Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2680z ostatnich 7 dni
15352z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa sprzętu AGD

Przedmiot:

Zakup i dostawa sprzętu AGD

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa
powiat: Warszawa
fax (22) 635-79-91
zamowienia@psych.uw.edu.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. ZAKRES ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa sprzętu AGD (klimatorów oraz wentylatorów).

3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1.

Dokument nr: WPs/74/2019/MM

Składanie ofert:
Oferty można składać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej na adres: zamowienia@psych.uw.edu.pl do dnia 16.04.2019 r. do godz. 15:00.

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - do 30.04.2019

Wymagania:
5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Oferta powinna być przygotowana zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego w języku polskim.
2) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby po stronie Wykonawcy upoważnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Formalne upoważnienie powinno być wówczas dołączone do oferty.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
4) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6) Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i wariantów oraz spięta w sposób trwały.
6.OCENA OFERT
1) Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione w pkt. 5.
I. Kryterium wyboru oferty:
1. Cena - 70 %,
2. Czas realizacji zamówienia - 30 %,

1. Cena
Kryterium temu zostaje przypisana liczba 70 punktów. Ilość punktów poszczególnym
Wykonawcom za kryterium, przyznawana będzie według poniższej zasady:
Oferta o najniższej cenie otrzyma 70 punktów.
Pozostałe oferty - ilość punktów wyliczona wg wzoru :
cena najniższa
Ci = ------------------------------- x 70 pkt
cena oferty badanej
i - numer oferty badanej
Ci - liczba punktów za kryterium ,,CENA" (oferty badanej)
cena oferty - cena brutto z OFERTY.

2. Czas (termin) realizacji zamówienia - liczony w dniach
Kryterium temu zostaje przypisana liczba 30 punktów. Ilość punktów poszczególnym Wykonawcom za kryterium, przyznawana będzie według poniższej zasady:
Oferta o najkrótszym okresie (terminie) realizacji zamówienia otrzyma 30 punktów.

Pozostałe oferty - ilość punktów wyliczona wg wzoru :
termin najkrótszy
Ti = --------------------------------- x 30 pkt
termin oferty badanej

i - numer oferty badanej
Ti - liczba punktów za kryterium ,,TERMIN" (oferty badanej)

TERMIN oferty - okres (termin) realizacji zamówienia z OFERTY.

W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu oferty poda termin realizacji w niepełnych dniach, przy ocenie oferty Zamawiający zaokrągli termin realizacji w górę do najbliższej pełnej liczby (np. zadeklarowany termin realizacji wynoszący 20,5 dnia zostanie zaokrąglony do 21 dni itp.).

7.DODATKOWE INFORMACJE
1) W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji umowy z najlepszymi oferentami.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania lub negocjacji ceny zawartej w ofercie, złożonej przez oferenta oraz ma prawo wezwania oferenta do uzupełnień oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści oferty.

Kontakt:
Osoba do kontaktów w sprawie zapytania:
Magdalena Matera
e-mail: zamowienia@psych.uw.edu.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.