontrola przygotowania kompletu dokumentów do odbioru technicznego części lub całości
robót w celu zgłoszenia w organie nadzoru budowlanego zakończenia tych robót i uzyskania
pozwolenia na użytkowanie.
- Prowadzenie dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej z czynności objętych
przedmiotem zamówienia lub przydatnych inwestorowi ze względów użytkowych bądź
eksploatacyjnych lub wymaganych od Koordynatora w zakresie nadzorowanej branży.
- Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz
przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i
przekazywanie ich do użytkowania.
Określenie zakresu inwestycji:
Całość dokumentacji projektowej i przetargowej inwestycji, na której realizowany ma być nadzór
inwestorski znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.wolborz.4bip.pl ,
w zakładce zamówienia publiczne - ogłoszenia przetargów rok 2019.

CPV: 71.24.70.00-1, 71.52.00.00-9, 71.63.00.00-3

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi o godz. 14:15.

Składanie ofert:
4. Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy przesłać e-mailem na adres: przetargi@wolborz.eu lub złożyć w Urzędzie
Miejskim w Wolborzu, Pl. Jagiełły 28; 97-320 Wolbórz, pok. Nr 1, sekretariat do dnia
12.04.2019 r.
do godz. 14:00.

Miejsce i termin realizacji:
5. Wymagany termin realizacji zamówienia:
- Wykonawca niniejszego zamówienia wykonywać będzie usługi przez okres trwania robót
budowlanych tj. od dnia podpisania umowy przez wykonawcę robót budowlanych.
- Termin zakończenia realizacji robót budowlanych nie później niż: 30 września 2019 r.
- Okres nadzoru, o którym mowa wyżej, może zostać skrócony lub wydłużony do
rzeczywistego czasu wykonywania robót budowlanych bez zmiany wysokości wynagrodzenia
Wykonawcy.

Wymagania:
3. Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych
przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert:
Kryterium cena: 100 %
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące:
1) dysponuje lub będzie dysponował minimum po jednej osobie posiadającej
uprawnienia w specjalnościach:
- Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów;
Konstrukcyjno- budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów;
Dopuszcza się wykonywanie kilku funkcji przez jedną osobę posiadającą różne uprawnienia.
7. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.
8. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą.
- Oferta powinna być złożona na druku ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 wraz z ofertą
Wykonawca złożyć powinien oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
- Z wybranym wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu zostanie
zawarta umowa w formie pisemnej.
- Po zawarciu umowy z Wykonawcą Zamawiający wymagał będzie przedstawienia kopii
uprawnień poszczególnych osób skierowanych do realizacji zamówienia.
9. Terminy, płatności.
- Termin płatności faktury - 30 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury.
- Wynagrodzenie płatne będzie proporcjonalnie z faktury Wykonawcy robót budowlanych.
Jedna faktura częściowa w czerwcu 2019 r. oraz faktura końcowa.

Kontakt:
10. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Agnieszka Chylak- Pakowska
tel. 44/61-64-241 wew. 31

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.