Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
15553z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup nagród rzeczowych

Przedmiot:

Zakup nagród rzeczowych

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie
Bratysławska 1a
31-201 Kraków
powiat: Kraków
tel. 12 618-94-95, 618-94-56, 618-94-00 fax 633-60-76
justyna.papaj@krus.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup i dostawa: kasków ochronnych, wózków transportowych, kluczy płaskich, zestawów wkrętaków ślusarskich, odkurzaczy, myjek ciśnieniowych, kompresorów, kosiarek spalinowych, nożyc do żywopłotu, wiertarek udarowych, zestawów pneumatycznych.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup nagród rzeczowych dla laureatów XVII edycji Ogólnokrajowego Konkursu pt. ,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" etap regionalny i etap wojewódzki oraz dla laureatów 77 konkursów z zakresu BHP w gospodarstwie rolnym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.
Warunki gwarancji: 2 lata gwarancji. Bieg gwarancji liczony będzie od dnia dostarczenia całości przedmiotu zamówienia.

Dokument nr: 0700-OP.2300.125.2019

Składanie ofert:
Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:
1) osobiście w siedzibie: OR KRUS Kraków, ul. Bratysławska 1A, 31-201 Kraków,
2) przesłać na adres: OR KRUS Kraków, ul. Bratysławska 1A, 31-201 Kraków,
3) w wersji elektronicznej na e-mail: justyna.papaj@krus.gov.pl: dorota.wojtal@krus.gov.pl:
w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 16.04.2019 r. do godziny 14;00.

Miejsce i termin realizacji:
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć jednorazowo w ilościach zgodnych z tabelą zawartą
w formularzu oferty, pod wskazany niżej adres:
o Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Krakowie
31-201 aków, ul. Bratysławska 1a
Wykonawca o terminie dostawy, zawiadomi Zamawiającego na 2 dni przed planowanym terminem dostarczenia przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony jednorazowo w godzinach pracy pracowników Zamawiającego tj. od 7:00 do 15:00 w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie będzie zrealizowane w całości w terminie do dnia 26.04.2019 r.

Wymagania:
4. Warunki płatności!): zapłata wynagrodzenia brutto nastąpi jednorazowo po zrealizowaniu całości
przedmiotu zamówienia, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na
fakturze/rachunku w terminie do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury/rachunku. Podstawą wystawienia faktury/rachunku jest protokół odbioru, podpisany bez
zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli stron, potwierdzających należyte wykonanie
przedmiotu zamówienia.
5. Warunki dostawy:
Wykonawca dostarczy i rozładuje przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt
i na własne ryzyko.
9. Przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucji na terenie polski,
zapakowany w oryginalne opakowania, oznakowane w sposób umożliwiający
identyfikację produktu i producenta. Wymagana instrukcja w języku polskim.
10. Wszelkie materiały muszą posiadać zgodność z polskimi normami, normami
bezpieczeństwa, jak również posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty bezpieczeństwa
i świadectwa dopuszczenia do stosowania, o ile takie są wymagane.
11. Odbiór całości przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego
podpisanego przez przedstawicieli obu stron sporządzonego po realizacji całości zamówienia,
potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
12. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu zamówienia z zachowaniem
umówionych terminów oraz należytą starannością.
13. Wszystkie koszty m.in. koszt dojazdu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego jako miejsca
dostarczenia zamówienia, ceny materiałów itp., ponosi Wykonawca i wlicza je przez
wkalkulowanie w cenę oferty.
14. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia.
15. Zamawiający zaznacza, iż użyte w opisie przedmiotu zamówienia przykłady nazw własnych
produktów bądź producentów dotyczące określonych modeli, elementów, materiałów, urządzeń itp.
mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających
rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie minimalne wymagania techniczne i
funkcjonalne wymienione w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
Zastosowanie materiałów oraz rozwiązań równoważnych w żadnym stopniu nie może obniżać
standardu i zmniejszać zasad oraz rozwiązań funkcjonalnych i technicznych przyjętych w opisie
przedmiotu zamówienia lub w rozwiązaniach alternatywnych. Przy czym Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy
techniczne i/lub funkcjonalne.
16. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że
oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i wykazać
w ofercie ich równoważność załączając stosowne dokumenty. Przez produkt równoważny
Zamawiający rozumie produkt porównywalny z produktem wskazanym przez Zamawiającego, tj.
o takich samych bądź lepszych funkcjach użytkowych, parametrach i cechach jakościowych,
w stosunku do wskazanego oryginału produkowanego przez jego producenta. Produkt
równoważny musi się także cechować identyfikowalną nazwą (marką) producenta.
17. W celu weryfikacji zaoferowanego przez Wykonawcę produktu równoważnego, Wykonawca
obowiązany jest wraz z ofertą do złożenia szczegółowego opisu produktu równoważnego.
18. Ocena równoważności zaoferowanych produktów, materiałów zostanie dokonana w oparciu
o wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia i złożone przez
Wykonawcę dokumenty.
Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie
kryterium - cena 100 %.
21. Zaproponowane ceny będą porównywane z ofertami innych Wykonawców.
Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę (najniższa cena) będzie zobowiązany do
podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną
akceptacją umowy przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana-uchyla się
od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą poddawane ocenie.
W przypadku złożenia ofert o takiej samej najniższej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych,
których ceny nie mogą być wyższe niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.
22. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w kalkulacji kosztów dokonanych przez Wykonawcę
obciążają Wykonawcę zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą
wpłynąć na cenę zamówienia.
23. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzania strony internetowej Zamawiającego (krus.gov.pl)
i zapoznawania się z publikowanym na niej informacjami dotyczącymi niniejszego postępowania.
24. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
o wypełniony i podpisany formularz oferty,
o w przypadku rozwiązań równoważnych, dokumenty potwierdzające.
25. Termin związania ofertą wynosi 10 dni

Kontakt:
Osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego za koordynację i nadzorowanie wykonania
przedmiotu zamówienia:
Mariusz Wolski tel. 12 618-94-95
Anna Berkowicz tel. 12 618-94-56

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.