Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
658z dziś
3548z ostatnich 7 dni
16062z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont dachu w budynku

Przedmiot:

Remont dachu w budynku

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Parafia Kolegiacka pw. Wszystkich Świętych
ul. Narutowicza 6
36-100 Kolbuszowa
powiat: kolbuszowski
tel. (17) 227-11-27, tel. 509 276 346 , tel. 730 520 545
zamowienia.publiczne@kolbuszowa.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Kolbuszowa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zadanie pn.:
Remont dachu w budynku Kościoła Parafialnego p. w. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej - etap II
V. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie części dachu w budynku
Kościoła Parafialnego p.w. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej w zakresie obejmującym dach główny
kościoła, wieżę nad prezbiterium.
Zakres robót obejmuje:
- wykonanie rusztowań oraz prowizorycznego pokrycia dachu oraz podstemplowanie konstrukcji na czas
prowadzenie robót,
- rozbiórka pokrycia, całkowita wymiana pokrycia wraz z ołaceniem,
- całkowita wymiana rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich,
- wymiana porażonych i uszkodzonych elementów więźby dachowej, wzmocnienie elementów
możliwych do zachowania, konserwacja elementów konstrukcji,
- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki,
- szczegółowy zakres przedsięwzięcia precyzuje projekt budowlany pn.: ,,Remont dachu i wymiana
ślusarki okiennej w budynku Kościoła Parafialnego p.w. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej na dz. nr
1478" - załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
UWAGA: Remont dotyczy wyłącznie dachu głównego oraz wieży nad prezbiterium.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadku wskazania w dokumentacji
projektowej, przedmiarach robót nazw materiałów, urządzeń lub producentów. Nazwy materiałów,
urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji projektowej nie należy traktować
jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie
innych równoważnych materiałów lub urządzeń do podanych w dokumentacji (spełniających wymagania
podane w projektach budowlanych, wykonawczych ). Wykonawca, który na etapie realizacji robót
budowlanych, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego.

CPV: 45453000-7

Składanie ofert:
Oferty w papierowej formie pisemnej należy przesłać na adres: Parafia Rzymskokatolicka pw.
Wszystkich Świętych w Kolbuszowej, ul. Narutowicza 6, 36-100 Kolbuszowa lub złożyć w siedzibie
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej, ul. Narutowicza 6, 36-100
Kolbuszowa w terminie do 15.04.2019r. do godziny 10:00 z dopiskiem na kopercie oferta na:
Remont dachu w budynku Kościoła Parafialnego p. w. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej - etap II

Miejsce i termin realizacji:
XI. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
- termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 15.10.2019r.

