Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
779z dziś
4590z ostatnich 7 dni
17044z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa dróg

Przedmiot:

Naprawa dróg

Data zamieszczenia: 2019-04-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Klucze
Partyzantów 1
32-310 Klucze
powiat: olkuski
Telefon: +48 22 101 02 02
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/215680
Województwo: małopolskie
Miasto: Klucze
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZP.270.22.2019 ,,Naprawa dróg po zimie."
Nazwa: ,,Naprawa dróg po zimie." Opis: ,,Naprawa dróg po zimie." Ilość: 1 [robota budowlana]

Dokument nr: ID 215680

Składanie ofert:
Rozpoczęcie transakcji: 2019-04-10 11:01:00
Zakończenie transakcji: 2019-04-16 09:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/prepare-xls-for-adding-offers/215680

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja:
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
,,Naprawa dróg po zimie."
-wartości poniżej 30 000 euro
(nazwa i rodzaj zamówienia)
I. Nazwa i adres Zamawiającego:Gmina Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze
II. Opis przedmiotu zamówienia: ,,Naprawa dróg po zimie."
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia publicznego jest naprawa dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Klucze.
W kosztorysie inwestorskim przyjęto do wyceny powierzchnię w ilości 250 m2 przy założeniu uzupełnienia mieszanką mineralno-asfaltową o średniej grubości 5,00 cm.
W ofercie w cenie jednostkowej należy uwzględnić transport po terenie, odwóz gruzu oraz opłatę za utylizację asfaltu i gruzu.
Szacunkowa ilość mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania przy założeniu średniej grubości 5,00 cm wynosi 32,8 t.
Rozliczenie odbędzie się na podstawie kosztorysu powykonawczego. Załącznikiem do kosztorysu powykonawczego będzie szczegółowe zestawienie wykonanych napraw z podaniem ilości wbudowanej masy.
Przed przystąpieniem do robót Zamawiający wskaże Wykonawcy drogi,których dotyczy zamówienie.
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem i kosztorysem nakładczym z zastosowaniem materiałów o parametrach zgodnych lub równoważnych z zawartymi w przedmiarach i kosztorysach nakładczych.
termin wykonania zamówienia: 10.06.2019r.
okres gwarancji: minimum 12 miesięcy.
warunki płatności :
a) Za wykonane roboty ustala się wynagrodzenie kosztorysowe.
b)Wynagrodzenie płatne będzie po bezusterkowym odebraniu przedmiotu umowy przez Zamawiającego, na podstawie pisemnego bezusterkowego protokołu odbioru podpisanego przez obie strony umowy i po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury.
c) Za roboty niewykonane lub roboty dodatkowe bądź zamienne, wykonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia.
d) Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w jej treści. Błędnie wystawiony rachunek lub faktura VAT spowoduje ponowne rozpoczęcie biegu 14 - dniowego terminu płatności liczonego od dnia dostarczenia prawidłowych dokumentów rozliczeniowych.
e) Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Warunki:
Proponowane warunki udziału wykonawców w postępowaniu:
-Kryteria oceny ofert: 100% cena,
-Forma wynagrodzenia - kosztorysowe,
-Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres minimum12 miesięcy,
-Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z terminem ważności na dzień zawarcia umowy. W przypadku jej wygaśnięcia zobowiązuję się do jej przedłużenia z terminem ważności przekraczającym co najmniej dwa miesiące termin końcowy wykonania przedmiotu umowy i przedłożyć tak przedłużoną polisę OC Wykonawcy, której potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
4. Istotne postanowienia umowne:
4.1. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zgłoszonych wad, nie później niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4.2. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego,Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad innemu podmiotowi, Zamawiający powiadomi Wykonawcę co najmniej 14 dni wcześniej. Dodatkowo Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto z tytułu niewykonania usunięcia wad. Poniesione na tej podstawie koszty zastępczego usunięcia usterek Zamawiający jest uprawniony potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.
4.3. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres usuwania wad w przedmiocie umowy.
Załączniki do zapytania :
- Druk oferty załącznik nr 1,
- Przedmiar i kosztorys nakładczy - załącznik nr 2.
III. Forma złożenia oferty:
Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia 16.04.2019r.do godziny 09:00 w formie:
-pisemnej (osobiście, listownie) na adres:* Urząd Gminy Klucze ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze.
Lub:-platformę zakupową.
Oferta musi zostać opatrzona nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu z dopiskiem:,,Naprawa dróg po zimie."
Uwaga:Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.
W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty (Poczta Polska,In Post itp) lub przesyłką kurierską, o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
IV. Do oferty należy załączyć:
-Druk oferty- wzór załącznik nr 1 ,
-Kosztorys ofertowy lub wycenę jednostkową,
-Wypis KRS lub wypis z Ewidencji działalności gospodarczej,
-Polisa OC - kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem.
W przypadku pytań:
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.
Wymagania dodatkowe
Warunki płatności (przelew 14 dni, proszę potwierdzić)
Gwarancja (min. 12 Miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy)
Przedmiar/kosztorys (proszę o wypełnienie i załączenie kosztorysu wg załączonego przedmiaru)
offer_value (Wartość oferty)
Termin realizacji zamówienia (10.06.2019 r., proszę potwierdzić)
Preferowany termin płatności w dniach:

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/ 2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus. 3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus. 4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie. 5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Gminy Klucze
Partyzantów 1
32-310 Klucze
E-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Telefon: +48 22 101 02 02
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.