Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
338z dziś
3018z ostatnich 7 dni
15691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont budynku leśniczówki

Przedmiot:

Remont budynku leśniczówki

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Strzelce
Maziamia Strzelecka 17
22-135 Białopole
powiat: chełmski
Telefon - 82 5683210 wew.23.
strzelce@lublin.lasy.gov.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Białopole
Wadium: 3000 zł.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont budynku leśniczówki Gołębowiec
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
3. Tryb postępowania: - przetarg uproszczony
4. Opis przedmiotu zamówienia: remont będzie obejmował prace z zakresu robót budowlanych,
elektrycznych i instalacyjnych w następującym zakresie:
prace w ramach robót budowlanych: prace rozbiórkowe, budowa nowego komina, wymiana drzwi
wewnętrznych, wykonanie okładziny ścian płytami gipsowo - kartonowymi, położenie gładzi, malowanie
ścian, układanie paneli, płytek i terakoty, wykonanie daszka nad wejściem, remont schodów
zewnętrznych, czyszczenie i impregnacja szalówki na elewacji;
prace w ramach robót elektrycznych: wymiana przewodów elektrycznych na przewody miedziane,
wymiana lamp oświetleniowych, gniazd i przełączników
prace w ramach robót instalacyjnych: wymiana kotła c.o., wymian grzejników c.o., podgrzewacza wody
(bojlera), montaż grzejników łazienkowych, wymiana umywalki, brodzików, sedesu, baterii ściennych,
montaż kabin natryskowych, wiercenie studni głębinowej, wymiana pompy w studni głębinowej,
obudowa studni, montaż zbiornika akumulacyjnego, wykonanie instalacjo c.o. do pomieszczeń
poddasza, wykonanie instalacji wodociągowej od studni do budynku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwiera kosztorys ofertowy i specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót - załączniki do niniejszego ogłoszenia.
Uwaga: kolor oraz wzór płytek i terakoty oraz paneli podłogowych, model skrzydeł drzwiowych, rodzaj
kabin prysznicowych i urządzeń sanitarnych porcelanowych musi zostać zaakceptowany przez
Zamawiającego przed przystąpieniem do prac.

Dokument nr: S.270.3.2019

Otwarcie ofert: 13. Miejsce I termin otwarcia ofert - otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2019 r. o godz. 9:15
w siedzibie Zamawiającego w świetlicy.

Składanie ofert:
11. Termin składania ofert - data: 15.04.2019 rok, godz. 9:00
12. Miejsce składania ofert - siedziba Zamawiającego, sekretariat - pokój 5

Miejsce i termin realizacji:
9. Termin wykonania zamówienia: 31.07.2019 rok

Wymagania:
6. Każda oferta powinna zawierać: kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie opisu przedmiotu
zamówienia, cenę netto i brutto, stawkę podatku VAT, termin wykonania zadania, termin ważności
oferty, informację na temat gwarancji, informację o warunkach płatności, dane kontaktowe
i teleadresowe wykonawcy oraz informacje o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
7. Warunki udziału w postępowaniu:
1) W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki oraz złożą
wymagane oświadczenia i dokumenty:
a) posiadają uprawnieni do działalności zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej,
co potwierdzą zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis z KRS,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia i wykonali
przyjemniej dwie roboty o wartości minimum 100 000,00 zł brutto każda, polegające na
budowie, przebudowie lub remoncie budynku w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, oraz
wykażą, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone,
c) dysponowanie co najmniej jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia .
publicznego, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych \\\\
w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, czy też posiadającą odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia co
potwierdzą oświadczeniem własnym.
2) Złożenie oferty traktowane jest jako oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z przedmiotem
zamówienia, o posiadaniu doświadczenia oraz zdolności technicznej i zawodowej - niezbędnych do
należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
3) Okres gwarancji - minimum 24 miesiące od daty odbioru końcowego robót, na zainstalowane
urządzenia gwarancja producenta.
4) Opis przygotowania oferty:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Cenę należy podać we wzorze oferty w odniesieniu do
całego przedmiotu zamówienia. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym. Oferta powinna być złożoną Zamawiającemu
w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z nazwą i adresem lub pieczęcią wykonawcy
wraz z napisem ,,Oferta" i tytułem postępowania lub podobnym napisem dostatecznie
wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do zamawiającego. Koszty
opracowania
i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.
Do wypełnionego formularza ofertowego należy obowiązkowo dołączyć:
- wypełniony kosztorys ofertowy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), strona tytułowa
z czynnikami cenotwórczymi: stawka roboczogodziny, narzuty oraz kwotę netto, brutto i VAT;
- wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej lub KRS,
- wykaz wykonanych robót budowlanych,
- wykaz osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia,
- oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej
10. Wymagania w zakresie wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3000 zł. Wadium należy
wpłacić w formie pieniężnej przelewem na rachunek bankowy Nadleśnictwa Strzelce: BG2 BNP
PARIBAS nr 19 2030 0045 1110 0000 0010 3650 przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia
15.04.2019 roku do godziny 09:00.

Uwagi:
5. Kryteria oceny ofert - cena-100%
8. Termin związania ofertą 30 dni
14. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia niniejszego postępowania na każdym
z jego etapów bez konieczności podawania przyczyn.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktów - Justyna Waszyńska - Tor
Telefon - 82 5683210 wew.23.
e-mail: strzelce@lublin.lasy.gov.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.