Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
338z dziś
3018z ostatnich 7 dni
15691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług wykonania przeglądów okresowych i bieżących napraw systemów...

Przedmiot:

Świadczenie usług wykonania przeglądów okresowych i bieżących napraw systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Legionowo - Urząd Miasta Legionowo
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41
05-120 Legionowo
powiat: legionowski
tel. (0-22) 766 40 82, fax (0-22) 774 02 32
Województwo: mazowieckie
Miasto: Legionowo
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie usług wykonania przeglądów okresowych i bieżących napraw systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Świadczenie usług wykonania przeglądów okresowych i bieżących napraw systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo - Gminy Miejskiej Legionowo

Zadanie I - Świadczenie usług wykonania przeglądów okresowych i bieżących napraw systemów wentylacyjnych w budynku Centrum Informacyjno-Administracyjnego przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 w Legionowie.

Zadanie II - Świadczenie usług wykonania przeglądów okresowych i bieżących napraw systemów wentylacyjnych w hali widowiskowo sportowej DPD Arena Legionowo przy ul. marsz. B. Chrobrego 50B w Legionowie.

Zadanie III - Świadczenie usług wykonania przeglądów okresowych i bieżących napraw systemów klimatyzacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo - Gminy Miejskiej Legionowo.
II. Przedmiot przetargu

Przedmiot Przetargu

Zadanie I - Świadczenie usług wykonania przeglądów okresowych i bieżących napraw systemów wentylacyjnych w budynku Centrum Informacyjno-Administracyjnego przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 w Legionowie.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu usług przeglądów okresowych i bieżących napraw systemów wentylacyjnych w budynku Centrum Informacyjno-Administracyjnego przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 w Legionowie w zakresie i na zasadach określonych w niniejszych warunkach przetargu.

2. Szczegółowy wykaz urządzeń na terenie budynku Centrum Informacyjno-Administracyjnego w Legionowie stanowi załącznik nr 2a do Warunków przetargu.

3. Planowane terminy wykonania przeglądów konserwacyjnych:
1) I termin - kwiecień/maj 2019r. (data zakończenia do 10.05.2019 r.),
2) II termin - październik 2019 r. (data zakończenia do 31.10.2019 r.).

4. Szczegółowy termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie ustalony z 2 tygodniowym wyprzedzeniem za porozumieniem stron.

5. Zakres czynności konserwacyjnych stanowi załącznik nr 3a do Warunków przetargu.

6. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej w budynku Centrum Informacyjno-Administracyjnego, w celu sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, oraz uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. Wyklucza się bowiem możliwość składania roszczeń z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia interwencji awaryjnych w okresie trwania umowy. Czas przystąpienia do usunięcia awarii i zgłaszanych nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów nie może być dłuższy jak 24 godziny, a jej likwidacja musi nastąpić w ciągu 72 godzin od zgłoszenia. Zgłoszenia będą dokonywane telefonicznie na numer wskazany przez Wykonawcę i potwierdzone drogą elektroniczną. Usuwanie awarii lub uszkodzeń następować będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 chyba, że Zamawiający wyrazi (każdorazowo) zgodę na inne godziny prowadzenia prac.

8. Usługa serwisowa świadczona w formie interwencji awaryjnych rozliczana będzie według faktycznego czasu spędzonego na obiekcie Zamawiającego. Cena brutto za 1 roboczogodzinę zawierać będzie wszystkie koszty związane z realizacją usługi serwisowej jakie poniesie Zamawiający łącznie z dojazdem do obiektu Zamawiającego za jednego serwisanta.

9. Koszty zakupu części niezbędnych do usunięcia awarii ponosi Zamawiający, po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego zasadności oraz wartości ich zakupu na podstawie każdorazowo złożonej oferty Wykonawcy.

10. Materiały eksploatacyjne związane z pracą systemów wchodzą w skład wynagrodzenia za konserwację. Cena ofertowa winna uwzględniać materiały podstawowe niezbędne do przeprowadzenia prac serwisowych/konserwacyjnych.

11. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane naprawy i wymienione części zamienne nie krótszej niż na okres 12 miesięcy liczonej od daty protokołu odbioru na wszystkie prace wykonane w czasie trwania umowy.

12. Zakres czynności konserwacyjnych i serwisowych wynika z zaleceń producentów urządzeń, dokumentacji technicznej-ruchowej oraz warunków określonych w gwarancjach i ma na celu zapewnienie możliwie bezawaryjnej eksploatacji, uzyskanie optymalnych warunków pracy urządzeń i systemów oraz ich utrzymanie w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem zjawiska normalnego zużycia i naturalnych procesów starzenia.

13. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich czynności określonych wymaganiami producenta danego urządzenia celem zapewnienia jego prawidłowej

eksploatacji oraz czynności uznawanych za Wykonawcę za niezbędne i konieczne.
14. W przypadkach urządzeń podlegających okresowi gwarancji zakres czynności przeglądowych winien być zgodny z wytycznymi wskazanymi w dokumentacji (karcie gwarancyjnej).

15. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca musi posiadać wiedzę, umiejętności oraz potencjał techniczny w zakresie obsługi serwisowej urządzeń stanowiących przedmiotem zamówienia (pełen dostęp do modułu serwisowego urządzeń).

16. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca musi dysponować co najmniej 2 serwisantami, z których:
- każdy posiada aktualne (tj. ważne na dzień składania ofert) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie konserwacji i kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV (Grupa 1),
- każdy posiada aktualne (tj. ważne na dzień składania ofert) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie konserwacji i kontrolno-pomiarowym urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych, o mocy powyżej 50kW (Grupa 2),
- każdy posiada Certyfikaty uprawniający do wykonania czynności określonych w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz Rozporządzeń Komisji (WE) nr 303/2008 oraz 304/2008.
- co najmniej 1 posiada aktualne (tj. ważne na dzień składania ofert) świadectwo kwalifikacji na obsługę techniczną, demontaż oraz naprawę urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, ich recyklingu, regeneracji przekazywaniu do ponownego użytkowania oraz obrocie tymi substancjami (podstawa prawna: art. 9 ust. 1. oraz art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o substancjach zubożających warstwę ozonową - Dz. U. Nr 121, poz. 1263 z późn. zm.)

17. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania wpisu do Karty Urządzenia w systemie CRO danych dotyczących czynności i środków, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, dokonywały osoby wykonujące te czynności i posiadające, w stosownych przypadkach, certyfikat dla personelu uprawniający do wykonywania tych czynności. Wpisy danych należy wykonać w dniu dostarczenia przez Wykonawcę protokołu z przeprowadzonych prac.

18. Rozliczenie świadczonej usługi nastąpi każdorazowo po wykonaniu usługi na podstawie cen ofertowych brutto wynikających z oferty Wykonawcy.

19. Zamawiający ureguluje należność za wykonaną usługę zgodnie z fakturą Wykonawcy, przelewem na podany w jej treści rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Zadanie II - Świadczenie usług wykonania przeglądów okresowych i bieżących napraw systemów wentylacyjnych w hali widowiskowo sportowej DPD Arena Legionowo przy ul. marsz. B. Chrobrego 50B w Legionowie.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu usług przeglądów okresowych i bieżących napraw systemów wentylacyjnych w hali widowiskowo-sportowej DPD Arena Legionowo przy ul. B. Chrobrego 50B w Legionowie w zakresie i na zasadach określonych w niniejszych warunkach przetargu.

2. Szczegółowy wykaz urządzeń na terenie hali widowiskowo-sportowej DPD Arena Legionowo stanowi załącznik nr 2b do Warunków przetargu.

3. Planowane terminy wykonania przeglądów konserwacyjnych:
1) I termin - kwiecień/maj 2019r. (data zakończenia do 10.05.2019 r.),
2) II termin - październik 2019 r. (data zakończenia do 31.10.2019 r.).

