Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
658z dziś
3548z ostatnich 7 dni
16062z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej

Przedmiot:

Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej

Data zamieszczenia: 2019-04-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dobrcz
ul. Długa 50
86-022 Dobrcz
powiat: bydgoski
(52)364 80 12, fax (52) 364 80 32
a.radtke@dobrcz.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Dobrcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej - w celu ubiegania się Zamawiającego o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-263/19 dla Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach którego realizowane będą konkursy obejmujące prace związane z tennomodernizacją, w wyniku których mogą być zagrożone podlegające ochronie gatunki ptaków, ssaków, roślin i grzybów oraz ich siedliska -dla części budynku Szkoły Podstawowej w Dobrczu;
3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej w celu ubiegania się Zamawiającego o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-263/19 dla Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach którego realizowane będą konkursy obejmujące prace związane z tennomodernizacją w wyniku których mogą być zagrożone podlegające ochronie gatunki ptaków, ssaków, roślin i grzybów oraz ich siedliska dla budynku użyteczności publicznej. Dokument stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie.
Wskazane powyżej ekspertyzy przyrodnicze powinny być przeprowadzone w terminie i przy użyciu metod umożliwiających określenie listy gatunków chronionych, liczebności osobników, inwentaryzacji siedlisk itp. Ekspertyzy przyrodnicze powinny być zgodne z:
- obowiązującym w tym zakresie prawem krajowym i unijnym,
- Wytycznymi dla ornitologów i chiropterologów,
Dokumenty należy wykonać w wersji elektronicznej zapisanej w formacie pdf oraz papierowej w 3 egzemplarzach - dla budynku. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
o przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanych przez Wykonawcę dokumentów i zawartych w nich rozwiązań na Zamawiającego;
o udzielenie Zamawiającemu odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących dokumentacji w przypadku
zapytań nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zapytania drogą faksową, elektroniczną lub w formie pisemnej od Zamawiającego ,
o uzupełnienie wykonanych opracowań w przypadku zmiany lub dodatkowych kryteriów wyboru projektów ustalonych przez Urząd Marszałkowski w terminie nie później niż 3 dni roboczych od otrzymania informacji drogą faksową, elektroniczną lub w formie pisemnej od Zamawiającego , Wykonawca ponadto złoży:
Pisemne oświadczenie, że dokumentacja została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Pozostałe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdej chwili, bez podania przyczyny.

Otwarcie ofert: 8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu w Urzędzie Gminy Dobrcz, w dniu 15 kwietnia 2019 r. o godz. 10:30

Składanie ofert:
7. Oferty należy składać wg załączonego formularza w biurze podawczym ,,INFORMACJA" Urzędu Gminy Dobrcz, w zamkniętych kopertach opisanych ,,Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej dla części budynku Szkoły Podstawowej w Dobrczu" bądź wysłać pocztą na adres Urząd Gminy Dobrcz, ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz lub drogą elektroniczną na adres: a.radtke@dobrcz.pl do dnia 15.04.2019 r. do godziny 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: 15 kwietnia 2019 r.

Wymagania:
4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
l.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:
1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
2) posiadają niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie w zakresie ochrony danej grupy gatunków
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
4) złożą prawidłowo wypełniony formularz ofertowy,
5) złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
6) zapoznali się z projektem umowy i akceptująjej treść.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1) Wypełnioną ofertę - załącznik nr 1
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2

Uwagi:
6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena - 100%

Kontakt:
5. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Zapytania Ofertowego
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Pani Anna Radtke Starszy specjalista ds. ochrony środowiska tel. 523648012; srodowisko@dobrcz.pl
2) Informacja zostanie udzielona w terminie 2 dni, chyba że pytanie Wykonawcy nie ma w ocenie Zamawiającego wpływu na treść oferty.
3) Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Zapytanie ofertowe.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.