Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
592z dziś
3481z ostatnich 7 dni
15996z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa doposażenia w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie

Przedmiot:

Dostawa doposażenia w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie

Data zamieszczenia: 2019-04-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Ekonomiczno - Technicznych w Gliwicach
ul. Władysława Sikorskiego 132
44-103 Gliwice
powiat: Gliwice
tel. 0 32 279 66 96, faks 0 32 279 66 97
szkola@zset.edu.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa doposażenia w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie do realizacji zajęć w ramach projektu ,,W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach"
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia w pomoce dydaktyczne oraz oprogramowanie do realizacji zajęć w ramach projektu ,,W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach". Zamówienie jest realizowane przez Zamawiającego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego 2. Przedmiot zamówienia obejmuje doposażenie pracowni nauki zawodów: technik ekonomista, technik logistyk, technik organizacji reklamy i technik cyfrowych procesów graficznych. 3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert częściowych, w związku z powyższym Zamawiający podzielił zamówienie na 7 części: CZĘŚĆ 1 - WÓZEK NA LAPTOPY CZĘŚĆ 2 - OPROGRAMOWANIE DO NAUKI ZAWODU: TECHNIK LOGISTYK_PROGRAM MAGAZYNOWY CZĘŚĆ 3- OPROGRAMOWANIE DO NAUKI ZAWODU: TECHNIK LOGISTYK_PROGRAM TRANSPORTOWY CZĘŚĆ 4 - DOPOSAŻENIE DO PRACOWNI NAUKI ZAWODU: TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY I TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH_cz.1 CZĘŚĆ 5 - DOPOSAŻENIE DO PRACOWNI NAUKI ZAWODU: TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY I TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH_cz.2 CZĘŚĆ 6 - PROGRAM DO TWORZENIA INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy pomocy dydaktycznych, sprzętu został zawarty w formularzach cenowych stanowiących ZAŁACZNIKI NR 4A-4F do SIWZ. Przedstawione w formularzu cenowym wskazania na produkty z podaniem nazwy producenta lub normy należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z pózn. zm.), a zwłaszcza art. 29 do 31. Zamawiający dopuszcza produkty równoważne opisywanym powyżej. Oznacza to, ze Wykonawca może zaproponować inne niż wyszczególnione w formularzu cenowym z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych. 5.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nie noszący znamion użytkowania, wolny od wad, który musi posiadać cechy i parametry określone przez Zamawiającego w SIWZ. 6. Produkty musza być zapakowane w oryginalne opakowania producenta, opatrzone w etykiety identyfikujące każdy z produktów. 7. Dostarczone pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały szkoleniowe muszą posiadać oznakowanie CE - zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności: ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku z dnia 13 kwietnia 2016 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1398), ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1226) wraz z wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami. 8. Wymagany termin gwarancji: minimum 24 miesiące od dnia odbioru dostawy, Wymagany termin rękojmi: minimum 12 miesięcy od dnia odbioru dostawy

