Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
15553z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac konserwacyjno-remontowych

Przedmiot:

Wykonanie prac konserwacyjno-remontowych

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Morski w Szczecinie
Plac Stefana Batorego 4
70-207 Szczecin
powiat: Szczecin
tel. 091 44 03 490, tel. 091 44 03 495
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie prac konserwacyjno-remontowych polegających na naprawie
nabrzeża postojowego rybackiego w Basenie nr 2 w Porcie Trzebież.
2.
Opis przedmiotu zamówienia
1. Zakres prac obejmuje wykonanie następujących prac:
a) miejscowe wykonanie wykopu za oczepem nabrzeża do głębokości
1,50 m o szerokości 1,5 m w miejscach występowania zapadlisk (łączna
długość ok. 55mb).
b) uszczelnienie tych miejsc geowłókniną.
c) ułożenie worków z suchą zaprawą o wadze 25kg na geowłókninie
(3 warstwy).
d) uzupełnienie i zagęszczenie gruntu za oczepem nabrzeża (żwir
o granulacji 4-16mm).
e) pokrycie nawierzchni darnią z trawy.
f) wykonanie uszczelnienia narożnika nabrzeża (między basenem nr 1 i 2)
w części podwodnej poprzez montaż deskowania z uszczelnieniem
z geowłókniny.
g) naprawa uszkodzonych chodników z płytek betonowych i schodów
żelbetowych.
2. Po wykonaniu prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu atest czystości
dna,

Dokument nr: PO.II.3791.1.19

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie 7 dni kalendarzowych - liczonych od
dnia następnego po dniu publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej
Urzędu Morskiego w Szczecinie do godziny 15:00 na adres Urząd Morski w
Szczecinie Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin Kancelaria Ogólna Urzędu pok.
130 z dopiskiem: (Wykonanie prac konserwacyjno-remontowych polegających
na naprawie nabrzeża postojowego rybackiego w Basenie nr 2 w Porcie
Trzebież).

Miejsce i termin realizacji:
termin wykonania zamówienia: 30 czerwiec 2019r.

Wymagania:
3.
Warunki udziału w postępowaniu*
1) Z postępowania będą wykluczeni Wykonawcy na których Urząd Morski
w Szczecinie nałożył kary umowne w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania
ofert.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca złoży oświadczenie
potwierdzające rzetelne i terminowe wykonanie wszelkich prac na rzecz Urzędu
Morskiego w Szczecinie. Załącznik nr 2.1 do zapytania ofertowego.
2) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał należycie 2 prace polegające na budowie lub remoncie budowli
hydrotechnicznych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
Morskiej z 23 października 2006r. w sprawie warunków technicznych użytkowania
oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych
(Dz.U.206.1516 z dnia 2006.11.17), o wartości nie mniejszej niż 50.000,00zł brutto
każda.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca przedstawi wykaz robót
budowlanych wykonanych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzeczktórych te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te
roboty zostały wykonane należycie, w szczególności o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 2.2 do
zapytania ofertowego
Najniższa cena
4. Kryteria wyboru oferty
najkorzystniejszej
okres gwarancji* - gwarancja 12 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu
umowy
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
warunki płatności
zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania
wzorze umowy*.
oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu).

Kontakt:
5. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z
Wykonawcami
6.
Grażyna Barańska, tel. 091 44 03 490
Marek Barwiński, tel. 091 44 03 495

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.