4. Szczegółowy termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie ustalony z 2 tygodniowym wyprzedzeniem za porozumieniem stron.

5. Zakres czynności konserwacyjnych stanowi załącznik nr 3b do Warunków przetargu.

6. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej w hali widowiskowo-sportowej DPD Arena Legionowo, w celu sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, oraz uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. Wyklucza się bowiem możliwość składania roszczeń z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia interwencji awaryjnych w okresie trwania umowy. Czas przystąpienia do usunięcia awarii i zgłaszanych nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów nie może być dłuższy jak 24 godziny, a jej likwidacja musi nastąpić w ciągu 72 godzin od zgłoszenia. Zgłoszenia będą dokonywane telefonicznie na numer wskazany przez Wykonawcę i potwierdzone drogą elektroniczną. Usuwanie awarii lub uszkodzeń następować będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 chyba, że Zamawiający wyrazi (każdorazowo) zgodę na inne godziny prowadzenia prac.

8. Usługa serwisowa świadczona w formie interwencji awaryjnych rozliczana będzie według faktycznego czasu spędzonego na obiekcie Zamawiającego. Cena brutto za 1 roboczogodzinę zawierać będzie wszystkie koszty związane z realizacją usługi serwisowej jakie poniesie Zamawiający łącznie z dojazdem do obiektu Zamawiającego za jednego serwisanta.

9. Koszty zakupu części niezbędnych do usunięcia awarii ponosi Zamawiający, po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego zasadności oraz wartości ich zakupu na podstawie każdorazowo złożonej oferty Wykonawcy.

10. Materiały eksploatacyjne związane z pracą systemów wchodzą w skład wynagrodzenia za konserwację. Cena ofertowa winna uwzględniać materiały podstawowe niezbędne do przeprowadzenia prac serwisowych/konserwacyjnych.

11. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane naprawy i wymienione części zamienne nie krótszej niż na okres 12 miesięcy liczonej od daty protokołu odbioru na wszystkie prace wykonane w czasie trwania umowy.

12. Zakres czynności konserwacyjnych i serwisowych wynika z zaleceń producentów urządzeń, dokumentacji technicznej-ruchowej oraz warunków określonych w gwarancjach i ma na celu zapewnienie możliwie bezawaryjnej eksploatacji, uzyskanie optymalnych warunków pracy urządzeń i systemów oraz ich utrzymanie w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem zjawiska normalnego zużycia i naturalnych procesów starzenia.

13. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich czynności określonych wymaganiami producenta danego urządzenia celem zapewnienia jego prawidłowej eksploatacji oraz czynności uznawanych za Wykonawcę za niezbędne i konieczne.

14. W przypadkach urządzeń podlegających okresowi gwarancji zakres czynności przeglądowych winien być zgodny z wytycznymi wskazanymi w dokumentacji (karcie gwarancyjnej).

15. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca musi posiadać wiedzę, umiejętności oraz potencjał techniczny w zakresie obsługi serwisowej urządzeń stanowiących przedmiotem zamówienia (pełen dostęp do modułu serwisowego urządzeń).

16. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca musi dysponować co najmniej 2 serwisantami, z których:
- każdy posiada aktualne (tj. ważne na dzień składania ofert) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie konserwacji i kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV (Grupa 1),
- każdy posiada aktualne (tj. ważne na dzień składania ofert) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie konserwacji i kontrolno-pomiarowym urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych, o mocy powyżej 50kW (Grupa 2),
- każdy posiada Certyfikaty uprawniający do wykonania czynności określonych w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz Rozporządzeń Komisji (WE) nr 303/2008 oraz 304/2008.
- co najmniej 1 posiada aktualne (tj. ważne na dzień składania ofert) świadectwo kwalifikacji na obsługę techniczną, demontaż oraz naprawę urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, ich recyklingu, regeneracji przekazywaniu do ponownego użytkowania oraz obrocie tymi substancjami (podstawa prawna: art. 9 ust. 1. oraz art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o substancjach zubożających warstwę ozonową - Dz. U. Nr 121, poz. 1263 z późn. zm.)

17. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania wpisu do Karty Urządzenia w systemie CRO danych dotyczących czynności i środków, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, dokonywały osoby wykonujące te czynności i posiadające, w stosownych przypadkach, certyfikat dla personelu uprawniający do wykonywania tych czynności. Wpisy danych należy wykonać w dniu dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowego protokołu z przeprowadzonych prac.

18. Rozliczenie świadczonej usługi nastąpi każdorazowo po wykonaniu usługi na podstawie cen ofertowych brutto wynikających z oferty Wykonawcy.

19. Zamawiający ureguluje należność za wykonaną usługę zgodnie z fakturą Wykonawcy, przelewem na podany w jej treści rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Zadanie III - Świadczenie usług wykonania przeglądów okresowych i bieżących napraw systemów klimatyzacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo - Gminy Miejskiej Legionowo.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu usługi przeglądu okresowego i bieżących napraw systemów klimatyzacyjnych w budynku Centrum Informacyjno-Administracyjnego przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 w Legionowie, hali widowiskowo-sportowej DPD Arena Legionowo przy ul. B. Chrobrego 50B w Legionowie oraz Straży Miejskiej w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 26B w Legionowie w zakresie i na zasadach określonych w niniejszych warunków przetargu.

2. Szczegółowy wykaz urządzeń stanowi załącznik nr 2c do Warunków przetargu.

3. Podane ilości urządzeń ma charakter szacunkowy, służą w celu porównania ofert pod względem cenowym i nie stanowi wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Zamawiający w sytuacjach, których nie mógł przewidzieć, zastrzega sobie prawo do zmiany ilości urządzeń, w ramach kwoty umowy. Wykonawca będzie świadczył przegląd urządzeń klimatyzacji po cenach jednostkowych przedstawionych w ofercie, w całym okresie trwania umowy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozszerzenia przedmiotu zamówienia o nowe urządzenia klimatyzacji.

6. Planowany termin wykonania przeglądu konserwacyjnego - kwiecień/maj 2019r. (data zakończenia do 10.05.2019 r.).

7. Szczegółowy termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie ustalony z 2 tygodniowym wyprzedzeniem za porozumieniem stron.

8. Zakres czynności konserwacyjnych stanowi załącznik nr 3c do Warunków przetargu.

9. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej w budynku Centrum Informacyjno-Administracyjnego przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 w Legionowie, hali widowiskowo-sportowej DPD Arena Legionowo przy ul. B. Chrobrego 50B w Legionowie oraz Straży Miejskiej w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 26B w Legionowie, w celu sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, oraz uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. Wyklucza się bowiem możliwość składania roszczeń z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

10. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia interwencji awaryjnych w okresie trwania umowy. Czas przystąpienia do usunięcia awarii i zgłaszanych nieprawidłowości:
1) w funkcjonowaniu systemów nie może być dłuższy jak 24 godziny, a jej likwidacja musi nastąpić w ciągu 72 godzin od zgłoszenia. Zgłoszenia będą dokonywane telefonicznie na numer wskazany przez Wykonawcę i potwierdzone drogą elektroniczną. Usuwanie awarii lub uszkodzeń następować będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 chyba, że Zamawiający wyrazi (każdorazowo) zgodę na inne godziny prowadzenia prac.
2) w funkcjonowaniu systemów oznaczonych w załączniku nr 2c do Warunków przetargu jako ,,serwerownia" nie może być dłuższy jak 2 godziny, a jej likwidacja musi nastąpić w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Zgłoszenia będą dokonywane telefonicznie na numer wskazany przez Wykonawcę i potwierdzone drogą elektroniczną. Usuwanie awarii lub uszkodzeń następować będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 chyba, że Zamawiający wyrazi (każdorazowo) zgodę na inne godziny prowadzenia prac.

