Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
779z dziś
4590z ostatnich 7 dni
17044z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa kruszywa drogowego

Przedmiot:

Dostawa kruszywa drogowego

Data zamieszczenia: 2019-04-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie
ul. Młyńska 9
55-020 Żórawina
powiat: wrocławski
tel. 71 31 65 116
przetargi@wodociagizorawina.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Żórawina
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie zaprasza do składania elektronicznych ofert na
dostawę kruszywa drogowego.
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kruszywa drogowego do Żórawiny al.
Niepodległości 80 wraz z rozładunkiem we wskazanym miejscu. Przewiduje się zakupienie
900 Mg kruszywa, w tym
Kruszywo drogowe o frakcji 0-31,5 mm - 300t
Kruszywo drogowe o frakcji 0-63 mm
- 300t
Kliniec drogowy o frakcji 4-31,5 (bez mączki)
- 300t
1. Ogólne zasady dostawy
Dostawa kruszywa drogowego o podanym wyżej asortymencie w terminie 3 dni od dnia
złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Czas dostaw zostanie uzgodniony telefonicznie co najmniej w przeddzień realizacji dostawy.
Przewiduje się możliwość rozładunku materiałów w dni robocze w godzinach od godz.6 00 do
godz. 14 00 . Zamawiający dokona w dniu dostawy odbioru ilościowego materiałów wg
specyfikacji (dowodu WZ) Wykonawcy.II. TRANSPORT
1. Kruszywo należy przewozić dowolnym transportem samochodowym samowyładowczym,
sprawnym technicznie. Wykonawca powinien w czasie transportu dostosować się do
obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów podczas transportu
materiału po drogach publicznych.
2. Zamawiający dokona odbiorów:
- ilościowego w dniu dostawy,
- dostarczonego materiału pod względem jakościowym oraz jego zgodności z
wymaganiami i ofertą.

Dokument nr: 1.ZO.271.2019

Składanie ofert:
2. Miejsce oraz termin złożenia i otwarcia ofert:
Ofertę należy przesłać do dnia 15 kwietnia 2019 r. elektronicznie na adres
przetargi@wodociagizorawina.pl lub wodciagizorawina@gmail.comVI.

Wymagania:
III. KONTROLA JAKOŚCI
1. Ogólne zasady kontroli jakości
? Wykonawca zobowiązany jest do stałej kontroli zgodności dostarczonego materiału z
wymaganiami niniejszego Zapytania ofertowego.
? Badania kontrolne i pomiary w trakcie i po zakończeniu dostaw
? Do każdej partii dostarczanego materiału Wykonawca załączy deklarację zgodności.
ODBIÓR DOSTAW
? Odbiór dostaw odbywał się będzie na podstawie dokumentów WZ oraz
wymienionych w pkt 3)
? W przypadkach budzących wątpliwości, zamawiający zleci laboratorium zbadanie
właściwości dostarczonych materiałów w zakresie zgodności z wymaganiami
niniejszego Zapytania ofertowego.
? Badania obciążają:
o w przypadku zgodności właściwości z normami - Zamawiającego,
o w przypadku niezgodności właściwości z normami - Wykonawcę.
V. OBMIAR MATERIAŁU
1. Jednostką obmiarową jest 1 Mg (tona) dostarczonego materiału.
IV. PODSTAWA PŁATNOŚCI
1. Płatność za jedną toną dostarczonego materiału zgodnego z obmiarem i oceną materiału
na podstawie wyników badań laboratoryjnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania
poprawnie wystawionej faktury.
V. Kryteria oceny ofert: najniższa cena .
. Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza cenowo.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej
1. zaleca się, aby ofertę sporządzić na załączonym druku ,,OFERTA WYKONAWCY" (załącznik
do zapytania ofertowego);
2. oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będzie podlegała
ocenie
3. ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
4. cena winna być zaproponowana jako cena netto za jaką Wykonawca będzie realizował
zamówienie;
5. oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną; Pełnomocnictwo osób
podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu
zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty
musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
6. Do ofert załączyć:
? aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej,
? Orzeczenie o jakości kruszywa
VII. Postanowienia końcowe.
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi
zmianami). Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.
VIII.Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
8.1. zakończenia postępowania bez wyłonienia najkorzystniejszej oferty na każdym etapie
postępowania bez podania przyczyn,
8.2. udzielenia zamówienia wybranemu Wykonawcy w postępowaniu przetargowym, po
ustaleniu wszystkich istotnych dla Zamawiającego elementów zamówienia,
8.3. braku odpowiedzi na ofertę, co nie może zostać odczytane jako przyjęcie oferty,
8.4. odrzucenia oferty w następujących sytuacjach:
8.4.1. jej treść nie odpowiada treści określonej w SIWZ lub zapytaniu ofertowym,
8.4.2. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest nieważna,
8.4.3. wpłynęła do Zamawiającego po terminie przewidzianym na wpływ oferty.
8.5. zaproszenia Wykonawców, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, do złożenia
ofert dodatkowych lub do negocjacji w terminach określonych przez Zamawiającego.
8.5.1. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe lub biorący udział w negocjacjach, nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwszych złożonych ofertach, a także nie mogą
zaoferować innych warunków oferty podlegających ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert,
gorszych niż w pierwszych złożonych ofertach.8.5.2. W przypadku złożenia ofert dodatkowych lub przeprowadzenia negocjacji, Zamawiający
wybiera ofertę najkorzystniejszą uwzględniając nowe oferty, o których mowa w ust. 8.5.1.
powyżej.

Kontakt:
IX. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Dariusz Czyżewski

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.