Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2764z ostatnich 7 dni
15384z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup wyposażenia

Przedmiot:

Zakup wyposażenia

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIPAMA E.Z. Szafarz Sp. J
Rogatka 7A
62-860 Opatówek
powiat: kaliski
+48 62 767-04-76
mipama@mipama.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1178319
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Opatówek
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
01/WYP - Zakup wyposażenia w ramach projektu ,,Przebudowa obiektu turystycznego - nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku gastronomicznego o funkcję hotelową z zapleczem konferencyjnym" - Zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia dla restauracji i hotelu oraz pozostałego wyposażenia
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Podmiot realizujący zadanie: firma Mipama (jako beneficjent) zleci zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia:
- restauracji
- hotelu
- pozostałego wyposażenia,
według specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup wyposażenia, dla projektu realizowanego w ramach Łódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 - Tytuł Projektu: ,,Przebudowa obiektu turystycznego - nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku gastronomicznego o funkcję hotelową z zapleczem konferencyjnym".
Wszystkie zaplanowane zakupy mają na celu wyposażenie obiektu hotelowego w niezbędne meble i urządzenia, planowana kategoria hotelu ****.
Po przeprowadzeniu inwestycji parter budynku będzie obejmował część restauracyjną i salę konferencyjną oraz hol i recepcję hotelu, na piętrze budynku będą mieściły się pokoje hotelowe - łącznie 20 pokoi hotelowych (dwuosobowych, tj. 40 miejsc hotelowych), w tym jeden pokój przystosowany dla osoby niepełnosprawnej.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór wykonawcy/dostawcy wyposażenia, dla projektu realizowanego w ramach Łódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 - Tytuł Projektu: ,,Przebudowa obiektu turystycznego - nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku gastronomicznego o funkcję hotelową z zapleczem konferencyjnym".
Wszystkie zaplanowane zakupy mają na celu wyposażenie obiektu hotelowego w niezbędne meble i urządzenia, planowana kategoria hotelu ****.
Przedmiot zamówienia
MIPAMA E.Z. Szafarz Sp. J zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania polegającego na dostawie i montażu wyposażenia powstającego hotelu i restauracji przy ul. Zamkowej 1 w Uniejowie (woj. łódzkie).
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: VI.2.1 Rozwój Gospodarki Turystycznej.
Rodzaj zamówienia: Zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia dla restauracji i hotelu oraz pozostałego wyposażenia
Opis przedmiotu zamówienia - informacje ogólne:
Podmiot realizujący zadanie: firma Mipama (jako beneficjent) zleci zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia:
- restauracji
- hotelu
- pozostałego wyposażenia,
według specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup wyposażenia, dla projektu realizowanego w ramach Łódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 - Tytuł Projektu: ,,Przebudowa obiektu turystycznego - nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku gastronomicznego o funkcję hotelową z zapleczem konferencyjnym".
Wszystkie zaplanowane zakupy mają na celu wyposażenie obiektu hotelowego w niezbędne meble i urządzenia, planowana kategoria hotelu ****.
Po przeprowadzeniu inwestycji parter budynku będzie obejmował część restauracyjną i salę konferencyjną oraz hol i recepcję hotelu, na piętrze budynku będą mieściły się pokoje hotelowe - łącznie 20 pokoi hotelowych (dwuosobowych, tj. 40 miejsc hotelowych), w tym jeden pokój przystosowany dla osoby niepełnosprawnej.
Parametry techniczne projektowanego budynku:
- Powierzchnia zabudowy (m2): istniejąca 662, projektowana 936,8
- powierzchnia całkowita (m2): istniejąca 662, projektowana 1764,3
- kubatura budynku (m3): istniejąca 3097, projektowana 6375,5
- liczba kondygnacji nadziemnych: istniejąca 1, projektowana 2
a) Zamówienie realizowane będzie na działce ewidencyjnej nr 6/1 oraz 5/8, 6/5 (fragment), obręb ewidencyjny 1, jednostka ewidencyjna Uniejów
b) Zamówienie nr 01/WYP obejmuje dostawę i montaż, poszczególnych elementów, których wykaz znajduje się w załączniku:
- UNIEJOW - 01/WYP - specyfikacja
c) Dokumentacja projektowa, składająca się z projektu budowlanego, udostępniona zostaje w siedzibie firmy MIPAMA E.Z. Szafarz Sp. J., Rogatka 7A, 62-860 Opatówek w dniach roboczych, godzinach od 08:00-16:00 w terminie upublicznienia niniejszego zapytania ofertowego. Do zapytania dołączone są rzuty obu kondygnacji budynku.
d) Szczegóły (typu: kolor drewna/płyty, kolor/materiał obicia itp.) poszczególnych elementów zamówienia, zostaną ustalone z wybranym Wykonawcą, przed podpisaniem Umowy, na podstawie załączonych do oferty wzorników/próbników oraz przykładowych modeli.
e) Ewentualne wskazania w dokumentacji projektowej nazw własnych producentów, typów urządzeń czy materiałów należy traktować jako definiujące minimalne wymagania materiałowe. Dopuszcza się zmianę systemów, materiałów i producentów urządzeń na równoważne w stosunku do założonych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych im w projekcie, niepogorszeniu ich parametrów, zachowania celu, któremu mają służyć.
f) Realizacja przedmiotu zamówienia nie może stanowić bariery dla osób z niepełnosprawnościami.
Termin wykonania zamówienia
Planowany termin podpisania umowy i rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: w ciągu 30 dni od dnia wskazanego jako termin składania ofert
o Maksymalny czas realizacji zamówienia: do 15.10.2019

