Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa ZMIELONEGO KAMIENIA WAPIENNEGO

Przedmiot:

Dostawa ZMIELONEGO KAMIENIA WAPIENNEGO

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna
Zawada 26
28-230 Połaniec
powiat: staszowski
tel. 15 865 65 50, tel. 15 865 64 21, tel. 15 865 66 68
poniedzielski.tomasz@enea.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Połaniec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dostawa 200 TON ZMIELONEGO KAMIENIA WAPIENNEGO
ZAKRES DOSTAWY OBEJMUJE:
Dostawę 200 TON ZMIELONEGO KAMIENIA WAPIENNEGO
1.1. Zakres obejmuje dostawę i rozładunek 200 TON ZMIELONEGO KAMIENIA WAPIENNEGO w partiach, transportem samochodowym w cysternach samowyładowczych o parametrach jak w Załączniku nr 5.
1.2. Zmielony kamień wapienny powinien być dostarczone zgodnie z warunkami dostawy określonymi w Załączniku nr 5.
Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

Składanie ofert:
Termin złożenia oferty upływa w dniu 11.04.2019 r. o godz.10°°.
Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: poniedzielski.tomasz@enea.pl do dnia
11 kwietnia 2019 r. do godz. godz.1000.

Miejsce i termin realizacji:
Termin dostawy: od dnia 15.04.2019 r. do dnia 17.04.2019 r.
Miejscem dostawy Towaru będzie: bezpośrednia dostawa do zbiornika magazynowego Zielonego Bloku o pojemności 150 m3, zlokalizowanego w elektrowni Zawada 26, 28-230 Połaniec.

Wymagania:
WARUNKI DOSTAW:
2.1. Wymagane dokumenty: atest, certyfikat, poświadczenie.
2.2. Zmielony kamień wapienny powinien być oznakowany, identyfikowany i posiadać kartę charakterystyki.
2.3. Dostawa na koszt dostawcy.
6. Oferta powinna zawierać:
6.1. Zakres dostawy.
6.2. Termin dostawy.
6.3. Termin płatności faktur nie krótszy niż 30 dni od daty otrzymania faktury.
6.4. Termin ważności oferty.
6.5. Okres jej ważności.
6.6. Referencje, potwierdzające dostawy materiałów sypkich, poświadczone co najmniej trzema listami referencyjnymi o dostarczeniu tego typu materiałów z przeznaczeniem dla procesów przemysłowych.
6.7. Oświadczenia:
6.7.1. o zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym,
6.7.2. o wyrażeniu zgodny na ocenę zdolności Wykonawcy do spełnienia określonych wymagań w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
6.7.3. o posiadaniu certyfikatu z zakresu jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy lub ich braku,
6.7.4. o wykonaniu przedmiotu dostawy zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
6.7.5. o zastosowaniu rozwiązań spełniających warunki norm jakościowych,
6.7.6. o zastosowaniu narzędzi spełniających warunki zgodne z wymogami bhp i ochrony środowiska,
6.7.7. o kompletności oferty pod względem dokumentacji, dostaw,
6.7.8. o spełnieniu wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w zapytaniu ofertowym,
6.7.9. o niezaleganie ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
6.7.10. o nie zaleganiu z podatkami,
6.7.11. o zdolności kredytowej o wartości równej co najmniej wartości zamówienia,
6.7.12. o objęciu zakresem oferty wszystkich dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymogami oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego.
7. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest dołączenie do oferty:
7.1. oświadczenia oferenta o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art.
13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
7.2. w przypadku gdy oferent jest osobą fizyczną oświadczenia oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.
7.3. Integralną częścią ogłoszenia jest klauzula informacyjna wynikająca z obowiązku informacyjnego Administratora (Enea Połaniec S.A.) stanowiąca Załącznik nr 4 do ogłoszenia.
8. Kryterium oceny ofert: 100% cena.
9. Oferent ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty.
10. Zamówienie będzie złożone zgodnie Ogólnymi Warunkami Zakupu Towarów Enea Połaniec S.A. umieszczonych na stronie:
https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea- n polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzt-wersja-nz-4-2018.pdf?t=1544077388 w wersji obowiązującej na dzień publikacji Ogłoszenia.
11. Wymagania Zamawiającego w zakresie wykonywania prac na obiektach na terenie Zamawiającego zamieszczone są na stronie internetowej https://www.enea.pl/grupaenea/o_ grupie/enea-polaniec /zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzt-wersja-nz-4- 2018.pdf?t=1544077388. Dostawca zobowiązany jest do zapoznania się z tymi dokumentami i postępowania zgodnie z ustalonymi tam zasadami.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia oferty w każdym czasie przed zawarciem umowy, bez podejmowania tym samym jakiegokolwiek zobowiązania wobec dotkniętego tym oferenta, lub jakichkolwiek obowiązków informowania dotkniętego oferenta o podstawach do takiego działania.
13. Zamawiający udzieli zamówienia z wybranym oferentem, zgodnie z zapytaniem ofertowym i warunkami ustalonymi podczas ewentualnej negocjacji.
14. Oferent zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, które uzyskał od Zamawiającego w trakcie opracowywania oferty.
15. W przypadku złożenia u Państwa naszego zamówienia faktury należy składać na adres:
Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna Centrum Zarządzania Dokumentami
ul. Zacisze 28; 65-775 Zielona Góra tel. 15 865 65 50; fax. 15 865 68 78.
17. Przetarg prowadzony będzie na zasadach określonych w regulaminie wewnętrznym Enea Połaniec S.A.
18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu określonych w niniejszym ogłoszeniu lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Kontakt:
Osoby odpowiedzialne za kontakty z oferentami ze strony Zamawiającego:
Sprawy technicznej informacji: Pan Mariusz Damasiewicz, tel. 15 865 66 68,
e-mail: mariusz.damasiewicz@enea.pl
Sprawy handlowe prowadzi: Pan Tomasz Poniedzielski tel. 15 865 64 21 ;
e-mail: poniedzielski.tomasz@enea.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.