Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Roboty remontowe w lokalach mieszkalnych

Przedmiot:

,,Roboty remontowe w lokalach mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2019-04-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD ZASOBÓW KOMUNALNYCH
ul. Garncarska 4
32-500 Chrzanów
powiat: chrzanowski
tel. (32) 623-31-91 fax. (32) 623-00-58
mzzk@chrzanow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Chrzanów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Roboty remontowe w lokalach mieszkalnych administrowanych przez
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie"
2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty remontowe w lokalach mieszkalnych administrowanych
przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie, w podziale na zadania:
Zadanie I: roboty remontowe w lokalu mieszkalnym przy ul. Kroczymiech 2 g/7 w Chrzanowie
Zadanie II: roboty remontowa w lokalu mieszkalnym przy ul. Al. Henryka 12/13 w Chrzanowie
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na poszczególne zadania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: przedmiary robót oraz Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiące zał. A do zaproszenia.

CPV: 45400000-1, 45330000-9, 45310000-3

Otwarcie ofert: 5.4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 12.04.2019 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego,
ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów, III piętro, świetlica.

Składanie ofert:
5. Miejsce, forma i termin złożenia oferty:
5.1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dla każdego zadania.
5.2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie opisanej w następujący sposób:
Nazwa (firma) wykonawcy
Adres Wykonawcy
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 4
,,Roboty remontowe w lokalach mieszkalnych administrowanych przez
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie"
Nie otwierać przed dniem 12.04.2019r. do godz. 10:00.
5.3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Garncarskiej 4, 32-500 Chrzanów,
sekretariat - pokój nr 34 II p. w terminie do dnia 12.04.2019 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
2.2. Wymagany termin realizacji zamówienia:
do 23.05.2019 r. dla zadania I
do 27.05.2019 r. dla zadania II

Wymagania:
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów', które należy przedłożyć z ofertą:
a) Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione lub upoważnione przez Wykonawcę Formularz
ofertowy, sporządzony według załącznika nr 1 do zaproszenia,
b) Uprawnienia budowlane osoby wyznaczonej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wrraz
z aktualnym zaświadczeniem wydanym przez właściwą Izbę Zawodową,
c) Podpisany projekt umowy /fakultatywnie/. Wzory umów zawierają załączniki nr 2a, 2b,
do zaproszenia,
d) Pełnomocnictwa dołączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, jeżeli oferta
będzie podpisana przez pełnomocnika.
Dokumenty wymienione w pkt 3 (z wyłączeniem lit a oraz d) mogą być przedstawione w formie
oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie
z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym lub przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy. Każda zapisana strona dokumentu winna być opatrzona klauzulą:
za zgodność z oryginałem oraz podpisem osób uprawnionych.
7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie w pierwszej kolejności wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, niezłożonych lub
wadliwie złożonych oświadczeń i/lub dokumentów chyba, że Zamawiający zrezygnuje z udzjelenia

Kontakt:
4. Osoby do kontaktu oraz sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
4.1. Upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
w kwestii procedury postępowania: Grażyna Woźniak - Podinspektor ds. zamówień publicznych
i organizacji
w kwestii przedmiotu zamówienia: Grzegorz Chwast - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego MZZK
tel. 1321 6233191 w godz. poniedziałek 7:00-17:00, wtorek -- czwartek 7:00-15:00, piątek 7:00-13:00
adres: siedziba MZZK, ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów
4.2. Dopuszcza się możliwość porozumiewania w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu, przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej z tym, że oferta wraz z wymaganymi dokumentami
i oświadczeniami musi zostać złożona w formie pisemnej przed upływem terminu, o którym mowa w pkt
5 zaproszenia.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.