Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
347z dziś
3027z ostatnich 7 dni
15700z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie zadaszenia sceny oraz przygotowania podestów

Przedmiot:

Wykonanie zadaszenia sceny oraz przygotowania podestów

Data zamieszczenia: 2019-04-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Opera Nova w Bydgoszczy
ul. Marszałka Focha 5
85-070 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
tel. 52-32-51-536, tel. 52/ 32-51-532, fax. (0-52) 32-51-546.
zamowieniapubliczne@operanova.bydgoszcz.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie zadaszenia sceny oraz przygotowania podestów
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie zadaszenia sceny Amfiteatru oraz przygotowania podestów na Wyspie
Młyńskiej podczas koncertu ,,WYSPA MONIUSZKI" w amfiteatrze i na Wyspie
Młyńskiej przy Operze Nova dnia 05.05.2019 r.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2.

Dokument nr: ZP-3310-25/2019

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin składania oferty:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Opera Nova w Bydgoszczy, ul.
Focha 5, 85-070 Bydgoszcz, pok. 524 (sekretariat Dyrektora), w nieprzekraczalnym
terminie:
do dnia: 15.04.2019 r. do godz. 10.00
Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany
wyżej adres.
2.Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem
kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Nazwa i adres Wykonawcy
Nazwa i adres Zamawiającego: Opera Nova w Bydgoszczy ul. Focha 5, 85-070 Bydgoszcz,,
Przedmiot zamówienia:
zadaszenia sceny Amfiteatru oraz przygotowania podestów na Wyspie Młyńskiej
podczas koncertu ,,WYSPA MONIUSZKI" w amfiteatrze i na Wyspie Młyńskiej
przy Operze Nova dnia 05.05.2019 r.
Ofertę można przesłać droga mailową: zamowieniapubliczne@operanova.bydgoszcz.pl
zachowując wszystkie wytyczne proceduralne

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia: 05.05.2019 r.
4. Miejsce wykonania zamówienia: amfiteatr Opery Nova w Bydgoszczy

Wymagania:
6. Sposób przygotowania oferty:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na formularzu według załącznika
nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Dokumenty ofertowe:
- formularz ofertowo/cenowy - załącznik nr 1
- podpisany przedmiot zamówienia - załącznik nr 2
3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
4. Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu w języku polskim, mieć formę pisemną
i musi być trwale zaszyta (złączona).
8. Forma zapłaty : przelewem, po realizacji zamówienia na podstawie wystawionej faktury
VAT, 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym
w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru. Zamawiający ze względu na
szczególne nieprzewidziane w chwili ogłoszenia okoliczności, zastrzega sobie prawo
unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn.

Uwagi:
5. Kryteria wyboru oferty:
5.1. Nazwa:
1) Cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia:
znaczenie kryterium (waga) ; 100%
5.2. Opis kryterium:
1) cena: wartość wyraż ona w jednostkach pienięż nych uwzglę dniają ca podatek VAT oraz podatek
akcyzowy jeż eli na podstawie odrę bnych przepisów sprzedaż podlega obciąż eniu podatkiem
VAT oraz podatkiem akcyzowym.
5.3. Zasady oceny ofert:
Cena najniższa
1). Cena = --------------------------- x 100 pkt x 100 %
Cena badana
Przy wyborze oferty będą będzie brana pod uwagę wycena dla zakresu podstawowego
ujętego w ofercie.

Kontakt:
10. W sprawie zamówienia należy się kontaktować w godzinach: od 9:00 do 15:00. z
przedstawicielami Zamawiającego:
a) w sprawach merytorycznych: Adrian Michalski tel. 52-32-51-536,
b) w spawach związanych z postepowaniem przetargowym: Zuzanna Dziża-Koniczyńska
tel. 52/ 32-51-532, fax. (0-52) 32-51-546.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.