11. Usługa serwisowa świadczona w formie interwencji awaryjnych rozliczana będzie według faktycznego czasu spędzonego na obiekcie Zamawiającego. Cena brutto za 1 roboczogodzinę zawierać będzie wszystkie koszty związane z realizacją usługi serwisowej jakie poniesie Zamawiający łącznie z dojazdem do obiektu Zamawiającego za jednego serwisanta.

12. Dostęp do pomieszczeń serwerowni jest możliwy z upoważnionymi pracownikami Zamawiającego i wyłącznie po podpisaniu przez pracownika Wykonawcy Regulaminu przebywania w pomieszczeniu serwerowni Urzędu Miasta Legionowo

13. Koszty zakupu części niezbędnych do usunięcia awarii ponosi Zamawiający, po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego zasadności oraz wartości ich zakupu na podstawie każdorazowo złożonej oferty Wykonawcy.

14. Materiały eksploatacyjne związane z pracą systemów wchodzą w skład wynagrodzenia za konserwację. Cena ofertowa winna uwzględniać materiały podstawowe niezbędne do przeprowadzenia prac serwisowych/konserwacyjnych.

15. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane naprawy i wymienione części zamienne nie krótszej niż na okres 12 miesięcy liczonej od daty protokołu odbioru na wszystkie prace wykonane w czasie trwania umowy.

16. Zakres czynności konserwacyjnych i serwisowych wynika z zaleceń producentów urządzeń, dokumentacji technicznej-ruchowej oraz warunków określonych w gwarancjach i ma na celu zapewnienie możliwie bezawaryjnej eksploatacji, uzyskanie optymalnych warunków pracy urządzeń i systemów oraz ich utrzymanie w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem zjawiska normalnego zużycia i naturalnych procesów starzenia.

17. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich czynności określonych wymaganiami producenta danego urządzenia celem zapewnienia jego prawidłowej eksploatacji oraz czynności uznawanych za Wykonawcę za niezbędne i konieczne.

18. W przypadkach urządzeń podlegających okresowi gwarancji zakres czynności przeglądowych winien być zgodny z wytycznymi wskazanymi w dokumentacji (karcie gwarancyjnej).

19. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca musi posiadać wiedzę, umiejętności oraz potencjał techniczny w zakresie obsługi serwisowej urządzeń stanowiących przedmiotem zamówienia (pełen dostęp do modułu serwisowego urządzeń).

20. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca musi dysponować co najmniej 2 serwisantami, z których:
- każdy posiada aktualne (tj. ważne na dzień składania ofert) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie konserwacji i kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV (Grupa 1),
- każdy posiada aktualne (tj. ważne na dzień składania ofert) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie konserwacji i kontrolno-pomiarowym urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych, o mocy powyżej 50kW (Grupa 2),
- każdy posiada Certyfikaty uprawniający do wykonania czynności określonych w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz Rozporządzeń Komisji (WE) nr 303/2008 oraz 304/2008.
- co najmniej 1 posiada aktualne (tj. ważne na dzień składania ofert) świadectwo kwalifikacji na obsługę techniczną, demontaż oraz naprawę urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, ich recyklingu, regeneracji przekazywaniu do ponownego użytkowania oraz obrocie tymi substancjami (podstawa prawna: art. 9 ust. 1. oraz art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o substancjach zubożających warstwę ozonową - Dz. U. Nr 121, poz. 1263 z późn. zm.)

21. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania wpisu do Karty Urządzenia w systemie CRO danych dotyczących czynności i środków, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, dokonywały osoby wykonujące te czynności i posiadające, w stosownych przypadkach, certyfikat dla personelu uprawniający do wykonywania tych czynności. Wpisy danych należy wykonać w dniu dostarczenia przez Wykonawcę protokołu z przeprowadzonych prac.