CPV: 39000000-2

Dokument nr: 1178319, 01/WYP

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 16-04-2019
Miejsce i sposób składania ofert
01/WYP - Zakup wyposażenia w ramach projektu ,,Przebudowa obiektu turystycznego - nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku gastronomicznego o funkcję hotelową z zapleczem konferencyjnym" - Zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia dla restauracji i hotelu oraz pozostałego wyposażenia.
Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego (podanym poniżej) oraz zapisem: OFERTA - zamówienie nr 01/WYP.
a) osobiście w siedzibie firmy MIPAMA E.Z. Szafarz Sp. J, Rogatka 7A, 62-860 Opatówek, lub
b) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: MIPAMA E.Z. Szafarz Sp. J, Rogatka 7A, 62-860 Opatówek, lub
c) email na adres mipama@mipama.pl
Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 16 kwietnia 2019 r. w siedzibie firmy MIPAMA E.Z Szafarz Sp. J.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego).
Termin ważności oferty
Oferta powinna być ważna nie krócej niż 60 dni (od dnia sporządzenia oferty).
Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z datą sporządzenia oferty, nazwą i adresem Oferenta wraz z pieczęcią firmową
2. Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. 8 niniejszego zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami.
3. Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, zgodnie z dokumentem KRS/CEiDG.
5. Postępowanie ofertowe prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty, oświadczeń i innych dokumentów w języku innym, niż polski, jeżeli nie towarzyszy im tłumaczenie na język polski.
6. Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po terminie. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
8. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
9. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów
Pozostałe informacje
1. Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą przyjęte i będą oferentom zwracane bez otwierania. Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymanie oferty przez Zamawiającego przed upłynięciem terminu składania ofert.
2. Dopuszcza się wprowadzanie zmian albo wycofanie oferty przez oferenta przed upływem terminu składania ofert.
3. Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych
4. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.
7. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.
8. Szczegóły (typu: kolor drewna/płyty, kolor/materiał obicia itp.) poszczególnych elementów zamówienia, zostaną ustalone z wybranym Wykonawcą, przed podpisaniem Umowy, na podstawie załączonych do oferty wzorników/próbników oraz przykładowych modeli.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W każdym czasie postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
10. Zamawiający niezwłocznie, po dokonaniu oceny ofert i sporządzeniu protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty, powiadomi oferentów oraz ogłosi wyniki na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: poddębicki Miejscowość: Uniejów
Harmonogram realizacji zamówienia
Planowany termin podpisania umowy i rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: w ciągu 30 dni od dnia wskazanego jako termin składania ofert
o Maksymalny czas realizacji zamówienia: do 15.10.2019