Wymagania:
VI. Warunki udziału w postępowaniu:
0 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
1 spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i uzna, że warunek ten
zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że:
Dysponuje kadra techniczna posiadająca uprawnienia budowlane - kierownik budowy w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na
stanowisku kierownika budowy.
Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im
Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania (braku powiązań osobowych lub
kapitałowych ) oferent składa Oświadczenie o braku powiązań wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3
do niniejszego zapytania ofertowego.
VII. Kryteria oceny ofert oraz informacja o wagach punktowych do poszczególnych kryteriów
oceny:
1. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował poniższymi kryteriami określonymi
w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawianych
przez wykonawców,
a) Nazwa kryterium: cena brutto
Waga kryterium: 100 %
Opis sposobu obliczenia punktów:
C bad
gdzie
C min cena ofertowa brutto oferty najtańszej
C bad cena ofertowa brutto oferty badanej
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przyznane punkty zostaną
zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych
ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
3. Opis sposobu obliczenia ceny:
4. Podana cena musi być wyrażona w PLN (polski złoty). Cena musi uwzględniać wszystkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Wartość oferty należy podać netto i brutto z wyodrębnieniem podatku VAT.
VIII. Warunki płatności:
Płatność dokonana będzie na podstawie faktury VAT, w terminie 30 dni od daty wpływu faktury
VAT do siedziby Zamawiającego po odbiorze przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje
płatności pośrednie.
IX. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 4 do
niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć:
a) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych
wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych
wraz z ofertą
b) wykaz robót, o którym mowa w pkt. VI niniejszego zapytania ofertowego,
c) wykaz osób, o którym mowa w pkt. VI niniejszego zapytania ofertowego,
d) oświadczenie o braku powiązań, o którym mowa w pkt. VI niniejszego zapytania
ofertowego
e) Kosztorys Ofertowy planowanych prac z wyszczególnionymi kosztami netto i brutto
zadania. Kosztorys ofertowy musi być szczegółowy i zawierać następujące elementy:
stronę tytułową, przedmiar robót, kalkulację szczegółową zastosowanych cen
jednostkowych, tabelę elementów scalonych oraz w załączniku - dla analiz
indywidualnych i analogii - kalkulację szczegółową cen jednostkowych wraz z
uzasadnieniem.
2) Oferta winna być napisana w języku polskim, czytelną czcionką w sposób trwały.
3) Wymagany termin związania z ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
XII. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych - podstawy wykluczenia
wykonawcy:
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom
powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności
na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
XIII. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
1. Zamawiający wymaga od wykonawcy którego oferta zostanie wybrana, aby zawarł
z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje w niniejszym zapytaniu ofertowym możliwość wprowadzenia zmian
w zawartej umowie w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich
zakres w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz
warunki wprowadzenia zmian.
4. Zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian w zawartej umowie.
Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez:
- zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
- zmianę zakresu przedmiotu Umowy
- zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub
- zmianę terminu/terminów określonych w umowie,
a zmiany dokonywane są w celu prawidłowej realizacji zadań objętych przedmiotem umowy
i osiągnięcia zamierzonych przez Zamawiającego rezultatów/celów;
5. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa
w sytuacji gdy:
1) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia powodująca, że realizacja przedmiotu Umowy
w niezmienionej postaci stanie się niecelowa. Zmiana tych przepisów musi wywierać
bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji
wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi,
2) Wystąpią uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy,
które mają wpływ na jakość realizacji zamówienia/ uniemożliwiają realizację zamówienia w
pierwotnie określony sposób,
3) Zwiększenie ilości dostaw będących przedmiotem umowy,
6. Nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności
zmiana numeru rachunku bankowego,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych, numerów NIP, REGON, PESEL
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej dotyczącej stron Umowy,
5) zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego przewidzianego w Umowie.
6) Wynikające ze zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy,
w tym w szczególności w jego strukturze organizacyjnej.
7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do
tego przedstawicieli obu Stron. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone
sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego min. istotne okoliczności potwierdzające
konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu
umownym.
8. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
9. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy
odrębne wymagają formy szczególnej.
XIV. Podwykonawstwo
Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo. Wykonawca może powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcy.
XV. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
XVI. Informacja o zamówieniach uzupełniających:
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzjelenia zamówień uzupełniających
XVII. Przesłanki odrzucenia oferty
Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego;
2) zostanie złożona po terminie składania ofert;
3) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
4) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub
oświadczeń.
XVIII. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w następujących okolicznościach:
1) nie złożono żadnej ofert;
2) cena najkorzystniejsza oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie tego zamówienia;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej
przewidzieć;
XIX. Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego
Każdy Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapytania
ofertowego.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do
Zamawiającego na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.
Jeżeli prośba o wyjaśnienie wpłynęła na mniej niż 4 dni przed terminem otwarcia ofert
Zamawiający nie będzie udzielał wyjaśnień.
XX. Zmiana zapytania ofertowego
Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest
to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
XXI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie
osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (j.t. Dz.U.2018.2188 ze zm.), faksu lub przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2019.123 ze zm.);
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Zamawiający uznaje, że:
- pismo przesłane faksem na numer podany przez Wykonawcę lub Zamawiającego
- pismo przesłane pocztą elektroniczną na adres podany przez Wykonawcę lub
Zamawiającego
- pismo przesłane pocztą na adres podany przez Wykonawcę lub Zamawiającego
zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma.
4. Korespondencja otrzymywana i przekazywana pocztą elektroniczną powinna zawierać skan (lub
zdjęcie) pisma z datą i podpisem przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiającego.
. Wykonawca może pisemnie, faksem lub e-mail zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie
treści zapytania ofertowego: fax. 17 2272 939, e-mail: zamowienia.publiczne@kolbuszowa.pl
XXII. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w przypadku, kiedy
zaoferowana cena będzie wyższa niż zaplanowane środki na realizację przedmiotowego
zamówienia.
XXIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień treści oferty i złożonych dokumentów
oraz będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeżeli nie zostaną
złożone lub będą zawierać błędy.
W przypadku, kiedy najtańsza oferta nie będzie wymagać wyjaśnienia lub uzupełnienia
dokumentów, a wyjaśnienie lub uzupełnienie dokumentów przez pozostałych oferentów nie
będzie miało wpływu na rozstrzygnięcie postępowania Zamawiający nie będzie wzywał do
wyjaśnienia lub uzupełnienia przedłożonej dokumentacji.
XXIV. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa z wybranym Wykonawcą.
Złożenie Oferty w oparciu o przedmiotowe Zapytanie Ofertowe oznacza pełną i bezwarunkową
akceptację przez Oferenta wszystkich postanowień zawartych w nin. Zapytaniu.
Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający
wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich uczestników
postępowania.
XXV. Dokument, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego musi być
sporządzony zgodnie z tym wzorem.
XXVI. Dokument, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego musi być
sporządzony zgodnie z tym wzorem.

Uwagi:
I. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO", informuję, że:

Kontakt:
Osoby uprawnione do porozumienia się z wykonawcami:
- Wiesław Szepieniec - sprawy merytoryczne -tel. 509 276 346 od poniedziałku do piątku
w godz. od 8:00 -15:00.
- Monika Fryzeł - procedura zamówienia publicznego, e-mail:
zamowienia.publiczne@kolbuszowa.pl, tel. 730 520 545 od poniedziałku do piątku w godz. od
8:00 -15:00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.