Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
15553z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i montaż pieca grzewczego VICTRIX PRO

Przedmiot:

Zakup i montaż pieca grzewczego VICTRIX PRO

Data zamieszczenia: 2019-04-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu
ul. Chełmska 42/42a
95-100 Zgierz
powiat: zgierski
427101084
psoni@miasto.zgierz.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1178709
Województwo: łódzkie
Miasto: Zgierz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu, transportu i montażu pieca grzewczego
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem oferty jest zakup i montaż pieca grzewczego VICTRIX PRO w celu rozbudowy już istniejącej kotłowni w Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowego przy ul. Chełmskiej 42/42a w Zgierzu.
Cel zamówienia
Celem doposażenia Centrum w dodatkowy kocioł jest podniesie jakości warunków bytowych i mieszkaniowych. Jest on niezbędny do ogrzania nowych pomieszczeń w dobudowanej części Centrum oraz wody. Stanowi podstawę funkcjonowania mieszkalnictwa wspieranego i treningowego prowadzonego przez Partnera Projektu, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem oferty jest zakup i montaż pieca grzewczego VICTRIX PRO w celu rozbudowy już istniejącej kotłowni w Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowego przy ul. Chełmskiej 42/42a w Zgierzu. Rozbudowa kotłowni konieczna jest z uwagi na brak mocy istniejącego kotła (VICTRIX PRO, IMMERGAS) do ogrzania budynku po oddaniu do użytku dodatkowych pomieszczeń.

CPV: 09323000-9

Dokument nr: 1178709, 8/2019/ZO/CUŚ/PSONI

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 16-04-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć na formularzu dołączonym do niniejszego zapytania w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego tj. do dnia 16.04.2019 r. w formie elektronicznej na adres mailowy: psoni@miasto.zgierz.pl lub w formie papierowej do siedziby Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Zgierzu, 95-100 Zgierz, ul. Chełmska 42/42a.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: zgierski Miejscowość: Zgierz
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zadania- 17.04.2019 - 31.05. 2019r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
1. Wykonawca musi być podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą oraz posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
2. Wykonawca posiada przygotowanie i kwalifikacje w zakresie montażu pieca grzewczego.
3. Zapewnia produkty nowoczesne, pełnowartościowe, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami jakości.
4. Po stronie wykonawcy leży nieodpłatny transport, montaż i zapewnienie gwarancji na zamontowany sprzęt.
Dodatkowe warunki
1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
3. O wyborze oferty zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zamieści informację o wynikach rozstrzygnięcia postępowania na stronie internetowej www.psoni.miasto.zgierz.pl

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria określone w punkcie I. w oparciu o poniższe kryteria:
1. Najniższa cena
2. Termin realizacji
3. Gwarancja
(wymagana gwarancja 36miesięcy na wykonane prace, zamontowany sprzęt od dnia dokonania odbioru)
Wykluczenia
Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy polegające
w szczególności na:
1. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
2. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
POWIAT ZGIERSKI / POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU
Adres
Sadowa 6a
95-100 Zgierz
łódzkie , zgierski
Numer telefonu
427190633
Fax
427195309
NIP
7322170007
Tytuł projektu
Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim.
Numer projektu
RPLD.09.02.01-10-B058/18-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Julita Florczak-Sokół
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
427101084

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.