Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
596z dziś
4144z ostatnich 7 dni
15360z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przeprowadzenie szkolenia

Przedmiot:

Przeprowadzenie szkolenia

Data zamieszczenia: 2019-04-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań
powiat: Poznań
tel.: 61-639-64-00, fax: 61-639-64-47
sekretariat.poznan@rdos.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn ,,System ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), dokumenty referencyjne, dobry audyt" dla 30 pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

CPV: 80540000-1

Dokument nr: WOP.261.52.2019.MR

Otwarcie ofert: 4.Otwarcie ofert nastąpi 16 kwietnia 2019 r. o godzinie 9:15, w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
3. Ofertę należy złożyć na adres mailowy: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl., podając numer referencyjny: WOP.261.52.2019.MR.
1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Ogłoszeniu, należy w terminie do dnia 16 kwietnia 2019 r. do godz.9:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia: 24 kwietnia 2019 r., w godz. od 9:00 do 15:00.

Wymagania:
II. Tryb udzielenia zamówienia:
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest trybie postępowania określonego w art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -- Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą PZP".
2. Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy dla szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust.1 PZP.
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki udziału w postępowaniu:
- wykształcenie wyższe
oraz
- doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla administracji publicznej, w szczególności w zakresie funkcjonowania systemu EMAS bądź normy ISO 14001.

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Dokument potwierdzający posiadane wykształcenie.
2. Dowody potwierdzające posiadane doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla administracji publicznej (np. referencje, umowy), w szczególności w zakresie funkcjonowania systemu EMAS bądź normy ISO 14001 lub w przypadku ich braku - oświadczenie wykonawcy o przeprowadzonych szkoleniach ze wskazaniem nazwy i daty szkolenia oraz nazw podmiotów dla których były przeprowadzane.
3. Formularz ofertowy (załącznik nr 3 do Ogłoszenia).
4. Pełnomocnictwo - jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1.W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami przekazywanie informacji odbywa się za pośrednictwem za pomocą poczty elektronicznej, mail: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem: WOP. 261.52.2019.MR.
VII. Sposób złożenia oferty:

1. Wykonawca składa ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Oferta złożona w języku innym niż polski musi być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Ofertę należy podpisać i przesłać na adres mailowy: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl., podając numer referencyjny: WOP.261.52.2019.MR.
Oferta nie musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
5. Po upływie terminu do składania ofert wykonawca nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać oferty.
VIII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
IX. Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Oferta musi być sporządzona w postaci elektronicznej.
2. Treść oferty musi być zgodna z treścią Ogłoszenia.
3. Ofertę należy złożyć na adres mailowy: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl., podając numer referencyjny: WOP.261.52.2019.MR.
4. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, po jej sporządzeniu, muszą być parafowane przez Wykonawcę.
5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Oferta nie musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.
7. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:
1) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Ogłoszenia,
2) pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy,
3) dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla administracji publicznej (referencje, umowy) w szczególności w zakresie funkcjonowania systemu EMAS bądź normy ISO 14001 lub w przypadku ich braku oświadczenie wykonawcy o przeprowadzonych szkoleniach ze wskazaniem nazwy i daty szkolenia oraz nazw podmiotów dla których były przeprowadzane.
10. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnienia weryfikatora środowiskowego.
11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
12. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny.
13. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert, ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Wykonawcy, którzy złożą oferty po terminie składania ofert, zostaną o tym niezwłocznie zawiadomieni, a oferty zostaną im zwrócone.
5.Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, z dodatkowym oznaczeniem ,,ZMIANA".
6.Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, według takich samych zasad, jak składana jest oferta.
7.Otwarcie ofert jest jawne.
8.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej (http://bip.poznan.rdos.gov.pl/) informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca określi cenę oferty w sposób podany w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
2. Cena oferty musi obejmować kompletne wykonanie zamówienia publicznego i zawierać całkowitą kwotę, niezmienną w całym okresie umowy (wynagrodzenie ryczałtowe), wartości przedmiotu zamówienia, jaką Zamawiający poniesie za jego wykonanie. Oferta musi zawierać łączną ryczałtową cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, zwaną dalej ,,ceną", w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178), tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów.
3. Zamawiający wymaga określenia ceny przedmiotu zamówienia w złotych polskich. Nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych. W przypadku podania wartości
w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN zgodnie ze średnim kursem ogłoszonym przez NBP z dnia otwarcia ofert.
4. Cena musi być podana zgodnie ze wzorem oferty i musi być dla każdej z pozycji wyższa od zera. W cenę muszą być wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jakie będzie ponosił Wykonawca, w tym m.in. podatek VAT w obowiązującej stawce, koszty transportu oraz wykonanie wszystkich obowiązków wykonawcy, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem i umową, jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. Nieuwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy
do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

1) Cena - znaczenie kryterium - 80% (1% = 1 p.), wartość punktowa badanej oferty:

Cmin.
P = ------------ x 80
Cof.
gdzie: P - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie
Cmin. - cena najniższa oferty brutto spośród wszystkich ocenianych ofert
Cof. - cena ocenianej oferty brutto
2) Doświadczenie Wykonawcy udokumentowane przeprowadzeniem co najmniej 10 szkoleń z zakresu systemu ekozarządzania i audytu EMAS -- znaczenie kryterium -- 10% (1% = 1 p.), wartość punktowa badanej oferty;
doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu systemu ekozarządzania i audytu EMAS potwierdzone przeprowadzeniem co najmniej 10 szkoleń zakresu systemu ekozarządzania i audytu EMAS
10 pkt.
brak doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu systemu ekozarządzania i audytu EMAS potwierdzone przeprowadzeniem co najmniej 10 szkoleń zakresu systemu ekozarządzania i audytu EMAS
0 pkt.

Kopie dokumentów potwierdzających przeprowadzenie szkoleń z zakresu systemu ekozarządzania i audytu EMAS należy dołączyć do składanej oferty. W przypadku ich braku do oferty należy dołączyć oświadczenie wykonawcy o przeprowadzonych szkoleniach ze wskazaniem nazwy i daty szkolenia oraz nazw podmiotów, dla których były przeprowadzane.

3) Uprawnienia weryfikatora środowiskowego posiadane przez wykładowcę-- znaczenie kryterium -- 10% (1% = 1 p.), wartość punktowa badanej oferty;
Uprawnienia weryfikatora środowiskowego posiadane przez wykładowcę
10 pkt.
brak uprawnień weryfikatora środowiskowego posiadanego przez wykładowcę
0 pkt.

Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez wykładowcę uprawnienia weryfikatora środowiskowego należy dołączyć do składanej oferty
2. Maksymalna liczba punktów wynosi 100. Przeliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, o których mowa powyżej.
3. Jeżeli będzie nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będą taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.W toku oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawców do pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie podanym przez Zamawiającego.
6.Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2174). Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie dokona na tej podstawie zmiany błędnie ustalonego podatku VAT.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Wykonawcy uczestniczącemu w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy PZP nie przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.

Kontakt:
3. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami :Agata Stelmaszyńska-Bartz
tel.: 61 639 64 19, e-mail: agata.stelmaszynska-bartz.poznan@rdos.gov.pl

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.