Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
243z dziś
2923z ostatnich 7 dni
15596z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac adaptacyjnych i instalacyjnych

Przedmiot:

Wykonanie prac adaptacyjnych i instalacyjnych

Data zamieszczenia: 2019-04-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: POWIAT NIDZICKI
ul. TRAUGUTTA 23
13-100 NIDZICA
powiat: nidzicki
tel. (89) 625 23 84, tel.: (89) 625 82 10
geodezja@powiatnidzicki.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: NIDZICA
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac adaptacyjnych i instalacyjnych w pomieszczeniu serwerowni znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Nidzicy, przy ul. Traugutta 23, w ramach projektu nr RPWM.03.01.00-28-0050/17 pn. ,,Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Modernizacja polegać ma na montażu podłogi teletechnicznej oraz instalacji elektronicznego systemu kontroli dostępu do serwerowni.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną bądź obie części zamówienia.
Cześć I Montaż podłogi teletechnicznej
Zamawiający wymaga wykonania robót instalacyjnych, tj. położenia w serwerowni podłogi teletechnicznej podniesionej o 12 cm na powierzchni około 13 m2, składającej się z płyt typu W38BS-P (lub równoważnych) o właściwościach antyelektrostatycznych.
W ramach zadania Zamawiający wymaga:
o Uziemienie podłogi,
o Wyłożenie płyt wykładziną PVC antyelektrostatyczną ,
o wykończenia podłogi listwą przyścienną z PVC.
Typ istniejącej powierzchni: strop-strop Kształt pomieszczenia: prostokąt.
Szczególne warunki: Obecnie w pomieszczeniu znajdują się 2 szafy teleinformatyczne z działającą infrastrukturą teleinformatyczną.
Zamawiający może udostępnić na wniosek Wykonawcy zdjęcia lub filmy poglądowe pomieszczenia na etapie przygotowania oferty. Istnieje także możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu.
Minimalne parametry techniczne dla podłogi:
1. Podłoga musi być wykonana ze sprasowanej płyty wiórowej o gęstości przynajmniej 700 kg/m3, silnie sprasowanej.
2. Spód płyty musi być wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o grubości przynajmniej 0,5 mm.
3. Wierzch płyty musi być wyłożony wykładziną PVC antyelektrostatyczną np. Gerflor Robust lub Fatra Antistatik, kolory do uzgodnienia.
4. Konstrukcja wsporcza podłogi: wykonana z profilu min. C40/40/2, wsparta na płynnie regulowanych wspornikach stalowych ocynkowanych, klejonych do podłoża.
5. Ramy pod urządzenia muszą być wykonane z profilu przynajmniej C82/40/2, wkomponowane w podłogę podniesioną, klejone.
6. Dopuszczalne obciążenie punktowe min. 3,0 kN.
7. Dopuszczalne obciążenie powierzchniowe min. 15 kN/m2.
8. Opór elektryczny upływu podłogi Ru [Cl] musi mieścić się w przedziale 5 o 104 < Ru < 1 o 109.
9. Współczynnik bezpieczeństwa min. 2.
10. Klasyfikacja ogniowa: wyrób niezapalny - od strony spodniej, trudno-zapalny - od strony wierzchniej.
11. Klasa odporności ogniowej REI30.
12. Klasa ugięcia A (2,5 mm).
Minimalne parametry techniczne dla wykładziny:
13. Opór elektryczny upływu Ru [O] < 1-106.
14. Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palności: wyrób trudno-zapalny.
Niezbędne certyfikaty dla podłogi:
15. Certyfikat Zgodności Nr ITB-1558/W-zgodny z europejską normą PN-EN 12825:2002.
16. Atest Higieniczny dla zastosowanego systemu podłóg podniesionych.
17. Wykonawca w porozumieniu z zamawiającym musi zaprojektować i wykonać kanały dla kabli zasilających i transmisyjnych pod szafy teleinformatyczne istniejące (2szt.) i przewidywane (1szt.)
Gwarancja:
Minimum 3 lata od daty montażu. Wykonawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu.
Wszystkie materiały winny być nowe oraz powinny odpowiadać wymogom co do jakości, a także wymaganiom opisanym powyżej.
Część II Instalacja elektronicznego systemu kontroli dostępu
Zamawiający wymaga montażu instalacji elektronicznego systemu kontroli dostępu do serwerowni w istniejących drzwiach zamontowanych obecnie w pomieszczeniu.
Wymagania dotyczące systemu:
o Zastosowanie czytnika kart tradycyjnych lub zbliżeniowych z klawiaturą;
o Możliwość podłączenia czytnika do sieci LAN i zdalnego kontrolowania jego pracy poprzez przeglądarkę internetową;
o Otwieranie drzwi ' przy pomocy programowalnych kart tradycyjnych lub zbliżeniowych, Zamawiający dopuszcza również możliwość zastosowania breloków zbliżeniowych;
o Umożliwienie zapisu i odczytu historii przejść;
o Umożliwienie zapisu i odczytu danych na nośnik zewnętrzny;
o Obsługa systemu poprzez dowolne urządzenie z przeglądarką internetową;
o Konfiguracja kontroli dostępu musi umożliwiać: okresy dostępu, grupy użytkowników, wielostopniową kontrolę dostępu;
o System musi zawierać odpowiednie narzędzia umożliwiające programowanie kart dostępu lub breloków zbliżeniowych;
o Zastosowany czytnik musi umożliwiać odczyt kart zbliżeniowych z odległości maks. 10 cm;
o System musi posiadać przycisk wyjścia zamontowany wewnątrz pomieszczenia serwerowni;
o W celu modernizacji istniejących drzwi należy dopasować odpowiedni elektrozaczep oraz czujniki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całego systemu;
Gwarancja:
Minimum 2 lata od daty montażu.
Wszystkie materiały winny być nowe oraz powinny odpowiadać wymogom co do jakości, a także wymaganiom opisanym powyżej.

