Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
610z dziś
3500z ostatnich 7 dni
16014z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup emulsji asfaltowej

Przedmiot:

Zakup emulsji asfaltowej

Data zamieszczenia: 2019-04-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie
ul. Krańcowa 6
21-100 Lubartów
powiat: lubartowski
tel. tel. 81 854 32 97
Województwo: lubelskie
Miasto: Lubartów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup emulsji asfaltowej: - C69B3PU - ( K1-70) w ilości około 50,00 t odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy - punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.
Emulsja ma odpowiadać PN-EN 13808:2010 ,,Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych"

Dokument nr: ZDP.B.373.31. 2019

Otwarcie ofert: 7.Termin otwarcia ofert:

12.04.2019 r. o godz. 11:05,

pokój nr 17

Składanie ofert:
6.Miejsce i termin złożenia oferty:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie,

Krańcowa 6, 21-100 Lubartów,

pokój nr 14

Termin złożenia oferty: 12.04.2019 r. do godz. 11:00

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć osobiście albo za pośrednictwem kuriera lub poczty.

Miejsce i termin realizacji:
2.Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w ciągu roku do dnia 31.10.2019 r.

Warunki płatności - przelew w terminie do 30 dni po dostarczeniu faktury wystawionej na:

POWIAT LUBARTOWSKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie

21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6

NIP 714-18-91-281

do siedziby Zamawiającego, po dokonaniu dostawy każdej partii.

Wymagania:
Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim na załączonym druku
b) do oferty należy dołączyć:

- zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczany produkt odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

- odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

c) ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem o treści:

,,Oferta na : Sprzedaż emulsji asfaltowej:

- C69B3PU - ( K1-70) w ilości około 50,00 t

odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy - punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.

Nie otwierać przed 12.04.2019 r. godz.11:05"
Poprawienie oferty:

Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona

Odrzucenie oferty:

Zmawiający odrzuci ofertę jeżeli treść oferty nie odpowiada treści zapytania cenowego.

10.Unieważnienie postępowania:

Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty

przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zostanie podpisana umowa.

Uwagi:
Kryteria wyboru ofert:

a) Cena 95 %

b) Odległość od Obwodu Drogowego w Lubartowie ul. Nowodworska 7 - 5 %

- do 10 km - 100 pkt.

- od 10 km do 20 km - 50 pkt.

- od 20 km do 30 km - 0 pkt.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami:
Monika Krawczyk tel. tel. 81 854 32 97

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.