Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
592z dziś
3481z ostatnich 7 dni
15996z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapewnienie oświetlenia wraz z obsługą na potrzeby koncertu

Przedmiot:

Zapewnienie oświetlenia wraz z obsługą na potrzeby koncertu

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 2 100 194, tel. 22 2 100 120, tel. 22 2 100 124
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia: zapewnienie oświetlenia wraz z obsługą na potrzeby koncertu ,,Gramy dla Europy"
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia

CPV: 799552100-3

Dokument nr: DZP.261.38.2019

Otwarcie ofert: VI. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert
Oferty zostaną otwarte w Narodowym Centrum Kultury, Warszawa, ul. Płocka 13, o godzinie 11:00 w dniu
12.04.2019 r.

Składanie ofert:
V. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert
1. Oferty należy złożyć w Narodowym Centrum Kultury, Warszawa, ul. Płocka 13, na recepcji do godziny 10;30 w
dniu 12.04.2019 r. pod rygorem nierozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny
opóźnienia.
2. Zamawiający może przed terminem składania ofert przedłużyć termin ich składania z inicjatywy własnej lub
przychylając się do wniosku podmiotu, który z przyczyn od siebie niezależnych nie jest w stanie złożyć oferty w terminie.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania: instalacja 25-27.04.2019 - demontaż 01.05.2019 r.

Wymagania:
I. Opis sposobu przygotowywania oferty
1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do ogłoszenia dla
Wykonawców i zgodnie z wymaganiami niniejszego Ogłoszenia oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert złożonych przez tego Wykonawcę.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (konsorcjum), pod
warunkiem, że Wykonawcy spełnią następujące wymagania:
4.1 oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. II. pkt.
2.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty, o których mowa w
ust. II. pkt. 2.2 tj. wykaz zrealizowanych usług, wykonawcy występujący wspólnie składają w zakresie, w
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4.2 Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Wraz z ofertą należy przedstawić stosowne pełnomocnictwo
przewidujące ich sposób współdziałania oraz zakres odpowiedzialności.
5. Oferta oraz dokumenty określone w ust. II pkt. 2.1 - 2.3 Ogłoszenia winny być trwale ze sobą spięte.
6. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do Ogłoszenia i
Istotnych Postanowień Umowy, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści.
7. Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku
komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści.
8. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być zaparafowane przez Wykonawcę. Wszelkie
zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być zaparafowane przez Wykonawcę - w
przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

9. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być
umieszczona informacja o łącznej liczbie stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do oferty.
10.Ofertę należy złożyć w formie oryginału. Pozostałe dokumenty z wyłączeniem pełnomocnictwa do złożenia
oferty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację
podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
11.0 ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, do oferty powinno być załączone
pełnomocnictwo do jej podpisania w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Przyjmuje się, że
pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.
12.0fertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy wraz z numerami
telefonów kontaktowych oraz zaadresowane na następujący adres Zamawiającego:
Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13,01-231 Warszawa
oraz opisane:
,,Oferta na zapewnienie oświetlenia wraz z obsługą na potrzeby koncertu ,,Gramy dla Europy
Nie otwierać przed godz. 11;00 dnia 12.04.2019 r."
13.Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny
być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o
wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta, ale opakowanie winno zawierać dodatkowe
oznaczenie wyrazem: ZMIANA.
Niespełnienie wymagań określonych w pkt 4, 7, 8 nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz wszelkie
negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z nie zachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
15. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku
postępowania, z uwzględnieniem przepisu art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
16. Kompletna oferta powinna zawierać:
16.1 .prawidłowo wypełniony formularz oferty (załącznik nr 2 do Ogłoszenia),
16.2. pełnomocnictwo (o ile zostało udzielone),
16.3.oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do Ogłoszenia),
16.4. wykaz usług, o których mowa w ust. II pkt. 1 poniżej (załącznik nr 5 do Ogłoszenia) wraz dokumentami
poświadczającymi należyte wykonanie zamówienia.
16.5. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości
1 000 000,00 zł.
II. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy oraz wymagane dokumenty
1. Warunki wymagane od Wykonawców.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności technicznej lub zawodowej, tj. zrealizowanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 2 usług z
zakresu zapewnienia oświetlenia koncertu wraz z obsługą o wartości co najmniej 100 000,00 złotych brutto
każda, oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że przedstawiona usługa została wykonana
należycie.
1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. Wykonawca wykaże, że posiada opłacone ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną określoną na nie mniej niż 1 000 000,00 zł.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć następujące
dokumenty:
2.1. podpisane przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3
do Ogłoszenia),
2.2. wykaz usług, o których mowa w ust, II pkt. 1 powyżej (załącznik nr 5 do Ogłoszenia) wraz dokumentami
poświadczającymi należyte wykonanie zamówienia, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
2.3. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości
1 000 000,00 zł.
VII. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert
1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert i zgłaszać na piśmie oświadczenia do protokołu.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
3. Podczas otwarcia zostaną ogłoszone nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny ofert.
4. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi i Ogłoszeniem, a następnie
ocenione zgodnie z kryteriami i warunkami zawartymi w Ogłoszeniu i w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia (załącznik nr 1 do ogłoszenia) przez Komisję podczas niejawnego posiedzenia.
5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do
ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne będzie unieważnienie
postępowania.
6. Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzjelenia przez Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
8. Zamawiający poprawi w ofercie:
8.1. oczywiste omyłki pisarskie,
8.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
8.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty -
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9. Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty
mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia.
10. Zamawiający powiadomi na piśmie o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
Powiadomienie to zawierać będzie informacje o:
10.1 .Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego,
10.2. wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z podaniem nazwy i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano
i uzasadnienia jej wyboru, a także informacje na temat innych złożonych ofert oraz punktację przyznaną tym
ofertom w trakcie ich oceny,
10.3. terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Informacja ta zamieszczona będzie jednocześnie na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie
dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
11. Komisja ds. rozstrzygania postępowań na usługi społeczne Zamawiającego wybiera ofertę najkorzystniejszą, przez
co należy rozumieć ofertę z najwyższą liczbą punktów,

Uwagi:
III. Kryteria i sposób oceny ofert:
Oznaczenie Kryterium Opis kryterium Liczba punktów
C. Cena za zapewnienie oświetlenia wraz z obsługą na potrzeby koncertu ,,Gramy dla Europy" 80
D. Doświadczenie Wykonawcy 20
Suma 100
1. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i
oświadczeń złożonych przez Wykonawcę stanowiących załączniki oferty. Ocena będzie dokonana metodą:
spełnia - nie spełnia.
2. Kryterium (C): Cena.
2.1. Wykonawca oblicza cenę oferty na realizację przedmiotu zamówienia biorąc pod uwagę wartość netto.
Następnie oblicza wysokość podatku VAT i ustala cenę. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję w
trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
2.2. Podczas oceny ofert w tym kryterium oceny stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta
z najniższą ceną ofertową uzyska maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium Cmin = 80
pkt. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: (Cmin: Cb) x 80 pkt,
gdzie: Cmin-cena oferty minimalnej, Cb - cena oferty badanej.
2.3. Cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia.
2.4. Cena musi być wyższa niż 0 i musi być podana w polskich złotych, cyfrowo oraz określona z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
3. Kryterium (D): Doświadczenie Wykonawcy.
3.1. podczas oceny ofert ww. kryterium oceniane będą usługi spełniające wymogi opisane w ust. II pkt. 1
niniejszego Ogłoszenia,
3.2. podczas oceny ofert ww. kryterium oceny stosowany będzie następujący sposób obliczenia: wykazanie
należytego wykonania 2 usług - 10 pkt, wykazanie należytego wykonania 3 usług i więcej - 20 pkt.
Wykazanie mniej niż 2 usług traktowane będzie jako niespełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Ostateczna ocena (O) stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w obu ww. kryteriach, tj. O = C + D.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
6. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać dodatkowych pozycji do formularza oferty.
IV. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, o którym mowa
w pkt. 1, z zastrzeżeniem że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 60 dni.

Kontakt:
Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów: Pani Katarzyna Ostatek, tel. 22 2 100 194, kostatek@nck.pl,
09:00-15:00; w sprawach formalnych: Pani Dorota Wysocka, tel. 22 2 100 120, przetargi@nck.pl, godz. 09:00-15:00 oraz Pani Anna Kazimierczak, tel. 22 2 100 124, przetargi@nck.pl, godz. 09:00-15:00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.