Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
233z dziś
2913z ostatnich 7 dni
15586z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa mieszanki asfaltowej na zimno

Przedmiot:

Dostawa mieszanki asfaltowej na zimno

Data zamieszczenia: 2019-04-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu
ul. 11 Listopada 2;
42-400 Zawiercie
powiat: zawierciański
tel. (32) 67 220 17/18; fax (32) 67 010 49;
Województwo: śląskie
Miasto: Zawiercie
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki asfaltowej na zimno.
2) Szacunkowa ilość do zamówienia:
a) mieszanka asfaltowa - 5 000 kg (5 palet - 200 worków),
3) Opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
4) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest załącznikiem do zaproszenia.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(przed terminem rozstrzygnięcia postępowania).
3) Szczegółowy opis przebiegu postępowania zawiera zaproszenie.

Otwarcie ofert: 2) Postępowanie zakończone jest aukcją elektroniczną, która odbędzie się w dniu
16.04.2019 r. o godzinie 11:00.

Składanie ofert:
1) Oferty składa się w formie elektronicznej wypełniając odpowiednie pola w formularzu
platformy elektronicznej lub wpisując dane do pól w formularzu i dodając załączniki do końca
tzw. rundy wstępnej, tj. do dnia 16.04.2019 r. do godziny 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia:
Sukcesywna dostawa na podstawie zamówienia.

Wymagania:
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy. 7. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców: 1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, Bezpłatna infolinia 800 700 730, Fax +48 32 670 10 49, Pogotowie wod-kan: +48 32 672 28 22 Zarejestrowana: Sąd Rejonowy w Częstochowie, KRS 0000213560, NIP: 649-000-05-12, kapitał zakładowy: 15.198.500 zł. ING Bank Śląski Oddział Zawiercie 66 1050 1591 1000 0008 0065 1861 2) wykonawców, którzy zalegajq z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wyko- nania decyzji właściwego organu, 3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi majątkowemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi majątkowemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 9) wykonawców, którzy: a) nie posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz nie dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub nie przedstawią pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 10) wykonawców, którzy bezpośrednio wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 11) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 12) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, pomimo wezwania ich do uzupełnienia dokumentów żądanych z specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 13) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, 14) wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, 15) z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może również wykluczyć wykonawców: a) z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia lub odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy lub odstąpienie od umowy nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, b) którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy przed wszczęciem postępowania, realizując zamówienia dla RPWiK $p. z o.o. nie uzyskali pozytywnej oceny, c) którzy po wyborze ich oferty, jako oferty najkorzystniejszej, odmówili zawarcia umowy z zamawiającym, jeżeli odmowa zawarcia umowy nastąpiła w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, d) którzy nie wykonali w terminie bądź nienależycie wykonali zamówienie realizowane dla RPWiK Sp. z o.o. w Zawierciu, jeśli zdarzenie to miało miejsce w okresie 3 lat od tego faktu i zostało potwierdzone nałożeniem kar umownych wynikających z umowy. 8. Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu: 1) Wykonawca zobowiązany jest wypełnić oświadczenie (tekst oświadczenia dostępny na platformie aukcyjnej, pole "Kryteria zmienne"): a) o spełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w arf. i 3 lub arf. 14 RODO wobec osób, od których uzyskał dane osobowe w celu ubiegania się o zamówienie, b) potwierdzenie czy podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, c) o niepodleganiu wykluczeniu, d) wpisać imię i nazwisko osoby opracowującej projekt wraz z podaniem numeru członkowskiego izby zrzeszającej inżynierów budownictwa na platformie elektronicznej w polu oznaczonym ,,Projektant", 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy na każdym etapie realizacji zamówienia, dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w pkt. 7. 9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Nie dotyczy. 10. Wadium: Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium. 12. Miejsce i termin składania ofert: 3) Szczegółowy przebieg rund postępowania zawiera Zaproszenie. 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przeprowadzenia aukcji lub do rezygnacji z aukcji. O decyzjach Zamawiającego Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (poprzez e-mail). 13. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 13. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: 1) Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, poprzez e-mail.
3. Tryb udzjelenia zamówienia:
1) Przetarg nieograniczony, przeprowadzony w formie elektronicznej z zastosowaniem platformy
aukcyjnej PROe.biz zakończony aukcją.
2) Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień w RPWiK
Sp. z o.o. w Zawierciu (dostępny na stronie internetowej www.rpwikzawiercie.pl).
4. Oferty częściowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
14. Dołączenie do postępowania:
1) Korzystanie z platformy aukcyjnej PROe.biz jest bezpłatne.
2) Zainteresowani złożeniem oferty proszeni sq o przesłanie e-maila na adres:
monika.lvko@rpwikzawiercie.pl z następującymi danymi: nazwa handlowa firmy, adres firmy, NIP
firmy, adres e-mail, na który wysłane będzie zaproszenie, imię i nazwisko osoby do kontaktu w
sprawie zamówienia i numer telefonu - zaproszenie zostanie wysłane przez Zamawiającego.
3) Zainteresowani złożeniem oferty mogą samodzielnie się zarejestrować poprzez uaktywnienie
linku znajdującym się pod linkiem ,,lista e-postępowań". Nastąpi wówczas przekierowanie na
stronę gdzie będzie można zapoznać się z zaproszeniem do postępowania i dokonać
rejestracji).
4) Wnioski o przesłanie zaproszenia otrzymane po godzinie 15:00 będą realizowane w następny
dzień roboczy po godzinie 7:00 (wnioski przesłane w soboty lub niedzielę - w poniedziałek).
5) Do zaproszenia dołączona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz
z wszystkimi załącznikami.
6) Oferty można składać do dnia 16 kwietnia 2019 r. O godzinie 11:00 ujawniona zostanie oferta
najkorzystniejsza.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego
etapie.

Uwagi:
11. Kryterium oceny ofert:
Wygrywa oferta z najniższą kwotą netto za całość zamówienia.
16. Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Zamawiający
informuje, że:
a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, 42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 2;
tel. (32) 67 220 17; www.rpwikzawiercie.pl,
b) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na dostawę mieszanki asfaltowej na
zimno,
c) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania,

Kontakt:
2) Osoba do kontaktu:
Monika Łyko; e-mail: monika.lyko@rpwikzawiercie.pl; tel. (32)67 220 17 wew. 49.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.