Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
3390z ostatnich 7 dni
16063z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac modernizacyjnych hali

Przedmiot:

Wykonanie prac modernizacyjnych hali

Data zamieszczenia: 2019-04-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o
ul. Władysława IV 9
81-703 Sopot
powiat: Sopot
tel. 58 740 43 00, tel. 601-208-816
Województwo: pomorskie
Miasto: Sopot
Wadium: 25 000,00 PLN.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZAPYTANIA OFERTOWEGO):
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane dla zadania: ,,wykonanie prac
modernizacyjnych hali nr 33 zlokalizowanej na terenie Wyspy Ostrów w Gdańsku".
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa (załącznik nr 5
do zapytania ofertowego) pod postacią Projektu budowlanego Biura Projektów Budownictwa
Komunalnego SA w Gdańsku z 2018 r., sporządzonego na podstawie umowy nr PSSE/6332, w którego
skład wchodzą następujące opracowania:
- Projekt remontu i przebudowa zaplecza serwisowego w pasie międzypodporowym w nawie C hali
nr 33 - projekt wykonawczy,
- Projekt instalacji elektroenergetycznej nawy C- projekt wykonawczy,
- Projekt instalacji elektroenergetycznej nawy C - obliczenia fotometryczne,
- Projekt kotłowni w obudowie kontenerowej na potrzeby przebudowy, adaptacji i wyposażenia hali 33
na terenie Wyspy Ostrów w Gdańsku - projekt wykonawczy,
- Projekt instalacji sanitarnych na potrzeby przebudowy, adaptacji i wyposażenia nawy C hali 33
na terenie Wyspy Ostrów w Gdańsku - projekt wykonawczy,
- Projekt instalacji teletechnicznej nawy C - projekt wykonawczy,
- Projekt instalacji SSP, KD, CCTV i SSWiN nawy C - projekt wykonawczy,
- Projekt architektoniczny - przedmiar robót,
- Projekt instalacji elektroenergetycznej nawy C- przedmiar robót,
- Projekt kotłowni w obudowie kontenerowej na potrzeby przebudowy, adaptacji i wyposażenia hali 33
na terenie Wyspy Ostrów w Gdańsku - przedmiar robót,
- Projekt instalacji sanitarnych na potrzeby przebudowy, adaptacji i wyposażenia nawy C hali 33
na terenie Wyspy Ostrów w Gdańsku - przedmiar robót,
- Projekt instalacji teletechnicznej nawy C - przedmiar robót,
- Projekt instalacji SSP, KD, CCTV i SSWiN nawy C - przedmiar robót,
- Projekt instalacji elektroenergetycznej nawy C - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych,
- Projekt instalacji sanitarnych na potrzeby przebudowy, adaptacji i wyposażenia hali 33
na terenie Wyspy Ostrów w Gdańsku - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- Projekt instalacji teletechnicznej nawy C - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych,
- Projekt instalacji SSP, KD, CCTV i SSWiN nawy C - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych.
3. Zamawiający zamieszcza przedmiary robót jedynie w celach poglądowych. Całkowita odpowiedzialność
za rzetelną wycenę robót budowlanych w niniejszym postępowaniu leży po stronie Wykonawców.

Dokument nr: DOP/3/4/2019

Otwarcie ofert: 2. Miejsce otwarcia ofert:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
ul. Władysława IV 9
81-703 Sopot
Sekretariat
Termin otwarcia ofert: 16.04.2019 roku, o godz. 11:45

Składanie ofert:
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT, TERMIN ZWIĄZANIA
OFERTĄ:
1. Miejsce składania ofert:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
ul. Władysława IV 9
81-703 Sopot
Sekretariat
Termin składania ofert: do 16.04.2019 roku, do godz. 11:30

