Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2764z ostatnich 7 dni
15384z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa ubytków jezdni o nawierzchniach mineralno-emulsyjnych i bitumicznych

Przedmiot:

Naprawa ubytków jezdni o nawierzchniach mineralno-emulsyjnych i bitumicznych

Data zamieszczenia: 2019-04-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Skwierzyna
ul. Rynek 1
66-440 Skwierzyna
powiat: międzyrzecki
tel. 095 7216547, tel. 095 7216532 .
budownictwo@skwierzyna.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Skwierzyna
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Skwierzyna zaprasza do złożenia oferty na:

,,Naprawę ubytków jezdni o nawierzchniach mineralno-emulsyjnych i bitumicznych".

2. Przedmiotem zamówienia jest naprawa ubytków jezdni o nawierzchniach mineralno -emulsyjnych i bitumicznych spowodowanych ich odspojeniem w wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych.
Zakres robót.
Naprawa cząstkowa nawierzchni jezdni dróg gminnych położonych w Skwierzynie polegająca na: uzgodnieniu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zabezpieczeniu placu robót z właściwym jego oznakowaniem, wycięciu łaty, przygotowaniu miejsca wypełnienia poprzez jego dokładne oczyszczenie z wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia (przed ułożeniem wypełnienia powierzchnia musi być sucha), wykonaniu pomiarów, przywiezieniu gorącej masy z wytwórni mas bitumicznych lub przygotowaniu masy asfaltowej w recyklerze, ułożeniu wypełnienia gr. 4 cm masy asfaltowej i wałowaniu, wywiezieniu odpadów, uporządkowaniu terenu po zakończeniu robót.
Wygląd zewnętrzny wypełnienia musi być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń. Roboty należy prowadzić przy suchej i ciepłej pogodzie, w temperaturze nie niższej od 100 C i nie dopuszcza się wykonywania naprawy cząstkowej podczas opadów atmosferycznych. Do naprawy przewidziano ok. 180 m2 w odcinkach 1 - 20 m2 w zależności od potrzeb, o średniej szerokości ok.50 cm.
Zakres prac przewidziany do wykonania:
- ul. Armii Krajowej
- ul. Żeromskiego
- ul. Piłsudskiego
- ul. Dworcowa ( koło dworca kolejowego)
- droga gminna w miejscowości Trzebiszewo

Dokument nr: ZP.271.2.23.2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 15.04.2019 r. o godz. 12.15, pok. nr 26.

Składanie ofert:
5. Miejsce i termin złożenia oferty - Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 15.04.2019 r. do godz. 12.00 na adres: Urząd Miejski w Skwierzynie, ul. Rynek 1,
66-440 Skwierzyna, Biuro Obsługi Klienta, z dopiskiem:
ZP -,,Naprawa ubytków jezdni o nawierzchniach mineralno - emulsyjnych i bitumicznych".
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
15.04.2019 r. godz. 12.15
Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia - do dnia 30.04.2019 r.
10.9. Termin realizacji zamówienia : 30.04.2019 r.

Wymagania:
4. Okres gwarancji: 12 miesięcy.
6. Warunki płatności - zapłata za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu wykonywania zamówienia, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo sporządzonej faktury VAT . Zapłata wynagrodzenia, nastąpi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (art.108a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174).
7. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty - 100% ryczałtowa cena brutto za jeden m2 dostarczonego i wbudowanego materiału.
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku
polskim.
10. Treść oferty:

10.1. nazwa wykonawcy ........................................................................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
9.1
10.2. adres wykonawcy ..................................................................
10.3. NIP.............................................................................................
10.4. Regon..........................................................................................
10.5. nr rachunku bankowego..................................................................
10.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za ryczałtową:

cenę netto: .......................................... zł za jeden m2 dostarczonego i wbudowanego materiału.
podatek VAT wg stawki ........... %
cenę brutto:.......................................zł za jeden m2 dostarczonego i wbudowanego materiału.

10.7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę
do niego zastrzeżeń.
10.8. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania przedmiotowej
działalności/czynności, posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,
dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Oświadczam, że wypełniłam/łem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
10.10. Okres gwarancji................................................................................
10.11. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia .................................
10.12. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w rozeznaniu rynku.

.................................dnia...........................
...................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
pieczątka wykonawcy

Kontakt:
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Zbigniew Moraczyński, e-mail: budownictwo@skwierzyna.pl , nr tel. 095 7216547, Karol Brama, e-mail: k.brama@skwierzyna.pl nr tel. 095 7216532 .

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.