Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
712z dziś
4516z ostatnich 7 dni
17020z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbiórka trzech budynków usługowych

Przedmiot:

Rozbiórka trzech budynków usługowych

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Ustka
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
76-270 Ustka
powiat: słupski
tel. 59 8154304 fax 59 8154378
akochanska@um.ustka.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Ustka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbiórka trzech budynków usługowych
Rozbiórka trzech budynków usługowych przy ul. Plac Wolności w Ustce wraz z uporządkowaniem terenu
2. Opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Rozbiórka trzech budynków usługowych przy ul. Plac Wolności w Ustce wraz z uporządkowaniem terenu". Zakres robót został określony w projekcie budowlanym, specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki nr 5 i 6 do zaproszenia oraz pomocniczo przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia. 2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
o odłączenie wszystkich funkcjonujących mediów
o demontaż stolarki okiennej i drzwiowej
o demontaż pokrycia dachowego
o rozbiórka łat drewnianych
o rozbiórka konstrukcji drewnianej dachu
o usunięcie orynnowania budynku
o rozbiórka ścian
o rozbiórka konstrukcji drewnianej stropu
o usunięcie posadzek w budynku wraz z usunięciem fundamentów do poziomu posadzki betonowej
o prace porządkowe
3. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą Wspólnego słownika zamówień CPV: 45111100 - 9
4. Zasady realizacji:
4.1. Pozostałe warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia.
4.2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą na podstawie pkt. 8 zostanie podpisana umowa o treści zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia.

Dokument nr: IKiOŚ-I.7013.1. 14.2019.AK

Składanie ofert:
9.1. W przypadku zainteresowania Państwa realizacją przedmiotowego zamówienia, proszę o złożenie swojej oferty w formie pisemnej i przesłanie jej na poniższy adres:
Urząd Miasta Ustka, 76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3,
lub mailowej na adres: akochanska@um.ustka.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2019r. do godz. 15.30.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: w terminie 10 dni od dnia przekazania placu budowy.

Wymagania:
6. Warunki udziału w postępowaniu:
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy celem realizacji przedmiotu zamówienia, skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia następujące osoby:
osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1493) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy lub robót przy robotach branży konstrukcyjno-budowlanej;
6.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 6.1, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą wykaz osób, które skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi zał. nr 4 do zaproszenia
6.3. Nie wykazanie spełnienia warunku określonego w pkt. 6.1 zaproszenia spowoduje wykluczenie wykonawcy z udziału w przedmiotowym postępowaniu.
7. Opis sposobu obliczenia ceny:
7.1. W Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia Wykonawca zobowiązany jest podać cenę łączną (ryczałtową) za realizację całości przedmiotu zamówienia wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 5 do zaproszenia.
7.2. Zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac. Jeżeli wykonanie zamówienia groziłoby Wykonawcy zamówienia rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
7.3. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in. koszty pracy sprzętu, koszty rozbiórkowe, koszty wywozu gruzu i jego utylizacji a także podatek VAT.
7.4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 z późn. zm.).
7.5. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Opis kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:
8.1. Zamawiający ustalił następujące kryterium oceny ofert: cena - 100%,
8.2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:
8.2.1 cena (C) - cenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację całości przedmiotu zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i sposobem obliczenia ceny, podana w Formularzu oferty. Maksymalna liczba punktów - 100. Oferta o najniższej cenie uzyska największą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg następującego wzoru:

C=Cn/Cb x 100
gdzie: C - ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny Cn - najniższa cena brutto za realizacje przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Cb - cena brutto badanej oferty
8.2.2 Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu, oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (P) będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne kryteria, wyliczoną wg następującego wzoru:
P = C
8.3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8.4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający z tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
9.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.
9.3. Oferta musi zostać podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oferta niepodpisana zostanie odrzucona.
9.4. Oferta winna składać się z:
9.4.1 Formularza oferty, przygotowanego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1,
9.4.2. Wykazu osób, przygotowanego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia wraz z oświadczeniami o podjęciu obowiązków kierownika robót rozbiórkowych dokumentami potwierdzającymi posiadane uprawnienia budowlane wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa,
9.5. W przypadku złożenia oferty niepodpisanej, niekompletnej, niezawierającej wszystkich wymaganych informacji, bądź niepotwierdzającej spełnienia warunku udziału w postepowaniu określonego w pkt. 6 zaproszenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą cenowo ofertę do ich uzupełnienia.
9.6. Ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: ,,Zapytanie ofertowe: Rozbiórka trzech budynków usługowych przy ul. Plac Wolności w Ustce wraz z uporządkowaniem terenu". Termin składania ofert do dnia: 15 kwietnia 2019r. do godz. 15.30."
9.7. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres wskazany w pkt. 1 zaproszenia.
10. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stornie internetowej Zamawiającego www.ustka.pl oraz przesłana do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę.

Kontakt:
11. Osoba upoważniona do kontaktów:
Anna Kochańska, Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel. 059 8154 - 308, e-mail: akochanska@um.ustka.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.