Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
596z dziś
3276z ostatnich 7 dni
15949z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa rozdzielaczy PVG 32 prod. Danfoss

Przedmiot:

Dostawa rozdzielaczy PVG 32 prod. Danfoss

Data zamieszczenia: 2019-04-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. 58 347 17 93 fax: 58 348 63 72
elibiala@pg.edu.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa rozdzielaczy PVG 32 prod. Danfoss.
1. Opis przedmiot i wielkość zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę rozdzielaczy PVG 32 prod. Danfoss:
o 1570K620CAN - 1 sztuka
1570K621CAN-1 sztuka

Dokument nr: ZZ-15/017/D/2019/OPM

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 16.04.2019 r. do godz. 15:00 drogą
elektroniczną na adres elibiala@pg.edu.pl
Oferta powinna zawierać:
o nazwę i specyfikację przedmiotu zamówienia,
o wartość netto realizacji zamówienia uwzględniającą wszelkie koszty niezbędne do
jego realizacji (m.in. koszty transportu do siedziby Zamawiającego i in.)
o termin realizacji zamówienia (podany w pełnych tygodniach),
o warunki gwarancji,
o warunki płatności.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od podpisania umowy.

Wymagania:
3. Warunki jakie musi spełniać Wykonawca
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, związanej
z realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Kryteria oceny ofert:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostaną następujące kryteria
oceny:
- cena 100%
Kryterium cena oceniane będzie na podstawie wartości oferty w PLN. W przypadku złożenia
oferty w walucie innej niż PLN, oferta zostanie przeliczona na PLN wg kursu NBP, tabela A,
obowiązującego w dniu wyznaczonym jako termin składania ofert.
6. Szczególne warunki realizacji zamówienia
6.1. Warunki płatności: 21 dni, od dnia doręczenia faktury wraz z dokumentami
potwierdzającymi wykonanie pracy (protokół zdawczo-odbiorczy) na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze.
6.2. Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w następujących przypadkach:
a. wprowadzenie zmian do obowiązującej dokumentacji technicznej elementów;
b. zaistniały istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z warunkami niniejszej umowy, nie leży w interesie Zamawiającego, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
6.3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wartości brutto
zamówienia, za każdy dzień opóźnienia,
b. za odstąpienie przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn
zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wartości brutto zamówienia.
6.4. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z Zamawiającym pisemnej umowy na
realizację przedmiotu zamówienia.
8. Inne postanowienia
8.1. Zamawiający po terminie złożenia ofert przewiduje możliwość negocjacji warunków
realizacji zamówienia z Wykonawcami, którzy złożyli ofertę.
8.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez
podania przyczyn.
8.3. Zabrania się kopiowania ogłoszenia (w całości lub w części) bez zgody Zamawiającego.
9. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość
punktów.
10. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu
takich danych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
? inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest pan Paweł Baniel
(kontakt):iod@pg.edu.pl, tel. +48 58 348 66 29
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr
ZZ/.ts.1017/D/2019/0PM prowadzonym zgodnie z art.131 b ustawy Pzp;

Kontakt:
7. Osoby upoważnione do kontaktu w sprawie niniejszego ogłoszenia
- w kwestiach technicznych:
Jan Koralewski, Tel: 058 347 2343, e-mail: i.koral@pg.edu.pl
- w kwestiach administracyjnych:
Eliza Białasik, Tel: 058 347 1578, e-mail: elibiala@pg.edu.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.