22. Rozliczenie świadczonej usługi nastąpi każdorazowo po wykonaniu usługi na podstawie cen ofertowych brutto wynikających z oferty Wykonawcy.

23. Zamawiający ureguluje należność za wykonaną usługę zgodnie z fakturą Wykonawcy, przelewem na podany w jej treści rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Dokument nr: AG.271.10.2019

Otwarcie ofert: 4. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, piętro III, pokój 4.10 w dniu 12.04.2019 r. o godzinie 12:30.

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający przystąpi do ich badania pod względem zgodności z Warunkami Przetargu.

Składanie ofert:
Termin składania ofert upływa 12.04.2019 r. o godz. 12.00
III. Termin i miejsce złożenia oferty

1. Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo.

2. Termin składania ofert upływa w dniu 12.04.2019 r. o godzinie 12:00.

3. Zamawiający zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta:
- Zadanie I - na okres od dnia podpisania do dnia 31.12.2019 r.,
- Zadanie II - na okres od dnia podpisania do dnia 31.12.2019 r.,
- Zadanie III - na okres od dnia podpisania do dnia 31.12.2019 r.

Wymagania:
IV. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1. Przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem.

2. Przy ocenie wykonawcy będą brane pod uwagę niżej wymienione kryteria:

Cena ofertowa brutto wykonania zamówienia
C min
Ka= ________________ x 100 pkt
C ocen

gdzie:
Cmin - cena ofertowa o najniższej cenie
Cocen - cena oferty ocenianej

3. Punkty obliczone zostaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

4. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie brutto, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu (Zadanie I- III).

5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

7. Wszystkie ceny wskazane w ofercie należy wyrazić w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

V. Termin związania ofertą

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta:
- Zadanie I - na okres od dnia podpisania do dnia 31.12.2019 r.,
- Zadanie II - na okres od dnia podpisania do dnia 31.12.2019 r.,
- Zadanie III - na okres od dnia podpisania do dnia 31.12.2019 r.

4. Projekty umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do Warunków przetargu - dla Zadania I załącznik Nr 6a dla Zadanie II załącznik 6b oraz dla Zadanie III załącznik 6c

5. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wyłonionym Wykonawcą.
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- ZADANIE I - posiadania wiedzy i doświadczenia - w tym zakresie zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali należycie co najmniej 1 usługę wykonania przeglądów okresowych i napraw systemów wentylacyjnych przez okres min. 6 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 17.600,00 zł brutto - załącznik nr 4a do Warunków Przetargu wraz z dowodem potwierdzającym, że usługi te zostały zrealizowane należycie.
Przez jedną usługę należy rozumieć usługę wykonaną na rzecz jednego Zleceniodawcy na podstawie jednej umowy.

- ZADANIE II - posiadania wiedzy i doświadczenia - w tym zakresie zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali należycie co najmniej 1 usługę wykonania przeglądów okresowych i napraw systemów wentylacyjnych przez okres min. 6 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 11.600,00 zł brutto - załącznik nr 4b do Warunków Przetargu wraz z dowodem potwierdzającym, że usługi te zostały zrealizowane należycie.
Przez jedną usługę należy rozumieć usługę wykonaną na rzecz jednego Zleceniodawcy na podstawie jednej umowy.

- ZADANIE III - posiadania wiedzy i doświadczenia - w tym zakresie zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali należycie co najmniej 1 usługę wykonania przeglądów okresowych i napraw systemów klimatyzacyjnych przez okres min. 6 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 4.000,00 zł brutto - załącznik nr 4c do Warunków Przetargu wraz z dowodem potwierdzającym, że usługi te zostały zrealizowane należycie.
Przez jedną usługę należy rozumieć usługę wykonaną na rzecz jednego Zleceniodawcy na podstawie jednej umowy.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w Dz. VI ust. 1

3. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Dz. VI i VII. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.

