Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
779z dziś
4590z ostatnich 7 dni
17044z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sukcesywny zakup mieszanki kruszywa łamanego oraz gruzu kruszonego wraz z dostawą

Przedmiot:

Sukcesywny zakup mieszanki kruszywa łamanego oraz gruzu kruszonego wraz z dostawą

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sianów
ul. Armii Polskiej 30
76-004 Sianów
powiat: koszaliński
Tel. (94) 34 69 543 Fax. (94) 34 69 543
zp@sianow.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Sianów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest ,,Sukcesywny zakup mieszanki kruszywa łamanego oraz gruzu
kruszonego przeznaczonego do remontu dróg na terenie gminy i miasta Sianów w 2019 r. wraz z
dostawą"
Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie polega na określeniu ceny (netto i brutto) za zakup:
1) 1 tony mieszanki kruszywa naturalnego łamanego frakcji 0.00 - 31,5 mm wraz z dostawą do
miejsca wbudowania.
2) 1 tony gruzu kruszonego frakcji 0.00-63,0 mm wraz z dostawą do miejsca wbudowania.
Zakup odbywać się będzie sukcesywnie - na cząstkowe zlecenia (w formie pisemnej e-mail,
fax) Zamawiającego określające ilość, rodzaj oraz miejsce na terenie gminy Sianów;
3) Szacowana ilość zakupu wraz z dostawą w okresie obowiązywania umowy:
- 700 ton kruszywa naturalnego łamanego frakcji 0,00 - 31,5mm,
- 120 ton gruzu kruszonego frakcji 0,00 - 63,0mm
4) Odległość od siedziby Zamawiającego do najdalej położonej miejscowości na terenie gminy
Sianów wynosi - 20 km.;
5) Ilość zleconych sukcesywnie zakupów uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego
i posiadanych środków finansowych. Z tytułu zmniejszenia liczby i zakresu przewidywanych
zamówień Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego;
6) Zakupiony materiał nie może zawierać zanieczyszczeń mogących uszkodzić pojazdy poruszające
się po drogach w szczególności: gwoździ, drutów, szkła a także innych zanieczyszczeń tj. plastik,
guma, azbest, itp.;
7) Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać certyfikat zgodności
materiałów z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla wyrobów nieobjętych certyfikacją na
znak bezpieczeństwa;
8) Zakup kruszywa i gruzu oprócz sprzedaży samego materiału obejmuje: załadunek, ważenie, i
rozładunek na wskazanych przez Zamawiającego drogach gminnych na terenie Gminy Sianów;
9) Nie przedstawienie dokumentów z ważenia dostarczanego każdym samochodem przed
rozładunkiem na drodze, może spowodować odmowę odbioru kruszywa i gruzu;
10) Zamawiający żąda potwierdzenia odbioru kruszywa i gruzu przez sołtysów poszczególnych
sołectw bądź osób wyznaczonych w zleceniu zakupu.
IV. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Liczba części - 2;
Część 1 - zakup kruszywa łamanego frakcji 0.00 - 31,5 mm, ,
Część 2 - zakup gruzu kruszonego frakcji 0.00-63,0 mm .

Dokument nr: Z.271.2.2019

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 12.04.2019, godzina 12;15 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy i
Miasta w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30, pokój nr 5.

Składanie ofert:
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30, I piętro, pokój nr 12 -
Sekretariat;
2. Termin składania ofert: 12.04.2019 roku, do godziny 12;00

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie wykonywane w okresie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2019 r.

Wymagania:
OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY, W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków w postępowaniu należy
przedłożyć:
- podpisane oświadczenie z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2.
2. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu należy przedłożyć:
- podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3.
3. Inne dokumenty:
- wypełniony ,,Formularz ofertowy" z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1.
Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Wadium nie będzie pobierane.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Ofertę sporządza się w języku polskim według formularza przygotowanego przez
Zamawiającego - załącznik nr 1,
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
3. Oferta cenowa oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo zawierające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione. W przypadku
złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
pełnomocnika.
5. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
9. Wszystkie strony oferty zawierające informacje muszą zostać ponumerowane. Miejsca, w
których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie, która będzie adresowana na: Urząd Gminy i
Miasta w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów. Ponadto koperta powinna posiadać
nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę po terminie oraz zapis:
,,Sukcesywny zakup mieszanki kruszywa łamanego oraz gruzu kruszonego przeznaczonego
do remontu dróg na terenie gminy i miasta Sianów w 2019 r. wraz z dostawą"
10. Do formularza oferty należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje, uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu
zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian
musi być złożone według takich samych zasad samych zasad, jak składana oferta, tj. w dwóch
kopertach /zewnętrznej - oznaczonej jak w pkt. 10 i wewnętrznej oznaczonej jako
,,ZMIANA"/-
12. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną przez siebie
ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia /wg takich samych zasad jak
wprowadzanie zmian i poprawek/ z napisem na zewnętrznej kopercie ,,WYCOFANIE".
13. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty
wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane.
14. Koperty oznakowane dopiskiem ,,ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania
zmian, zostaną dołączone do oferty.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści. Zapytania
mogą być składane faksem pod numerem /94/ 31 85 543 lub na adres email: zp@sianow.pl.
5. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert zmodyfikować warunki zapytania. Dokonaną w ten
sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
warunki zapytania, a także dokonuje się zmiany warunków zamieszczonych na stronie
internetowej.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta, wynosi 100
punktów.
1. Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę jedno kryterium - cena, która będzie sumą
wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Cena dostawy -100%
Za najniższą zaoferowaną cenę zakupu brutto przyznaje się 100 pkt., tj.100%.
Za zaoferowanie ceny wyższej przyznaje się punkty wg następującego wyliczenia:
(najniższa cena brutto : zaoferowana cena brutto) x 100
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w sumie zdobędzie największą liczbę
punktów.
Każda z części zamówienia będzie oceniana odrębnie.
XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. INFORMACJE O WALUTACH OBCYCH, W JAKICH BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY
ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.
XVII. STOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Wzór umowy stanowi załącznik nr 4.
XVIII. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru
Wykonawcy.
XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
W sprawach nie unormowanych niniejszymi warunkami naboru ma zastosowanie - Kodeks Cywilny.

Kontakt:
1. Sposób porozumiewania się z wykonawcami:
- oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują e-
mailem, faksem lub pisemnie drogą pocztową.
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
- Kamila Oterska - Ref. GKAPP - pokój nr 4, bud. B Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, tel. (94) 34
69 544 - w sprawie przedmiotu zamówienia
- Janusz Ałtyn - Główny specjalista ds. zamówień publicznych - pokój nr 5, parter Urzędu Gminy i
Miasta w Sianowie, tel. (94) 34 69 543, fax. (94) 34 69 543,
e-mail: zp@sianow.pl - w sprawie
procedury zapytania ofertowego.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.