Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
596z dziś
3276z ostatnich 7 dni
15949z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usunięcie gruzu i odpadów budowlanych wraz z uzupełnieniem ubytków w posadzce korytarza...

Przedmiot:

Usunięcie gruzu i odpadów budowlanych wraz z uzupełnieniem ubytków w posadzce korytarza na strychu budynku

Data zamieszczenia: 2019-04-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
powiat: Warszawa
22 52 92 347
slawomir.papuga@nauka.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Zamawiający), ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156) informuje, że na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Usunięcie gruzu i odpadów budowlanych wraz z uzupełnieniem ubytków w posadzce korytarza na strychu budynku MNiSW ".
W przypadku zainteresowania zapraszam do złożenia oferty.
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usunięcie gruzu i odpadów budowlanych wraz z uzupełnieniem ubytków w posadzce korytarza na strychu budynku MNiSW.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1.

Dokument nr: BDG.WAT. 2720.27.2019.SP

Specyfikacja:
III. WIZJA LOKALNA
1. Przed wyznaczonym terminem do składania ofert zostanie zorganizowana wizja lokalna w celu umożliwienia uzyskania informacji pod kątem prawidłowego sporządzenia oferty.
2. Udział w wizji jest obowiązkowy. Oferty Wykonawców, którzy nie stawili się na wizję, nie będą rozpatrywane.
3. Zamawiający ustala jeden termin wizji lokalnej, która odbędzie się w dniu: 11.04.2019 r. o godz. 11.00. Innego terminu wizji lokalnej nie przewiduje się.
4. Spotkanie przedstawicieli Wykonawcy z przedstawicielami Zamawiającego odbędzie się przy wejściu głównym do budynku przy ul. Hożej 20 w Warszawie.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego w terminie do 12.04.2019 r. do godz. 15:00 drogą mailową na adres: slawomir.papuga@nauka.gov.pl
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta musi być:
1) podpisana - za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (wskazaną we właściwym rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie);
2) zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. Do oferty należy dołączyć parafowany projekt umowy.

Wymagania:
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają aktualną, opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego.

Uwagi:
VIII. ZAŁĄCZNIKI
1. Opis przedmiotu zamówienia.
2. Formularz ofertowy.
3. Projekt umowy.
SPORZĄDZIŁ:
ZATWIERDZIŁ:
Podpis, data
Podpis, data
V. OCENA ZŁOŻONYCH OFERT
1. Kryterium oceny ofert będzie cena. Zamawiający dokona oceny ofert spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, złożonych zgodnie z formularzem ofertowym.
2. Cena brutto jest ceną ostateczną określającą maksymalne wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia (musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia - Usunięcia gruzu i odpadów budowlanych wraz z uzupełnieniem ubytków w posadzce korytarza na strychu budynku MNiSW).
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia (w wyznaczonym terminie) ofert dodatkowych (Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach).
VI. WYNIK POSTĘPOWANIA
1. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zawrze umowę o udzielenie zamówienia publicznego (projekt umowy stanowi załącznik nr 3).
3. Wykonawca zakończy prace będące przedmiotem zamówienia w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy.
VII. INNE INFORMACJE
1. Niniejsze zapytanie nie jest zobowiązaniem do podpisania umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo (bez konieczności podania przyczyny) do:
1) odstąpienia od realizacji zamówienia;
2) zmiany terminu realizacji zamówienia;
3) unieważnienia zamówienia.

Kontakt:
Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Sławomir Papuga, tel. 22 52 92 347, e-mail: slawomir.papuga@nauka.gov.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.