Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
233z dziś
2913z ostatnich 7 dni
15586z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Wykonanie prac geodezyjnych wraz z inwentaryzacją geodezyjną

Przedmiot:

,,Wykonanie prac geodezyjnych wraz z inwentaryzacją geodezyjną

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Chmielnik
Plac Kościuszki 7
26-020 Chmielnik
powiat: kielecki
Tel./faks (41) 354 32-73; ( 41) 354 22 78
umig@chmielnik.com
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Chmielnik
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadań w ramach Funduszu sołeckiego w 2019 roku pn. ,,Wykonanie prac geodezyjnych na terenie Gminy Chmielnik" wraz z inwentaryzacją geodezyjną:

Zadanie nr 1. Sołectwo Zrecze Duże
1. Wskazanie oraz stabilizacja punktów granicznych działki nr 453 w obr. 0013 w miejscowości Łagiewniki (od wjazdu na działkę 250/1 do granicy miejscowości Łagiewniki - Zrecze Duże ok.750 m).
Zadanie nr 2. Sołectwo Szyszczyce
2. Wskazanie oraz stabilizacja punktów granicznych działki nr 33 w obr. 0022 w miejscowości Szyszczyce (od drogi powiatowej do skrzyżowania z drogą dz. nr 14 ok. 520m).
Zadanie nr 3. Sołectwo Kotlice
3. Wskazanie oraz stabilizacja punktów granicznych działki nr 118/2 w obr. 009 w miejscowości Kotlice.

3. Zakres rzeczowy zadania:
Wskazanie oraz stabilizacja punktów granicznych w terenie w/w działek (dróg wewnętrznych) zgodnie z:
1) Ustawą o Gospodarce Nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 późn. zm.);
2) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663);
3) Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.);
4) Obowiązującymi instrukcjami technicznymi GUGiK i innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

Dokument nr: IPS.271.20.2019

Składanie ofert:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
a) Oferty opatrzone opisem: ,,Wykonanie prac geodezyjnych na terenie Gminy Chmielnik" należy:
- złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku, pokój nr 102 - Sekretariat lub
- przesłać mailem na adres: umig@chmielnik.com
do dnia 15.04.2019r. do godziny 15.00.
b) Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty - Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia: do 28.06.2019 r.
W terminie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w imieniu Zamawiającego inwentaryzacji geodezyjnej każdego zadania w wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Wymagania:
5. Warunki wymagane od oferentów oraz wykaz dokumentów, jakich Zamawiający żąda od Wykonawców:
5.1. Posiadania wiedzy i doświadczenia - za spełnienie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna złożenie oświadczenia umieszczonego w treści druku formularza ofertowego - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
5.2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w
dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie ,,rozgraniczanie i podziały nieruchomości
(gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych" ( art. 42 i n w/w ustawy).
Na spełnienie powyższego warunku Wykonawca musi:
- wskazać osobę posiadającą uprawnienia w zakresie geodezji i kartografii, którą będzie dysponował przy realizacji niniejszego zamówienia,
- złożyć oświadczenie, że osoba która będzie wykonywać przedmiot zamówienia posiada wymagane uprawnienia.
Powyższe dane zostaną zawarte w formularzu ofertowym - Załącznik Nr 1 do zapytania.

6. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
6.1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1,
6.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
( Załącznik Wykonawcy),

7. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
-Cena - 100 %

9. Informacje o formalnościach:
9.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści informację z otwarcia ofert na stronie internetowej www.chmielnik.com, zakładka Zamówienia publiczne.
9.2 Termin związania ofertą - 30 dni.
9.3 Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
9.4 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
9.5 Wykonawca, który przesłał ofertę drogą elektroniczną będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu oryginału oferty w przypadku, kiedy jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
9.6 Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. Warunki płatności:
Płatność za wykonany przedmiot zamówienia odbywać się będzie w terminie do 30 dni od daty prawidłowo wystawionych faktur (oddzielna faktura dla każdego zadania) dostarczonych do siedziby Zamawiającego wraz z dokumentami potwierdzającymi złożenie inwentaryzacji geodezyjnej każdego zadania w Starostwie Powiatowym w Kielcach, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
12. Zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania jeżeli wystąpią okoliczności:
a) najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie realizacji zadania,
b) wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad,
c) w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Uwagi:
13. Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chmielnik z siedzibą w Chmielniku (26-020) Chmielnik Plac Kościuszki 7.
Z administratorem można się kontaktować w następujący sposób:
a) listownie na adres Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik
b) e-mailem: umig@chmielnik.com
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: rodo@chmielnik.com
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Znak: IPS.271.20.2019 pn. ,,Wykonanie prac geodezyjnych na terenie Gminy Chmielnik" prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na organie administracji publicznej; art. 9 ust.1 lit. g RODO, art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie.
Szczególnych przepisów prawa i będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
Gmina Chmielnik nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji danej sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.
Przysługuje także Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.
W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie Pani/Pana sprawy.
Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku dostępne są na stronie www.chmielnik.com

Kontakt:
11. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:
- w zakresie opisu przedmiotu zamówienia Zbigniew Kuza - Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Projektów Strukturalnych tel; 41 354 32 73 wew. 207, e-mail: zbigniew.kuza@chmielnik.com
- w zakresie procedury postępowania -Renata Kułagowska - Ćwiek - Inspektor ds. projektów strukturalnych tel. 41 354 32 73 wew. 219, e-mail: renata.cwiek@chmielnik.com.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Urzędu:
Poniedziałek : 7.30-17.00
Wtorek -Piątek: 7.30-15.30

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.