Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
739z dziś
3419z ostatnich 7 dni
16092z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Swarzędz
ul. Rynek 1
62-020 Swarzędz
powiat: poznański
tel. 61 65 12 210.
czmok.jolanta@umig.swarzedz.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Swarzędz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE
do złożenia propozycji cenowej na nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul Transportowej 1, gmina Swarzędz.
2. Opis przedmiotu zamówienia
1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1, w branżach:
a) roboty budowlane w związku z rozbudową hali, a w szczególności:
- przebudowa istniejącej kotłowni olejowej dla potrzeb maszynowni pomp ciepła;
- przebudowa istniejącej części socjalnej i remont pomieszczeń;
- docieplenie ścian budynku i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
- wykonanie opaski szer. 60 cm z bloczków betonowych na podbudowie z piasku.
b) roboty instalacyjne;
c) roboty elektryczne.
2. Szczegółowy zakres obowiązków pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: rozbudowa bazy transportowej w Garbach, określony został w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia.

CPV: 71247000-1

Dokument nr: WI.7013.43.2018-20

Otwarcie ofert: f) Oferty zostaną otwarte dnia 16.04.2019 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, ul. Rynek 1, 62 - 020 Swarzędz, pokój nr 407.

Specyfikacja:
3. Dokumentacja dot. zadania Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej l, dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz w zakładce Przetargi/Ogłoszenie o zamówieniu 522650-N-2019,
link:
http://bip.swarzedz.eu/index.php?id=12

Składanie ofert:
8. Termin składania ofert: 16.04.2019 r. do godz. 10.00.
9. Miejsce i sposób składania ofert.
a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy,
ul. Rynek 1, 62 - 020 Swarzędz
w Biurze Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu, do dnia 16.04.2019 r. do godz. 10.00.
b) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w postaci wydruku komputerowego, maszynopisu lub czytelnego pisma odręcznego.
c) Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty wraz z ofertą należy złożyć Oświadczenie wskazujące osoby pełniące funkcję inspektora nadzoru, Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym (zgodnie z załącznikami nr 1,3, 4 do Zaproszenia).
d) Oferta, oświadczenia oraz dokumenty wystawione przez Wykonawcę muszą być podpisane przez Wykonawcę albo osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
e) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz zatytułowanej:
,, Oferta na Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1, gmina Swarzędz Nie otwierać przed 16.04.2019 r. godz. 10.30 "

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego w terminie od dnia podpisania umowy o wykonanie robót budowlanych z wykonawcą wybranym w odrębnym postępowaniu, do dnia zakończenia realizacji umowy o roboty budowlane, rozumianej jako odbiór wszelkich robót budowlanych i całkowite rozliczenie z wykonawcą robót budowlanych, w tym także uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi przewidzianych w umowie na roboty budowlane.
2. Zamawiający planuje zakończenie realizacji umowy o roboty budowlane w terminie do 15.12.2019 roku.

Wymagania:
4. Projekt będzie finansowany z:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (Oś Priorytetowa 3 - Energia, Działanie 3.3 -Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.3 -
Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania.
5. Zamawiający, żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
3. Minimalny okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wynosi: - 5 lat (lub więcej, zgodnie z ofertą Wykonawcy robót budowlanych) i biegnie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń.

Kontakt:
10. Osoba do kontaktów:
Jolanta Fortuna - Czmok, mail: czmok.jolanta@umig.swarzedz.pl nr tel. 61 65 12 210.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.