Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ZAKUP URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA PLACE ZABAW - ZAKUP ELEMENTÓW DO NAPRAWY URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH

Przedmiot:

ZAKUP URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA PLACE ZABAW - ZAKUP ELEMENTÓW DO NAPRAWY URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Ostróda
ul. Adama Mickiewicza 24
14-100 Ostróda
powiat: ostródzki
tel: (89) 642 94 00 , fax: (89) 642 94 01
um@um.ostroda.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Ostróda
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Urząd Miejski w Ostródzie zaprasza do składania ofert na:
- ZAKUP URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA PLACE ZABAW - ZAKUP ELEMENTÓW DO NAPRAWY URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH
§ 2. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Część 1: dostawę i montaż urządzeń zabawowych, stanowiących doposażenie istniejących placów zabaw, zlokalizowanych na terenie miasta Ostródy.
Szczegółowy opis poszczególnych urządzeń objętych dostawą został opisany w Wykazie urządzeń zabawowych (załącznik nr 3).
Część 2: dostawę i montaż elementów do naprawy urządzeń zabawowych, stanowiących wyposażenie istniejących placów zabaw, zlokalizowanych na terenie miasta Ostródy.
Szczegółowy opis poszczególnych elementów objętych dostawą został opisany w Wykazie elementów do naprawy urządzeń zabawowych (załącznik nr 4).
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub w dwie części zamówienia.

Dokument nr: GK.271.3.2019

Otwarcie ofert: 3. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 15.04.2019 r. o godz. 08.15 w siedzibie Zamawiającego jw., pokój 208.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, pokój 219.
2. Termin składania ofert upływa dnia 15.04.2019 r. o godz. 08.00.

Miejsce i termin realizacji:
§ 3. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
Część 1 : do dnia 15.05.2019 r.
Część 2 : do dnia 15.05.2019 r.

Wymagania:
§ 4. Określenie warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
§ 5. Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą.
Do oferty należy załączyć:
- Formularz ofertowy (załącznik nr 1) wraz z kalkulacją ceny ofertowej (załącznik nr 1.1 i 1.2 adekwatnie do wybranej części zamówienia).
§ 6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.
1. Kryteria wyboru oferty: cena, znaczenie kryterium: 100 %.
2. Opis kryterium: maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę ofertową.
3. Sposób oceny ofert:
oferta najtańsza
oferta badana x 100,0 punktów x 100 %.
§ 8. Opis procedury udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie prowadzi się z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści informacji o zamówieniu.
4. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści informacji o zamówieniu lub odwołać zamówienie. Modyfikacja treści informacji o zamówieniu lub odwołanie zamówienia zostanie upublicznione w taki sam sposób jak informacja o zamówieniu.
6. Wykonawca, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień, lub złożenia dowodów dotyczących oferty, w tym ceny lub jej elementów.
7. Zamawiający nie będzie rozpatrywał oferty wykonawcy, który w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień, o których mowa w ust. 6, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że:
1) oferta jest niezgodna z informacją o zamówieniu;
2) oferta zawiera rażąco niską cenę, w stosunku do przedmiotu zamówienia.
8. W przypadku, gdy złożone oferty przekraczają możliwości finansowe przeznaczone na dane zamówienie i nie ma możliwości zwiększenia środków finansowych na realizację zamówienia, Zamawiający może ponownie opublikować / przesłać informację o zamówieniu, lub przeprowadzić negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została złożona jako najkorzystniejsza. Negocjacje mogą dotyczyć ceny ofertowej, a w przypadku gdy złożono więcej niż jedną ofertę, opisu przedmiotu zamówienia i warunków umowy.
9. Jeżeli w wyniku negocjacji, o których mowa w ust. 8, zmianie ulegną warunki umowy lub opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający przekazuje informację o zmianie dokonanej w wyniku negocjacji do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty (z wyjątkiem wykonawców, których oferty nie będą rozpatrywane, zgodnie z ust. 7) i wyznacza termin na złożenie oferty dodatkowej na zmienionych warunkach.
10. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą ocenę w przyjętych do postępowania kryteriach oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
11. Jeżeli w postępowaniu nie wpłynie żadna oferta, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione Zamawiający może wybrać wykonawcę, bez ponownej publikacji informacji o zamówieniu.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

Uwagi:
§ 9. Ochrona danych osobowych.
Gmina Miejska Ostróda z siedzibą w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza, 14-100 Ostróda przetwarza dane zawarte w ofertach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów uPzp. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Ogólne Rozporządzenie" lub ,,RODO"), mają charakter danych osobowych.
W świetle powyższego Gmina Miejska Ostróda informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Zamawiający;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego jest: Pan Jacek Pietrzyk;
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr GK.271.3.2019;
4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 uPzp;
5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
6. Posiada Pani / Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani / Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani / Pana danych osobowych1;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7. Nie przysługuje Pani / Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Obowiązek podania przez Panią / Pana danych osobowych bezpośrednio Pani / Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPzp;
9. Dane udostępnione przez Panią / Pana nie będą podlegały profilowaniu.
10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Zamawiający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Kontakt:
5. Osoba uprawniona przez Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami:
1) w kwestiach formalnych- Magdalena Kaliszewska;
2) w kwestiach merytorycznych- Grażyna Petka.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.