Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
654z dziś
3334z ostatnich 7 dni
16007z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu szaletu miejskiego

Przedmiot:

Wykonanie remontu szaletu miejskiego

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych w Gryficach
ul. Zielona 5
72-300 Gryfice
powiat: gryficki
tel. 91 384 20 47, faks 91 384 22 14
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Gryfice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia ofert cenowych na :

Wykonanie remontu szaletu miejskiego w Gryficach.
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonywanie remontu bieżącego w pomieszczeniach szaletu miejskiego w Gryficach przy ul. Niepodległości. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek wykonania naprawy dachu polegającego na wykonanie pokrycia z jednej warstwy papy termozgrzewalnej, naprawa obróbek blacharskich, malowanie farbami emulsyjnymi sufitów i ścian pomieszczeń, montaż zaworów spustowych do pisuarów, naprawa elektrycznych podgrzewaczy wody, wymiana desek sedesowych, wymiana ościeżnicy drzwi zewnętrznych, naprawa posadzki, częściowa wymiana płytek posadzkowych, wymiana lamp oświetleniowych. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu. Zamawiający oczekuje podania ceny łącznej za wykonanie przedmiotu , ustalonej na podstawie kosztorysu szczegółowego.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

Specyfikacja:
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu.

Składanie ofert:
Ofertę cenową należy:
- złożyć w siedzibie Zamawiającego: budynek biurowy, ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice,
sekretariat, pok. nr 4, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta na wykonanie instalacji CO w szalecie miejskim "
NIE OTWIERAĆ PRZED 16.04.2019 r. godz. 14:10

w terminie do dnia 16 kwietnia 2019 roku, godz. 14:00.

Wymagania:
2. Pozostałe wymagania i postanowienia :
1) Zamawiający oczekuje, że wykonawca posiada doświadczenie w wykonywaniu prac wykończeniowych.
2) Wykonawca będzie stosował materiały posiadające znaki dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Zamawiający oczekuje wskazania terminu wykonania zamówienia.
6. Zamawiający oczekuje udzielenia gwarancji na wykonane prace na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu zakończenia robót.
III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załączonego wzoru - załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. W zależności od statusu prawnego Wykonawcy, wydruk aktualnego wypisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk aktualnego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - dokumenty nie starsze niż 6 miesięcy w dniu składania ofert
5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Do formularza cenowo-ofertowego należy załączyć kosztorys szczegółowy, zawierający wszystkie koszty składowe oferty.
3. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
4. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
VIII. Informacje o formalnościach
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę tj. ofertę z najniższą ceną.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
6. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest p. Marek Lachowicz tel. 607 581 426
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zakładu, tj.: od 7:00 do 15:00.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.