Część nr: 1 Nazwa: WÓZEK NA LAPTOPY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ilość półek na laptopy: 20 Koła: 2 stałe, 2 skrętne w tym 1 z hamulcem Uchwyt: uchwyt do wygodnego poruszania wózkiem Akcesoria elektryczne o przewód zasilający o długości trzy metry z wtyczką, dwadzieścia gniazdek elektrycznych o po podłączeniu przewodu zasilającego do gniazdka prąd płynie do wszystkich 20 gniazdek z bolcem Zamknięcie: drzwi zamykane zamkiem renomowanego producenta ryglującym w trzech punktach, do każdego zamka dwa klucze w komplecie, zamek w systemie klucza master Gwarancja: minimum 24 miesiące dla szkoły
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 30230000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: OPROGRAMOWANIE DO NAUKI ZAWODU: TECHNIK LOGISTYK_PROGRAM MAGAZYNOWY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Programu komputerowego obsługujące magazyn pod kątem logistycznym klasy WMS. Powinien działać na platformach Windows 8/10. Program powinien: ? być całkowicie w języku polskim ? pracować stanowiskowo, - być niezależnym na każdym komputerze /od zewnętrznej i wewnętrznej sieci informatycznej/; ? być zakupiony na własność zamawiającego; ? mieć bezpłatne aktualizacje, i co najmniej pięcioletnie wsparcie techniczne; ? posiadać dokumentację użytkowania; ? posiadać demonstracyjną bazę wsadową; ? umożliwiać w dowolnym momencie archiwizację i odtwarzanie zasobu na jednostkach pamięci dostępnych w komputerze; ? prowadzić kartoteki zasobowe; ? wystawiać dokumenty wewnętrzne dyspozycji i alokacji zasobu magazynowego; ? generować dokumenty zewnętrzne; ? dokonywać inwentaryzacji okresowych i bieżących całego /lub wybranego/ zasobu magazynowego; ? tworzyć bazę dostawców i odbiorców z możliwością opisu własnego/komentarza; ? umożliwiać odczyt kodów paskowych dla operacji i zasobu; ? umożliwiać drukowanie etykiet ładunkowych wraz z wygenerowanymi kodami paskowymi; ? umożliwiać definiowanie ścieżek lokalizacji dostawy i zbiórki; ? obsługę kompletacji na poziomach zamówienie, jednostki transportowej, ładunkowej; wystawiania faktur za czynności logistyczne na obcym zasobie; ? zarządzać zasobami ludzkimi na poziomie zleceń i zadań /what to do/; kontrola wydajności i czasu pracy magazynierów ? umożliwiać wprowadzenie alertów informujących o wezwaniu dostawy uzupełniającej/stanów krytycznych planowanych poziomów;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 48520000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: CZĘŚĆ 3- OPROGRAMOWANIE DO NAUKI ZAWODU: TECHNIK LOGISTYK_PROGRAM TRANSPORTOWY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Program komputerowy obsługujący i zarządzający zasobem transportowym, zarządzający kierowcami, spedytorami, zleceniami transportowymi i pozostałymi zasobami firmy pod kątem logistycznym klasy TSL. Powinien działać na platformach Windows 8/10. Program powinien: ? być całkowicie w języku polskim ? pracować stanowiskowo, - być niezależnym na każdym komputerze /od zewnętrznej i wewnętrznej sieci informatycznej/; ? - być zakupiony na własność zamawiającego; ? mieć bezpłatne aktualizacje, i co najmniej pięcioletnie wsparcie techniczne; ? posiadać dokumentację użytkowania; ? posiadać demonstracyjną bazę wsadową; ? działać w czasie rzeczywistym ? mieć wsparcie w postaci szkoleń dla nauczycieli ? umożliwiać w dowolnym momencie archiwizację i odtwarzanie zasobu na jednostkach pamięci dostępnych w komputerze; ? prowadzić kartoteki zasobowe; ? umożliwiać wprowadzenie zlecenia z podglądem i wydrukiem potwierdzenia przyjęcia; ? przygotowywać zlecenia dla przewoźnika z wydrukiem i wysyłką mailem; ? kolekcjonować, klasyfikować klientów; ? kolekcjonować, klasyfikować przewoźników; ? umożliwiać tworzenie, redagowanie tras, kompletacji załadunków i rozładunków; ? umożliwiać zakup i sprzedaż towarów/materiałów/usług ? generować dokumenty: zapytania ofertowe, oferty, zamówienia, Faktury Pro Forma, Faktury Vat, Faktury korygujące, noty obciążeniowe, korekty, wezwania dom zapłaty, Pz, Wz, Rw, Mm. ? podawać stany magazynowe --. salda - bilanse otwarcia/zamknięcia obroty na całości i wybranym zasobie - kartoteki magazynowe KTM. ? planować stany minimalne zasobów ? umożliwiać kształtowanie grup marż, cen towarów/usług ? wczytywać dane o kontrahencie/przewoźniku z bazy GUS oraz giełdy Trans, ? przygotować druki CRM i Krajowego Listu Przewozowego, ? prowadzić katalogi pojazdów z przypominaniem o przeglądach, ubezpieczeniach itp, z rejestracją napraw, kosztów, wyposażenia z wydrukiem protokołu przekazania, odbioru pojazdu; ? analizować rentowności zleceń, ? oceniać pracę spedytorów, ? zarządzać pracą kierowców, ? obliczać rentowności samochodów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: CZĘŚĆ 4 - DOPOSAŻENIE DO PRACOWNI NAUKI ZAWODU: TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY I TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH_cz.1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W skład doposażenia wchodzą: Laminator rolowy Bigówka o szerokości Zszywacze profesjonalne Oczkarka z kompletem oczek Urządzenie do krojenia Trymer 100cm Zestaw papierów o różnym formacie oraz folii do laminatora Kostka introligatorska Bindownica z zestawem materiałów eksploatacyjnych (grzbiety + okładki)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162400-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: CZĘŚĆ 5 - DOPOSAŻENIE DO PRACOWNI NAUKI ZAWODU: TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY I TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH_cz.2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:w skład doposażenia wchodzą: Lampa błyskowa do aparatu Kabel synchro do lamp studyjnych Filtr polaryzacyjny Obiektyw do makrofotografii Softbox FreePower z podwójnym dyfuzorem Czasza do modelowania światła Lustrzanka cyfrowa Światłomierz Kamera cyfrowa Mikrofon do kamery Kabel do mikrofonu
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: CZĘŚĆ 6 - PROGRAM DO TWORZENIA INDYWIDUALNYGO PLANU DZIAŁANIA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Program komputerowy pozwalający na zaplanowanie indywidualnego planu kariery zawodowej - przygotowanie indywidualnego planu działania. Program ma zawierać moduł do stworzenia Indywidualnego Planu Działania. Dodatkowo powinien umożliwiać przeprowadzenie testów własnych wartości, zainteresowań, umiejętności, predyspozycji, mocnych i słabych stron oraz własnej osobowości. Powinien zawierać interaktywne zestawy zadań i ćwiczeń, które wspomagają proces zdobywania wiedzy o sobie samym, zawodach, możliwościach kształcenia oraz rynku pracy. Wersja językowa: Polska. Ilość stanowisk: w zależności od licencji, min. 2 stanowiska komputerowe w obrębie jednego miejsca użytkowania. Typ licencji: Komercyjna. Ważność licencji: Wieczysta
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 48520000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 39162100-6,30230000-0,48520000-9

Dokument nr: 529025-N-2019, ZSET/Pzp/03/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://zset.strefa.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
OFERTY należny składać listownie, osobiście, za pomocą poczty lub kurierem. W przypadku ofert przesyłanych poczta/kurierem decyduje data wpływy do sekretariatu szkoły.
Adres:
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-TECHNICZNYCH W GLIWICACH ul. Sikorskiego 132, 44-103 Gliwice, sekretariat szkoły, I pietro

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-12, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 21
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
21

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te Powinny byc wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
- wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawca nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, - wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniajace wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwa jednostka certyfikująca kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lubbuzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. III.3) - III.6).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.