Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
592z dziś
3481z ostatnich 7 dni
15996z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przeglądów okresowych dla obiektów budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie przeglądów okresowych dla obiektów budowlanych

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Zaklikowie
ul. Zachodnia 15
37-470 Zaklików
powiat: stalowowolski
tel. 0-15 873 84 76, fax 0-15 873 83 24, 158738476
sekretariat@zaklikow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Zaklików
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
˝Wykonanie przeglądów okresowych dla obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Zaklików
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa zamówienia:
Wykonanie przeglądów okresowych na zasadach wynikających z przepisów ustawy prawo
budowlane dla obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Zaklików oraz jednostek
podległych w roku 2019
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych budynków stanowiących własność Gminy
Zaklików oraz budynków oświatowych z terenu gminy, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 62 ustawy
prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202), w zakresie określonym w załączniku nr 5 do
zapytania, obejmujące obiekty:
2.1. Część 1 przeglądy okresowe obiektów stanowiących własność Gminy.
2.1.1 Zadanie nr 1 przeglądy okresowe obiektów stanowiących własność Gminy:
a) Budynek po byłym NZOZ Zaklików ul. Sandomierska 56
b) Budynek komunalny Zaklików ul. Sandomierska 56
c) Budynek Urzędu Miejskiego w Zaklikowie ul. Zachodnia 15
d) Budynek gospodarczy za Urzędem Miejskim w Zaklikowie ul. Zachodnia 15
e) Budynek usługowo - magazynowy za Urzędem Miejskim w Zaklikowie ul. Zachodnia 15
f) Remiza OSP Lipa ul. Szkolna 5A
g) Budynek przystanku autobusowego Zaklików ul. Widok
h) Budynek Dom Ludowy Gielnia
i) Budynek NZOZ Lipa
j) Budynek komunalny Lipa Silikaty
k) Budynek MOLO Zaklików'
l) Budynek użyteczności publicznej Goliszowiec
m) Budynek komunalny Zdziechowice Drugie 220
n) Garaże przy budynku komunalnym Zdziechowice Drugie 220
o) Budynek NZOZ Zdziechowice
p) Budynek Socjalny Zaklików ul. Anny Nagórskiej (2 odrębne segmenty)
q) Budynek ,,Dom Ludowy'" Irena
r) Budynek ,,Dom Ludowy'" (OSP) Zdziechowice Drugie
s) Garaż przy budynku ,,Dom Ludowy'" (OSP) Zdziechowice Drugie
t) Budynek ,,Sala Zebrań Wiejskich" Kolonia Lysaków
u) Budynek zaplecza klubu sportowego ,,Sanna" Zaklików
v) Stadion sportowy klubu ,,Sanna" Zaklików
w) Budynek komunalny Stare Baraki
x) Budynek komunalny Lążek Zaklikowski
y) Budynek warsztatowo - magazynowy ul. Targowa
z) Budynek magazynowo - garażowy' ul. Targowa
aa) Budynek magazynowy - wiata magazynowa surowców wtórnych ul. Targowa
bb) Budynek biurowy ul. Targowa
cc) Oczyszczalnia ścieków' Zaklików - budynek techniczny
dd) Oczyszczalnia ścieków Zaklików' - budynek socjalno -- techniczny
ee) Oczyszczalnia ścieków Zaklików' - zbiornik i wiata nad reaktorem biologicznym
ff) Oczyszczalnia ścieków Lipa - budynek techniczny
gg) Oczyszczalnia ścieków Lipa - budynek socjalno - techniczny
hh) Oczyszczalnia ścieków Lipa -- zbiornik i wiata nad reaktorem biologicznym
ii) Budynek techniczny ujęcia wody Zdziechowice Pierwsze
jj) Budynek techniczny ujęcia wody Radna Góra
kk) Budynek techniczny pompowni wody i KS ,,Huragan" Zdziechowice Drugie
11) Stadion sportowy klubu ,,Huragan" Zdziechowice
mm) Budynek użyteczności publicznej Lipa ul Leśna 24a
nn) Budynek użyteczności publicznej w Łysakowie
oo) Budynek zaplecza sanitarno -- socjalnego placu targowego w Lipie
pp) Stadion sportowy klubu ,,Czarni" Lipa
qq) Obiekt PSZOK Zaklików
rr) Obiekt Orlik 2012 ul. Sandomierska (boiska + budynek zaplecza)