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
10 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
4. Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego i na warunkach określonych we wzorze umowy,
stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. W przypadku, gdy Zamawiający w opisie przedmiotu niniejszego zamówienia wskazał pochodzenie
(markę, znak towarowy, producenta, dostawcę) produktów, patenty, źródła, szczególne procesy lub
normy, aprobaty, specyfikacje i systemy - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub
rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót budowlanych w zgodzie
z dokumentacją składającą się na opis przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów
technicznych nie gorszych, od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
8. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dokonania wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia,
przed złożeniem oferty, celem uzyskania informacji, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty
oraz do zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
Zamawiający umożliwi Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia w dni
robocze w godzinach od 7:00 do 15:00. Zgłoszenie udziału w wizji lokalnej Wykonawcy będą mogli składać
pod numerem telefonu 536 997 730 Wymagane jest zgłoszenie chęci dokonania wizji najpóźniej w dzień
roboczy poprzedzający dzień przeprowadzenia wizji. Wykonawca winien potwierdzić odbycie wizji
poprzez złożenie wraz z ofertą protokołu z odbycia wizji lokalnej zgodnego z załącznikiem nr 4.
Wykonawca, który nie odbył wizji lokalnej przed upływem terminu składania ofert podlega
wykluczeniu.
V. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Ofertę (na FORMULARZU OFERTY, stanowiącym załącznik numer 2 do zapytania ofertowego) wraz
z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej (osobiście lub listownie).
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie.
3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy
zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego
przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać złożone wraz z oferta - w formie oryginału, kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawce lub kopii poświadczonej notarialnie).
4. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej następującymi
napisami:
ZAPYTANIE OFERTOWE - znak: DOP/3/4/2019
Roboty budowlane dla zadania: ,,wykonanie prac modernizacyjnych hali nr 33 zlokalizowanej na terenie
Wyspy Ostrów w Gdańsku"
Nazwa i siedziba Wykonawcy:........................
Nie otwierać przed: 16.04.2019 ROKU GODZ. 11:45
W PRZYPADKU UMIESZCZENIA OFERTY W KOPERCIE NIE ZAWIERAJĄCEJ WYŻEJ WYMIENIONYCH
OZNACZEŃ - ZAMAWIAJĄCY NIE BĘDZIE PONOSIŁ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU OTWARCIA
KOPERTY PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT.
3. Termin związania ofertą - 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni od upływu terminu składania ofert.
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów,
1.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej,
1.3. zdolności technicznej lub zawodowej,
opisane w pkt 2 przez Zamawiającego.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.
Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 1, jeżeli ^Wykonawca wykaże, że:
2.1. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.
2.2. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie,
które polegało na budowie, przebudowie, remoncie lub modernizacji budynku o funkcji
przemysłowej o wartości robót nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto,
b) będzie dysponował przez cały okres realizacji zamówienia co najmniej następującymi **osobami,
które będą brały udział w realizacji zamówienia:
- jedną osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako kierownik budowy,
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjnej oraz
doświadczenie zawodowe w pełnieniu tożsamej funkcji przez łączny okres nie krótszy
niż 4 lata;
- jedną osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako kierownik robót
elektroenergetycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
branży elektroenergetycznej oraz doświadczenie zawodowe w pełnieniu tożsamej funkcji
przez łączny okres nie krótszy niż 4 lata;
- jedną osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako kierownik robót
sanitarnych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży
sanitarnej oraz doświadczenie zawodowe w pełnieniu tożsamej funkcji przez łączny okres nie
krótszy niż 4 lata.
* Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy wykażą spełnianie
warunków udziału w postępowaniu poprzez powołanie się na zasoby udostępnione przez swoich
podwykonawców, którzy będą brali udział w realizacji przedmiotowego zamówienia.
**Zamawiający dopuszcza możliwość skierowania przez Wykonawcę jednej lub kliku osób, które
będą spełniały łącznie wymogi określone przez Zamawiającego dla poszczególnych stanowisk
niezbędnych w trakcie realizacji zamówienia.
VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE WYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WRAZ Z
OFERTĄ:
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą:
1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. oświadczeń (na załączniku numer 2 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTY) potwierdzających,
że Wykonawca:
2.1. zapoznał się z zapytaniem ofertowym dotyczącym postępowania - numer sprawy: DOP/3/4/2019
