Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
304z dziś
2984z ostatnich 7 dni
15656z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa chodników przy drogach gminnych

Przedmiot:

Przebudowa chodników przy drogach gminnych

Data zamieszczenia: 2019-04-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Skarszewach
Pl. Gen. J. Hallera 18
83-250 Skarszewy
powiat: starogardzki
tel. 58-588-22-01, 58-588-22-02, 58-588-22-03, fax: 58-588-26-51, tel. 058 588 22 01 w. 32.
martyna.galinska@skarszewy.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Skarszewy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa chodników przy drogach gminnych w Skarszewach i Szczodrowie
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę chodników przy drogach gminnych w Skarszewach i Szczodrowie.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przebudowę chodników przy drogach gminnych w Skarszewach przy ul Chojnickiej i w Szczodrowie przy ul. Szkolnej.
Zakres zgodny z załączonymi obmiarami robót, Specyfikacjami Technicznymi oraz załącznikami graficznymi.

CPV: 45233222-1

Specyfikacja:
Zaleca się przed złożeniem oferty wykonanie wizji lokalnych w miejscu planowanych robót. Osobą wyznaczoną do kontaktu w tej sprawie jest Pani Martyna Galińska tel. 058 588 22 01 w. 32.

Składanie ofert:
9. Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do 15.04.2019 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta - przebudowa chodników przy drogach gminnych w Skarszewach i Szczodrowie" w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Skarszewach, Pl. Gen. J. Hallera 18, 83-250 Skarszewy, w sekretariacie pokój nr 15 lub przesłać na adres e-mail: martyna.galinska@skarszewy.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia:
Przebudowa chodnika przy ul. Chojnickiej w Skarszewach do dnia 10.06.2019 r.
Przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej w Szczodrowie w terminie 24.06.2019 r. - 27.07.2019 r.

Wymagania:
4. Gwarancje na wykonane roboty: 36 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - 2 zadania
1. Przebudowa chodnika przy ul. Chojnickiej w Skarszewach.
2. Przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej w Szczodrowie.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zakresu robót w zależności od uzyskanych cen ofertowych.
Zamawiający zastrzega również możliwość rezygnacji z zadania w przypadku przekroczenia przez oferentów kwot jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadań.
6. Kryteria wyboru:
Spośród złożonych ofert zostanie wybrana oferta z najniższą ceną za realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający do porównania ofert przyjmie najniższą cenę brutto na każde z zadań. W przypadku złożenia ofert z taką samą ceną, Zamawiający wezwie do złożenia dodatkowych ofert. Zaproponowana cena nie może być wyższa niż zaproponowana w pierwotnej ofercie.
W ofercie należy określić cenę robót według załączonych obmiarów wraz podaniem cen jednostkowych dla poszczególnych pozycji w kosztorysie ofertowym (wg. zał. 4)

7. W ofercie należy podać:
a) cenę brutto wraz z podatkiem VAT - zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania
b) nazwę i adres oraz nr NIP Wykonawcy,
c) termin wykonania,
d) okres gwarancji i rękojmi,
8. Do oferty należy załączyć:
a) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania,
b) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeśli oferta zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy,
UWAGA: złożona oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy, a kserokopie dokumentów uwierzytelnione przez tę osobę ,,za zgodność z oryginałem". Jeśli oferta zostanie podpisana przez pełnomocnika do oferty winno być dołączone Pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do jego udzielania. Jeżeli zostanie dołączona kserokopia pełnomocnictwa, wówczas winno być ono poświadczone notarialnie lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do jego udzielenia.
c) kosztorys ofertowy (wg. zał. 4)

10. Opis sposobu obliczania ceny:
10.1 Rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego rzeczywiście wykonanych robót i przyjętych cen jednostkowych w kosztorysie złożonym wraz z ofertą.
10.2 Wszystkie wartości cenowe w ramach postępowania będą określone w złotych polskich (zł), a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10.3 Cena ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie. Za cenę ofert przyjmuje się cenę brutto, tj. z należnym podatkiem VAT. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo, a ceną podaną słownie Zamawiający dokona poprawek w taki sposób, że przyjmie za prawidłową cenę podaną słownie.
10.4 Wartości muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.