ss) Obiekt Zalew w Zaklikowie (elementy małej architektury, wiaty, pomosty)
2.1.2 Zadanie nr 2 przeglądy okresowe placów zabaw stanowiących własność Gminy:
a) Plac zabaw w msc. Zaklików ul. Plac Sienkiewicza
b) Plac zabaw w' msc. Goliszowiec
c) Plac zabaw w msc. Irena wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznych
2.1.3 Zadanie nr 3 Przeglądy okresowe linii oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz stacji
transformatorowych stanowiących własność Gminy:
a) Oświetlenie uliczne w msc. Zaklików ul. Nadbrzeżna (deptak przy obiekcie Zalew w Zaklikowie)
b) Oświetlenie uliczne w msc. Zaklików ul. Sandomierska (droga powiatowa Zaklików -- Borów)
c) Oświetlenie uliczne w msc. Zaklików ul. Zielona
d) Oświetlenie uliczne w msc. Zdziechowice Drugie (Zastawie)
e) Oświetlenie uliczne w msc. Zdziechowice Drugie (Skala)
f) Oświetlenie uliczne w msc. Lipa ul. Cmentarna
g) Oświetlenie uliczne w' msc. Lipa ul. Silikatowa
h) Oświetlenie uliczne w msc. Lipa ul. Janowska (droga powiatowa Lipa -- Gielnia)
1) Stacja transformatorowa przy oczyszczani ścieków w msc. Zaklików
j) Stacja transformatorowa przy oczyszczani ścieków w msc. Lipa
k) Stacja transformatorowa przy ujęciu wody w msc. Zdziechowice Pierwsze
2.2. Część 2 przeglądy okresowe obiektów jednostek podległych.
2.2.1 Zadanie nr 1 Przeglądy okresowe obiektów ZS w Lipie
a) Budynek ZS w lipie
b) Plac zabaw' ,,Radosna Szkoła"
c) Plac zabaw przy budynku ZS w Lipie
d) Boisko wielofunkcyjne przy ZS w Lipie
2.2.2 Zadanie nr 2 Przeglądy okresowe obiektów ZSO w Zaklikowie
a) Budynek ZSO w Zaklikowie
b) Hala sportowa przy ZSO w Zaklikowie
2.2.3 Zadanie nr 3 Przeglądy okresowe obiektów ZS w Zdziechowicach
a) Budynek ZS w Zdziechowicach
b) Plac zabaw przy budynku ZS w Zdziechowicach
c) Boisko wielofunkcyjne przy ZS w Zdziechowicach
d) Maszt flagowty przy ZS w Zdziechowicach
2.2.4 Zadanie nr 4 Przeglądy okresowe obiektów7 Publicznego Przedszkola w Zaklikowie:
a) Budynek Publicznego Przedszkola i Żłobka Miejskiego w Zaklikowie
b) Plac zabaw przy budynku Publicznego Przedszkola
3. Zamawiający wymaga, aby w ramach usługi przeglądów okresowych Wykonawca realizował
dodatkowe obowiązki, obejmujące w szczególności:
a) Doradztwo techniczne w zakresie utrzymania i eksploatacji budynków oraz usuwania usterek
stwierdzonych podczas kontroli obiektów (określenie zakresu oraz technologii niezbędnych do wykonania
robót budowlanych);
b) Terminowe opracowanie przeglądów okresowych obiektów zgodnie z dokumentacją udostępnioną przez
zamawiającego oraz przepisami ustaw)? Prawo budowlane;
c) Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania dodatkowych przeglądów nieujętych w
niniejszym zapytaniu, a niezbędnych do wykonania, w świetle obowiązujących przepisów ustawy Prawo
budowlane, po zapoznaniu się z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych -- oferta może dotyczyć realizacji jednej
lub dwóch części określonych w niniejszym zapytaniu.
5. Dane charakteryzujące obiekty zostały określone w załączniku nr 6 do zapytania.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania oględzin obiektów w celu zapoznania się z warunkami
dotyczącymi realizacji zamówienia oraz uzyskania niezbędnych informacji potrzebnych do prawidłowego
skalkulowania ceny. Oględzin Wykonawca dokonuje samodzielnie.
7. Protokoły z przeglądów należy opracować zgodnie ze wzorami udostępnionymi na stronie PINB
w Stalowej Woli (wzory protokołów obowiązujących Wykonawcę stanowią załącznik nr 8 do zapytania).
8. Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia zakresu prac objętych niniejszym zapytaniem.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, w takim przypadku
należy do oferty dołączyć pisemne oświadczenie o przyjęciu obowiązków wynikających z niniejszego
zapytania przez Podwtykonawcę