(w tym - opisem przedmiotu zamówienia) i nie wnosi do niego zastrzeżeń;
2.2. jest związany ofertą przez okres 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od upływu terminu składania ofert;
2.3. zobowiązuje się do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik numer 1 do
zapytania ofertowego, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
3. wypełnionego FORMULARZA OFERTY, stanowiącego załącznik numer 2 do zapytania ofertowego;
4. wypełnionego FORMULARZA CENOWEGO, stanowiącego załącznik numer 3 do zapytania ofertowego;
5. wypełnionego protokołu odbycia wizji lokalnej (załącznik nr 4);
6. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną przez Zamawiającego;
7. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty (załącznik nr 6);
8. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 7);
9. oświadczenia RODO (załącznik nr 8).
Każdy z Wykonawców jest zobowiązany do złożenia dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w
jednej z następujących form:
- oryginały
- kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
IX. KRYTERIUM OCENY OFERT I JEGO ZNACZENIE:
1. Dokonując wyboru oferty - Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
- ocenionymi wg podanych niżej zasad:
1.1.Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie:
Lp. Kryterium Waga
1. Cena 85%
2. Okres gwarancji i rękojmi 15%
1.2.Cena
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (85 pkt) otrzyma Wykonawca,
który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia podaną przez Wykonawcę w formularzu
ofertowym, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną
zgodnie z poniższym wzorem:
(C min/C of) x 85 = C
gdzie:
C - liczba punktów otrzymanych w kryterium ,,cena"
C min - najniższa cena z zaoferowanych
C of - cena w badanej ofercie
1.3.Okres zaoferowanej gwarancji i rękojmi
Zamawiający za zaoferowany przez Wykonawców okres gwarancji i rękojmi w złożonych ofertach
odpowiednio przyzna następująca ilość punktów:
- od 60 do 71 miesięcy: G = 5 punktów,
- od 72 do 83 miesięcy: G = 10 punktów,
- od 84 miesięcy lub więcej: G = 15 punktów,
gdzie:
G - ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana w kryterium ,,okres gwarancji i rękojmi"
UWAGA! Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 pełnych miesięcy.
1.4.Ocena końcowa oferty
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P), wyliczoną
zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + G
gdzie:
C - liczba punktów otrzymanych w kryterium ,,cena"
G - liczba punktów otrzymanych w kryterium ,,okres gwarancji i rękojmi"
2. Wykonawca jest zobowiązany do określenia w FOMULARZU OFERTY (załącznik numer
2 do zapytania ofertowego) ceny - jako ceny kompletnej i jednoznacznej wraz z podatkiem VAT.
2.1 Cena musi obejmować:
a) wartość przedmiotu zamówienia [w tym wszelkie koszty wynikające z realizacji zamówienia],
b) podatek VAT.
UWAGA: cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do jednego grosza
(zgodnie z zasadami matematyki).
1. Waluta ceny - PLN.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
o odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym,
o została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria oceny.
X. WADIUM
1.1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
25 000,00 PLN.
1.2. Wadium musi być wniesione w formie pieniężnej.
1.3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w Rozdziale VI
pkt 1 zaproszenia ofertowego.
1.4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w postaci:
Oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii polecenia przelewu na
konto Zamawiającego. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu. Zamawiający
uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego
przed upływem terminu składania ofert.
1.5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący rachunek Zamawiającego:
62 1500 1706 1217 0004 0779 0000.
W tytule przelewu należy podać:
,,Wadium - DOP/3/4/2019"
1.6. Wykonawca jest zobowiązany podać w treści przelewu bankowego numer referencyjny
Zamówienia.
1.7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy i podpisaniu umowy w sprawie udzjelenia niniejszego zamówienia,
z zastrzeżeniem pkt 1.8.
1.8. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli:
1.8.1. Wykonawca wycofa ofertę po upływie terminu składania ofert.
1.8.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych
w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
XI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitego
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, ustalonego na podstawie złożonej oferty.
2. Zamawiający pozostawi tytułem zabezpieczenia roszczeń wynikających z rękojmi za wady 30% wartości
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a pozostałą część zwróci w terminie 30 dni od dnia Odbioru
Przedmiotu Umowy. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie
zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka form.
5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5
lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.
XII. ZMIANA LUB UNIEWAŻNIENIE PRZEDMIOTOWEGO POSTĘPOWANIA:
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany lub unieważnienia przedmiotowego postępowania na zasadach
określonych w Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
sp.z o. o.

Kontakt:
XIII. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Pan Dominik Boratyński - Specjalista ds. zamówień publicznych, tel. 601-208-816,
e-mail: d.boratynski@strefa.gda.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.