Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
779z dziś
4590z ostatnich 7 dni
17044z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa istniejącej części garażu budynku

Przedmiot:

Rozbudowa istniejącej części garażu budynku

Data zamieszczenia: 2019-04-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sońsk
ul. Ciechanowska 20
06-430 Sońsk
powiat: ciechanowski
tel. (023) 6713085
sekretariat@sonsk.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Sońsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę istniejącej części garażu budynku
OSP Gąsocin.
2. Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji obejmuje:
- wykopy liniowe wąsko - przestrzenne,
- fundamenty z betonu żwirowego,
- wykonanie ścian nośnych,
- pokrycie budynku,
- montaż stolarki drzwiowej,
- wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, podłóg, itp.,
- wykończenie budynku,
- opaska wokół budynku.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
- dokumentacja projektowa,
- przedmiar robót.
4. Warunki techniczne:
1) Przedmiot zamówienia musi być wykonany w technologii zgodnej z warunkami wykonania i odbioru, sztuką budowlaną, przy zachowaniu optymalizacji wykonania.

2) Plac budowy winien być oznakowany tablicą informacyjną zgodnie z wymogami Prawa budowlanego. Teren budowy zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

3) Do wykonania zadania będą użyte materiały posiadające atesty, certyfikaty, dopuszczenie do stosowania, nieposiadające uszkodzeń.

4) Za wypadki i szkody, które mogą powstać na placu budowy odpowiada wykonawca. Odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich jak i z tytułu zdarzeń losowych przyjmuje na siebie oferent - wykonawca.

5) Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać rygorów wynikających z Prawa budowlanego.

6) W czasie realizacji robót Wykonawca nie będzie utrudniał mieszkańcom i instytucjom dojazdu do posesji, będzie utrzymywał na swój koszt i ryzyko teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne

CPV: 45000000-7, 45262800-9, 45111300-1, 45111200-0

Składanie ofert:
VIII. Miejsce i sposób składania ofert: oferta, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, musi być złożona w formie pisemnej w języku polskim e-mailem/pocztą/osobiście (liczy się data wpływu do Urzędu):
- e-mailem na adres: sekretariat@sonsk.pl
- pocztą na adres: Urząd Gminy Sońsk, ul. Ciechanowska 20, 06-430 Sońsk
- osobiście: Sekretariat Urzędu Gminy Sońsk, ul. Ciechanowska 20, 06-430 Sońsk
z dopiskiem ,,Rozbudowa i przebudowa istniejącej części garażu budynku OSP Gąsocin"
IX. Termin składania ofert:
1) Termin składania ofert wyznacza się do dnia 15.04.2019 r. godz. 11:00.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.06.2019 r.

Wymagania:
III. Opis sposobu obliczenia ceny:
Wykonawca przedstawia na formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) cenę netto oraz cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
V. Kryteria wyboru oferty:
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
cena - waga 100 %
Punkty obliczane będą według następującego wzoru:
Cena oferty najniższej/ Cena oferty badanej x 100
VI. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
b) wykaże wykonanie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej swoim zakresem odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
c) posiadanie polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
VII. Do oferty wykonawcy dołączają następujące dokumenty:
a) wypełniony formularz ofertowy;
b) dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz dokumenty potwierdzające wymagania pkt. VI;
c) wykaz wykonanych robót;
d) kosztorys ofertowy.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.