Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
779z dziś
4590z ostatnich 7 dni
17044z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont nawierzchni dojazdu i dojścia do budynku mieszkalnego wraz z wykonaniem miejsc...

Przedmiot:

Remont nawierzchni dojazdu i dojścia do budynku mieszkalnego wraz z wykonaniem miejsc postojowych

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZGODA W BRZEGU
ul. Robotnicza 5
49-300 Brzeg
powiat: brzeski (opolski)
77 448 20 00 77 448 20 01, telefonu 77-448 -20 -11
Województwo: opolskie
Miasto: Brzeg
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Zgoda" w Brzegu ul. Robotnicza 5 zaprasza do złożenia ofert na zadanie:
,,Remont nawierzchni dojazdu i dojścia do budynku mieszkalnego wraz z wykonaniem miejsc postojowych - ulica Makuszyńskiego 2 w Brzegu"
Szczegóły w załączniku (Załącznik).
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Zgoda" w Brzegu ul. Robotnicza 5 zaprasza do złożenia ofert na zadanie:
,,Remont nawierzchni dojazdu i dojścia do budynku mieszkalnego wraz z wykonaniem miejsc
postojowych - ulica Makuszyńskiego 2 w Brzegu"
Podana w ofercie ryczałtowa wycena całości robót, bez podatku Vat wraz z robotami
towarzyszącymi oraz wszystkimi kosztami i czynnikami cenotwórczymi musi uwzględniać zakres
robót określony SIWZ i musi być zgodna z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. Obmiary
do wykonania remontu Oferent wykonuje we własnym zakresie.
Zadanie nr 1 Dojazd i dojście ~128m2
rozebranie krawężników betonowych 15*30 i ław pod krawężniki ~50m
rozebranie nawierzchni z betonu gr ~17cm mechanicznie z wywiezieniem gruzu ~128m2
korytowanie pod drogę głębokości 15cm z wywiezieniem urobku ~128m2
wykonanie ław betonowych z oporem pod krawężniki, montaż krawężników betonowych 15*30cm
wystających a od projektowanych miejsc postojowych krawężników najazdowych
wykonanie warstwy odsączającej gr ~10cm,
wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr 15cm
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr 8cm
zadanie nr 2 Miejsca postojowe 7szt o wym. 2,50*5,00m ~107,30m2
korytowanie na głębokość 15cm z wywiezieniem ziemi
wykonanie ław pod krawężniki betonowe, montaż krawężników betonowych wystających 15*30cm
wykonanie warstwy odsączającej gr 10cm
podbudowa z kruszywa łamanego 15cm
wykonanie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych gr 8cm z pasami z kostki prostokątnej czerwonej
rozdzielającej miejsca postojowe
wykopanie krzewów ( żywopłotu) w celu przesadzenia w inne miejsce
obsiać trawą teren naruszony prowadzonymi robotami
1. Oferowana cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, uwzględniające
wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien zapoznać się z przyszłym placem budowy oraz jego
otoczeniem w celu oceny, na własną odpowiedzialność kosztów i czynników koniecznych do przygotowania
jego oferty i podpisania umowy na roboty objęte zadaniem.
Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:
urządzenie zaplecza budowy
właściwe zabezpieczenie robót
odszkodowania wynikłe w trakcie prowadzenia robót
zapewnienie stałego porządku i czystości na placu budowy
dostarczenie na budowę przez okres realizacji remontu, kontenerowego wc dla zatrudnionych
pracowników oraz sukcesywny wywóz nieczystości,
gruz, materiały z demontażu, bądź podlegające ponownemu wbudowaniu należy uwzględnić
w cenie usługi
2. Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby wprowadzone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych( Dz.U 2004
nr 92 poz 881).

Otwarcie ofert: 5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2019r.o godzinie 1215.

Składanie ofert:
4. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 12. 04.2019 do godziny 1200
w sekretariacie Zamawiającego, z napisem
Oferta - Remont nawierzchni dojazdu i dojścia do budynku wraz z wykonaniem miejsc
postojowych - ulica Makuszyńskiego 2 w Brzegu" nie otwierać do godziny 1200

Wymagania:
3. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty (załącznik nr 1).
5. Oferent składający ofertę musi wykazać się, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do
wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał, co najmniej 1remont o podobnym
charakterze i wartości minimum 60 000zł netto.
Nie dotyczy wykonawców realizujących roboty na rzecz SM Zgoda.
6. Do oferty należy załączyć:
1) Oświadczenie oferenta, że po zapoznaniu się z faktycznym zakresem ogłoszonego
do wykonania remontu , w szczególności ze stanem technicznym, warunkami lokalnymi,
zapewniam, że posiadam niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, oświadczenie, możliwości i
uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będę w stanie należycie wykonać
wymienione roboty (załącznik nr 2).
7. Warunki płatności : 14 dni od daty odbioru robót i wystawienia prawidłowo sporządzonej i dostarczonej
Zamawiającemu faktury.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn.

Kontakt:
9. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 77-448 -20 -11.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.