4. W toku oceny ofert Zamawiający może występować do wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełnienie dokumentów, niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, poza przypadkiem wskazanym w rozdziale Dz. IV ust.5.

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza Wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę, zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- ZADANIE I - wypełniony i podpisany Formularz oferty (według wzoru Załącznika nr 1a do Warunków przetargu) wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

- ZADANIE II - wypełniony i podpisany Formularz oferty (według wzoru Załącznika nr 1b do Warunków przetargu) wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

- ZADANIE III - wypełniony i podpisany Formularz oferty (według wzoru Załącznika nr 1c do Warunków przetargu) wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

- ZADANIE I - wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat usług przed dniem wszczęcia postępowania (załącznik nr 4a do Warunków Przetargu) wraz z dowodem potwierdzającym, że usługi te zostały zrealizowane należycie,

- ZADANIE II - wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat usług przed dniem wszczęcia postępowania (załącznik nr 4b do Warunków Przetargu) wraz z dowodem potwierdzającym, że usługi te zostały zrealizowane należycie,

- ZADANIE III - wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat usług przed dniem wszczęcia postępowania (załącznik nr 4c do Warunków Przetargu) wraz z dowodem potwierdzającym, że usługi te zostały zrealizowane należycie,

- certyfikat dla przedsiębiorców wydany na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz 881) potwierdzający spełnienie wymagań Rozporządzenia Komisji (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008r. oraz 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008r.

- aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymogami obowiązującego prawa,

VIII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

1. Pytania i wyjaśnienia dotyczące Warunków przetargu:

1) W przetargu wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują drogą pisemną lub faksem. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2) Zapytania dotyczące Specyfikacji muszą być kierowane z adnotacją:
,,Zapytania - Świadczenie usług wykonania przeglądów okresowych i bieżących napraw systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo - Gminy Miejskiej Legionowo" - znak AG.271.10.2019

3) Wszystkie wyjaśnienia dotyczące Warunków przetargu, Zamawiający będzie zamieszczał na stronie internetowej: www.bip.legionowo.pl

4) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Warunków przetargu. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Warunków przetargu wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

5) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Warunków przetargu wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

6) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4 i 5.

7) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał Warunki przetargu, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej.

8) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Warunków Przetargu Dokonaną zmianę Warunków Przetargu Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Warunki Przetargu, a jeżeli Warunki przetargu są udostępnione na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

9) Wyjaśnień w sprawach merytorycznych i formalnych dotyczących przetargu udziela:
Pan Rafał Gołąbek - Wydział Administracyjno-Gospodarczy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 05-120 Legionowo tel. 22 766 40 82 w godzinach 8.00 - 16.00 (od poniedziałku do piątku).

10) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

IX. Oferta

1. Warunki formalne sporządzenia oferty:

1) oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

2) oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron musi rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty, przy czym wykonawca może nie numerować stron niezapisanych (wykonawca może nie numerować stron oferty, jeżeli wszystkie kartki oferty są trwale zszyte lub scalone w inny sposób).

3) każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty:
a) osobę(-y) wykazaną(-e) w prowadzonych przez sąd rejestrach handlowych, spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, lub
b) osobę(-y) wymienioną(-e) w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (zamawiający nie wymaga załączenia do oferty tego zaświadczenia), lub
c) inną(-e) osobę(-y) legitymującą(-e) się pisemnym pełnomocnictwem do reprezentowania wykonawcy udzielonym przez osoby, o których mowa w lit. a i b,

4) każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty, pod rygorem nie wzięcia pod uwagę poprawki.

5) wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) powinny być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę; jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty; brak podpisu powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

6) jeżeli osoba podpisująca ofertę i składająca, w imieniu wykonawcy, oświadczenia i inne pisma, nie jest osobą upoważnioną na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo innego dokumentu załączonego do oferty, wykonawca zobowiązany jest przedstawić stosowne pełnomocnictwo, które musi być załączone w oryginale i wystawione przez osobę reprezentującą lub osoby reprezentujące wykonawcę albo załączone jako kopia (odpis) poświadczona(-y) notarialnie; pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym jest składane wraz z tłumaczeniem na język polski - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7) wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena brutto za czynności objęte przedmiotem przetargu.
Oferta musi być złożona zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu zewnętrznym z napisem:
Na kopercie /opakowaniu/ umieścić:
a) nazwę i adres zamawiającego;
b) nazwę i adres wykonawcy - dopuszcza się odcisk pieczęci z nazwą wykonawcy;
c) napis:
"Oferta na Świadczenie usług wykonania przeglądów okresowych i bieżących napraw systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo - Gminy Miejskiej Legionowo

Zadanie I - Świadczenie usług wykonania przeglądów okresowych i bieżących napraw systemów wentylacyjnych w budynku Centrum Informacyjno-Administracyjnego przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 w Legionowie.

Zadanie II - Świadczenie usług wykonania przeglądów okresowych i bieżących napraw systemów wentylacyjnych w hali widowiskowo sportowej DPD Arena Legionowo przy ul. marsz. B. Chrobrego 50B w Legionowie.

Zadanie III - Świadczenie usług wykonania przeglądów okresowych i bieżących napraw systemów klimatyzacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo - Gminy Miejskiej Legionowo.

znak zamówienia AG.271.10.2019"
Termin składania ofert 12.04.2019 r. godz. 12:00
Nie otwierać przed 12.04.2019 r. godz. 12.30.

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji, w szczególności za złe skierowanie przesyłki i jej nieterminowe dostarczenie jak i przedterminowe otwarcie.

3. Wszystkie dokumenty, oświadczenia powinny być złożone w oryginalne lub kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4. Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty ułożone w kolejności jak niżej:

1) wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1a i/lub załącznik nr 1b i/lub załącznik nr 1c do Warunków przetargu),

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - jeżeli dotyczy.

3) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat usług przed dniem wszczęcia postępowania (załącznik nr 4a i/lub załącznik nr 4b i/lub załącznik nr 4c do Warunków Przetargu) wraz z dowodem potwierdzającym, że usługi te zostały zrealizowane należycie.

4) pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

X. Informacja o możliwości zmiany ogłoszenia lub warunków udziału w postępowaniu w uzasadnionych przypadkach oraz przesłanek unieważnienia oraz informację o zamknięciu przetargu, o których mowa w postanowieniach § 6 ust. 29 i 30 zarządzenia,

1. Zamawiający może unieważnić przetarg bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy:

a) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi Warunków Przetargu;

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego,

d)postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

2. Zamawiający może zamknąć przetarg bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, bez podania przyczyn.

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić Warunki Przetargu, w tym warunków udziału w postępowaniu, a także ogłoszenie. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazano Warunki Przetargu, a także zamieszcza się ją na stronie internetowej.

XI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

XII. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Uwagi:
I. Postanowienia wstępne

1. Przetarg odbywa się zgodnie z art. 701 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

2. Zarządzenie Nr 73/2014 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

3. Zamawiającym jest Gmina Miejska Legionowo - Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo. NIP 536-19-23-243, REGON 000524832 telefon/faks: tel: (22) 766-40-82, faks: (22) 774 02 32. www.bip.legionowo.pl
4. W jego imieniu postępowanie prowadzone jest przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy:
tel. (0-22) 766 40 82, fax (0-22) 774 02 32 - Rafał Gołąbek Inspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym (pon.-piątek 8.00 - 16.00)

5. Postępowanie oznaczone jest znakiem: AG.271.10.2019. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.
Adres do korespondencji: Urząd Miasta Legionowo - Wydział Administracyjno-Gospodarczy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 05-120 Legionowo.

6. W niniejszym przetargu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

Kontakt:
tel. (0-22) 766 40 82, fax (0-22) 774 02 32 - Rafał Gołąbek Inspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym (pon.-piątek 8.00 - 16.00)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.