Dokument nr: 15/2019

Otwarcie ofert: 2. Wstępna ocena ofert zostanie dokonana w dniu 16.04.2019 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w
Zaklikowie, ul. Zachodnia 15, 37 - 470 Zaklików, p. 3, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną
ogłoszone na stronie internetowej pod adresem www.zaklików.biuletyn.net w zakładce
przetargi/zamówienia poniżej 30 000 euro

Specyfikacja:
O wyborze najkorzystniejszej oferty'' Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem witryny
internetowej znajdującej się pod adresem www.zaklikow.biuletyn.net.

Składanie ofert:
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Miejskim w
Zaklikowie, ul. Zachodnia 15, 37 - 470 Zaklików, w terminie do 16.04.2019 r. godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamówienie zależy wykonać w terminie: od dnia podpisania umowy (terminy przeglądów? okresowych
wynikające z dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego), do daty opracowania przeglądu okresowego
ostatniego obiektu, nie dłużej niż 31.12.2019 rok. Część 1 Zadanie nr 2 należy wykonać w
nieprzekraczalnym terminie 20.04.2019 r.

Wymagania:
IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz
dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania w/w
warunku Wykonawcy zobowiązani są dołączyć następujące dokumenty?:
1.1. Uprawnienia budowlane potwierdzające możliwość realizacji usługi, określonej w niniejszym zapytaniu,
wynikające z arf. 64 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo budowlane - należ) dołączyć kserokopie (poświadczone za
zgodność z oryginałem) posiadanych uprawnień oraz wpisu potwierdzającego przynależność do
właściwej Izby Inżynierów Budownictwa dla każdej z osób, które będą brały udział w realizacji
zamówienia.
1.2. Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia z podaniem podstawy dysponowania
wymienionymi osobami (załącznik nr 3).
1.3. Wykaz usług -- w celu potwierdzenia posiadania wymaganego doświadczenia Wykonawca zobowiązany
jest udokumentować, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert,
zrealizował minimum jedno (lub kilka) zadanie polegające na wykonaniu przeglądu okresowego (na
podstawie przepisów wynikających z art. 62 ustawy prawo budowlane) budynku użyteczności publicznej
w zakresie oceny: stanu technicznego budynku (przegląd budowlany ,,pięcioletni"), instalacji elektrycznej
i piorunochronnej (przegląd budowlany ,,pięcioletni"), instalacji i urządzeń służących ochronie
środow?iska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (przeglądy ,,roczne"). Stosowną
informację należy zawrzeć w załączniku nr 4 wykaz usług oraz dołączyć poświadczenie wystawione przez
Zamawiającego potwierdzające prawidłowość wykonania usługi.
2. Dodatkowo Zamaw?iający wymaga, aby Wykonawca zaakceptował treść dołączonego do zapytania
projektu umow?\\\\? poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formularzu oferta.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu załączonym do niniejszego zapytania
(w szczególności zawierać wszystkie dane zawarte w? przedmiotowym formularzu) i napisana pismem
maszynowym lub ręcznym drukowanym (czytelnym) niezmywalnym atramentem (tuszem), być opatrzona
pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,
numer faks lub adres e-mail, numer NIP, być podpisana przez Wykonawcę, pod rygorem odrzucenia
jej przez Zamawiającego.
2. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej
stronie poświadczonego dokumentu z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo może być przedłożone
wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza
3. Do oferty', poza dokumentami wymienionymi w rozdziale IV ust. 1, należy dołączyć:
a) wypełniony i podpisany formularz oferta (załącznik nr 1 do zapytania)
b) wypełniony i podpisany formularz cenowy (załącznik nr 2 do zapytania)
VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY
1. Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium oceny: cena oferty znaczenie 100%, odrębnie
dla części 1 i części 2 przedmiotu zamówienia.
2. W przypadku, gdy cena oferty określona w załączniku nr 1 formularz oferta, nie będzie tożsama z ceną
oferty określoną w załączniku nr 2 formularz cenowy, za właściwą do przeprowadzenia oceny
Zamawiający przyjmie ceną określoną w załączniku nr 2 formularz cenowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z 2 oferentami, których
oferty będą ofertami najkorzystniejszymi przy zastosowaniu przyjętego kryterium -- negocjacje będą w
takim przypadku polegać na umożliwieniu Wykonawcom złożenia dodatkowej oferty w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, o czym Wykonawcv zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub
faksem.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i ocen}' ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
5. Zamawiający może odrzucić ofertę, która jest niezgodna z wymaganiami zapytania (m.in. nie została
sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale V lub nie zawiera wszystkich wymaganych
załączników określonych w rozdziale IV ust. 1 i rozdziale V ust. 3)
6. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
6.1 Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał
lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych,
6.2 Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub
zasądzenia odszkodowania.
7. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim
przypadku Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów z tytułu przygotowania i dostarczenia oferty.
IX. DODATKOWE INFORMACJE
Zakres przeglądów okresowych niezbędnych do wykonania w ramach realizacji niniejszego zamówienia
określony został w załączniku nr 5 do zapytania. Wykonawca określa w załączniku nr 2 do zapytania kwotę za
realizację usługi określonej w rozdziale II ust. 2 dla każdego z obiektów wymienionych w zapytaniu podając
cenę netto, podatek VAT i cenę brutto za realizację usługi, następnie sumuje wartości netto, podatku VAT i
brutto poszczególnych elementów i określa cenę łączną dla danej części zamówienia, którą wpisuje do
formularza oferta (załącznik nr 1 do zapytania). Rozliczenie za świadczone usługi będzie odbywało się
systematycznie na podstawie protokołu przekazania opracowanej dokumentacji przyjętej przez
Zamawiającego bez zastrzeżeń.

Kontakt:
X. OSOBA DO KONTAKTU
Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Kalina pod numerem telefonu 158738476 oraz adresem email:
zamowienia@zaklikow.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.