Dokument nr: G.272.1.2019, G.272.1.2019

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Nidzicy.

Składanie ofert:
1. Oferty należy dostarczyć do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Nidzicy (pokój nr 33), ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica lub przesłać na adres:
Starostwo Powiatowe ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica
2. Termin składania ofert upływa:
15 kwietnia 2019 roku o godz. 11:00.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania niezwłocznie do Adresata. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA .ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia: 21 dni od podpisania umowy według harmonogramu prac uzgodnionego z Zamawiającym.

Wymagania:
Znak postępowania nadany przez Zamawiającego: G.272.1.2019
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.
III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU:
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1. powinni spełniać następujące warunki (oświadczenie wg załącznika nr 4 do SOPZ):
a) posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów,
b) posiadać zdolność w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) posiadać zdolność techniczną lub zawodową:
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku o ile Wykonawca złoży podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedną bądź obie części zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SOPZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z uczestnictwem w postępowaniu oraz z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
3. Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą i czytelną techniką w oparciu o wzór oferty stanowiący Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Wszfystkie kartki oferty powinny być ponumerowane, trwale spięte w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości oferty. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej ,,Osoby Uprawnione"). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione.
4. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
a) oferta sporządzona zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
b) oświadczenie stanowiące Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
c) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (jeśli dotyczy).
Powyższe Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez osoby wystawiające pełnomocnictwo, notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
5. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
6. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na Formularzu Ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.
7. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
8. Ofertę należy składać w jednej zapieczętowanej kopercie lub w innym w trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu. Opakowanie np. koperta powinna być zaadresowana następująco:
STAROSTWO POWIATOWE UL TRAUGUTTA 23 13-100 NIDZICA oraz opatrzona napisem:
,,Oferta na wykonanie modernizacji serwerowni - część........"
Na opakowaniu należy zamieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4. W przypadku, jeśli Wykonawca zechce zapoznać się ze złożonymi ofertami musi wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego, który wyznaczy miejsce i termin okazania ofert.
VII. KRYTERIUM WYBORU OFERT:
Zamawiający określa następujące kryterium wyboru ofert:
Kryteria - Cena 100%
Opis sposobu obliczenia ceny:
a) cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego SOPZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia;
b) cena oferty i ceny w poszczególnych pozycjach formularza cenowego muszą być wyrażone w polskich złotych, liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi
zawierać należny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie stawki należnego podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
c) zaproponowane przez Wykonawcę ceny za prace instalacyjne będą obowiązywały przez cały okres trwania umowy;
d) Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do Formularza Ofertowego.
VIII. WARUNKI ROZPATRZENIA OFERTY:
1. Warunkiem rozpatrzenia oferty będzie:
a) złożenie oferty w terminie i miejscu wskazanym w ofercie;
b) zaoferowanie wykonania zamówienia spełniającego wymogi niniejszego postępowania;
c) złożenie wszystkich wymaganych, kompletnych dokumentów;
d) zaakceptowanie wzoru umowy poprzez złożenie podpisu na Formularzu Ofertowym;
2. W przypadku wątpliwości wynikających ze złożonych dokumentów Zamawiający będzie występował do Wykonawcy o wyjaśnienia bądź uzupełnienie dokumentacji.
3. Zamawiający poprawi w tekście oferty:
a) oczywiste omyłki pisarskie;
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; O wniesionych poprawkach Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Oferty nie spełniające warunków niniejszego postępowania zostaną odrzucone.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
X. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza ww. informację w miejscu publicznie dostępnym.
2. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą w danej części jest obowiązany do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Kontakt:
IX. OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI SĄ.
1. Pan Piotr Iwanicki tel. (89) 625 23 84, e-mail: it@powiatnidzicki.pl,
2. Pan Andrzej Wasiłowski tel.: (89) 625 82 10, geodezja@powiatnidzicki.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.