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
2. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Wiedza i doświadczenie
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
Potencjał techniczny
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
5. Dysponują odpowiednim zapleczem kadrowym zdolnym do wykonania zamówienia
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
8. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która zapewnia prawidłowe wykonanie zadań objętych niniejszym zapytaniem
Dodatkowe warunki
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1. Udzielą co najmniej 24 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone wyposażenie i urządzenia.
6. Nie zalegają z należnościami z tytułu podatków i opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
7. Nie zachodzą wobec Wykonawcy przesłanki do wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.
9. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy
16. Warunki dokonania zmiany umowy.
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zmiany w umowie będą dopuszczalne w szczególności w przypadku:
o zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy
o urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym podatku VAT,
o zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu
o zmiany terminu realizacji dotychczasowych robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższego zamówienia musi złożyć następujące dokumenty:
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 2
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik nr 3
4. Specyfikacja - załącznik nr 4
Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanych warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów tj.: formularza ofertowego i oświadczeń.
Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty, z wyjątkiem oferty Wykonawcy powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego postępowania ofertowego.
Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień w imieniu Zamawiającego jest Pani Magdalena Szafarz e-mail: mszafarz@mipama.pl
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego.
3. Zapytania mogą być przesłane do Zamawiającego na następujący adres e-mail: mszafarz@mipama.pl
4. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem ofertowym i umieści je w bazie konkurencyjności bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu przed upływem wyznaczonego terminu na składanie ofert.
5. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego, o każdej takiej zmianie Zamawiający poinformuje niezwłocznie na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz zawiadomi Wykonawców, którzy zgłosili swoje zainteresowanie postępowaniem.
6. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania - Wykonawcy i Zamawiającego - będą podlegały nowemu terminowi.
Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Nazwa kryterium Waga kryterium
Cena (C) 90%
Okres gwarancji (w miesiącach) (G), 10%
Oferta o najniższej cenie otrzymuje maksymalną ilość punktów za cenę, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów. Cena oferty podana w walucie innej niż PLN będzie przeliczana na PLN z zastosowaniem średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania oceny ofert (sporządzenia Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).
Przy czym, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia
i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Oferta o najdłuższym okresie gwarancji (liczonym w miesiącach, ponad wymagane 24 miesiące) otrzymuje maksymalną ilość punktów za okres gwarancji, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów.
Oferta wskazująca na okres gwarancji poniżej 24 miesięcy zostanie odrzucona z uwagi na niespełnienie wymogów punktu 7 niniejszego zapytania
Przedstawione poniżej wzory określają sposób obliczania punktów
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która otrzyma największą łączną ilość punktów (L):
L = C + G
Cena minimalna Liczba miesięcy gwarancji w ofercie badanej
C = ------------------------------ x 90 pkt G = ------------------------------------------------------ x 10 pkt
Cena oferty badanej Największa liczba miesięcy
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
Wykluczenia
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo
lub kapitałowo z firmą MIPAMA E.Z Szafarz Spółka Jawna. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między firmą MIPAMA E.Z Szafarz Spółka Jawna lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy MIPAMA E.Z Szafarz Sp. J lub osobami wykonującymi w imieniu firmy MIPAMA E.Z Szafarz Sp. J czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na obowiązującym wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.
Z postępowania wyklucza się również Wykonawców, których:
a) treść oferty nie odpowiada treści niniejszego pisma zapytania ofertowego,
b) oferta złożona przez Wykonawcę nie spełnia wymogów określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym
c) oferta została złożona po wyznaczonym terminie,
d) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
e) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający może wykluczyć z postępowania:
a) Wykonawców, w odniesieniu do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.
b) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
MIPAMA E.Z. SZAFARZ SPÓŁKA JAWNA
Adres
Rogatka 7A
62-860 Opatówek
wielkopolskie , kaliski
Numer telefonu
627670476
Fax
627670477
NIP
9680878320
Tytuł projektu
Przebudowa obiektu turystycznego - nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku gastronomicznego o funkcję hotelową z zapleczem konferencyjnym
Numer projektu
RPLD.06.02.01-10-0010/16-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Magdalena Szafarz e-mail: mszafarz@mipama.pl
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 62 767-04-76

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.