Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2764z ostatnich 7 dni
15384z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa części zamiennych i wyposażenia komputerów

Przedmiot:

Dostawa części zamiennych i wyposażenia komputerów

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI
al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
powiat: Łódź
Tel: 42 272-59-42; Fax: 42 272-59-47, 42 272 50 12
damian.jaworski@umed.lodz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest:
Dostawa części zamiennych i wyposażenia komputerów dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Nr sprawy DJ/ 1130/03/2019
Z podziałem na Pakiety:
I - dostawa Części Komputerowych
II - dostawa Akcesoriów Komputerowych

a) Dostawa obejmuje sprzęt fabrycznie nowy.
b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2
c) Podany w przedmiocie zamówienia rodzaj asortymentu, przygotowano w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w realizacji tego typu postępowań, przeprowadzanych w poprzednich latach. Zamawiający nie jest w stanie dokładnie zadeklarować jaka ilość zostanie zrealizowana oraz jakie nadzwyczajne sytuacje (awarie) mogą wyniknąć podczas trwania umowy.
d) Umowa pomiędzy stronami wygaśnie w momencie przekroczenia kwoty zawartej w przedmiotowej umowie lub po terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

CPV: 30.23.00.00-0, 30.23.30.00.0, 30.23.70.00-9, 30.23.71.00-0

Dokument nr: DJ/ 1130/03/2019

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Al. Kościuszki 4 w Biurze Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych, III piętro, pok. 20, bądź przesłać na adres mailowy: damian.jaworski@umed.lodz.pl

2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 16.04.2019 r. o godz. 14:00

Miejsce i termin realizacji:
2. Warunki dostawy:
a) Nieprzekraczalny czas dostawy od momentu złożenia zamówienia - 3 dni robocze.
b) Miejsce dostawy - Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia każdorazowo: - W przypadku Pakietu I- części komputerowych do Centralnego Serwisu i Magazynu Centrum Informatyczno-Telekomunikacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pl. Hallera 1, 90-647 Łódź.
- W przypadku Pakietu II- akcesoriów komputerowych w miejsce wskazane przez Zamawiającego w poszczególnych zamówieniach (jednostki organizacyjne Uniwersytetu na terenie całej Łodzi).

c) Dostawy będą realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego w ilościach każdorazowo przez niego wskazanych. Zamówienia będą składane przez Zamawiającego drogą elektroniczną, faksem lub drogą telefoniczną.

d) Nie wcześniej niż po 6 miesiącach licząc od dnia podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany cen jednostkowych poszczególnych części asortymentowych przedmiotu zamówienia, jeżeli ulegną one obniżeniu, wg katalogów oferowanych przez Wykonawców. Zgodnie z §7 ust. 2 lit. g umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.
IV. Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie - dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie w okresie maksymalnie 12 miesięcy licząc od daty podpisania umowy bądź do wyczerpania kwoty zawartej umowy

Wymagania:
II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4.8 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. z późń. Zm.), w oparciu o Zarządzenie nr 81/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej zgodnej z dokonanym podziałem na Pakiety.
Ofertę można składać w odniesieniu do jednego, kilku lub wszystkich pakietów zamówienia.
Nie dopuszcza się jednak dzielenia zamówienia w ramach pojedynczego Pakietu, co będzie traktowane jako złożenie oferty niepełnej i spowoduje odrzucenie oferty w ramach danego Pakietu.
e) Termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury do Kancelarii Głównej po zrealizowaniu przekazanych do wykonawcy zamówień.
V. Termin związania z ofertą

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Na ofertę składają się:

a. Wypełniony Formularz Oferty wg załącznika nr 1,

b. Wypełniony opis przedmiotu zamówienia wg załącznika nr 2,

c. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt posiada deklarację zgodności CE oraz instrukcję użytkowania, które to dokumenty zostaną przekazane odbiorcy w trakcie realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 4,
VIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Ceną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915 ze zmianami) będzie wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

2. Wykonawca poda w formularzu ofertowym wartość netto podatek VAT i wartość brutto.

3. Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców wartość brutto całego asortymentu z podzialem na pakiety opisanego w załączniku numer 2.

IX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

kryterium ranga
Cena 100%

Kryterium cena - obliczana jest wg wzoru:
(Cmin/Cn) x 100 [%]

gdzie:
Cmin - cena najniższa, Cn - cena badana

2. Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę brutto.

1% odpowiada 1 punktowi.

X. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

Kontakt:
3. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami są:
Damian Jaworski - Biuro Obsługi i Realizacji zamówień publicznych, tel. 42 272-59-42
Grzegorz Skwarczyński - Centralny Serwis i Magazyn IT tel 42 272 50 12

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.