Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
694z dziś
3459z ostatnich 7 dni
16080z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia sukcesywnych usług dotyczących realizacji...

Przedmiot:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia sukcesywnych usług dotyczących realizacji zadania pn.: Usługi w zakresie gospodarki leśnej

Data zamieszczenia: 2019-04-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Za Torem 22
30-542 Kraków
powiat: Kraków
tel. +48 1220102240, faks +48123418487
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia sukcesywnych usług dotyczących realizacji zadania pn.: ,,Usługi w zakresie gospodarki leśnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w 2019 roku", dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia sukcesywnych usług dotyczących realizacji zadania pn.: ,,Usługi w zakresie gospodarki leśnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w 2019 roku", dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 33/2019. 1.1 Zakres prac obejmuje w szczególności zrealizowanie wycinki mechanicznej lub ręcznej samosiewów drzew i krzewów niewymagających decyzji administracyjnych z terenu objętego umową ZZM/U/I/199/ZL/1036/2018. Usuniecie roślinności zielonej z 1 ara powierzchni upraw leśnych (pielęgnacja upraw) zwiększenie o 3000 a, sadzenie 50 000 sztuk sadzonek, miejsce sadzenia wskazane zostanie przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, przekopanie gleby wokół 25000 sztuk sadzonek na talerzu o średnicy 60 cm, przygotowanie 1 000 a powierzchni leśnej pod nasadzenia, cięcia pielęgnacyjne lub wycinka 55 sztuk drzew znajdujących się przy alejkach i polanach (drzewa uszkodzone w wyniku porywistych wiatrów w marcu 2019r.), 1.2 Szczegółowy zakres prac i wymagania dotyczące ich realizacji opisany jest w załączonym do umowy podstawowej SIWZ, jak i w niniejszym zaproszeniu i specyfikacji i jego załącznikach, 1.3 Wszystkie prace w drzewostanie należy prowadzić w oparciu o ustawę z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 2129 z późn. zm.). Świadczenie usług przez Wykonawcę musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy o lasach, ustawie ochronie przyrody i przepisami dotyczącymi utrzymania porządku i czystości, 1.4 Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, 1.5 Podstawą rozliczenia wykonanych prac będzie protokół odbioru sporządzony przez Zamawiającego, 1.6 Kwota wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy jakie poniesie lub może ponieść w związku z realizacją prac lub innych czynności związanych z ich realizacją, w tym w szczególności wyposażenie ekip roboczych, należyte oznakowanie i zabezpieczenie prac, ewentualną rekultywację terenu i uporządkowanie miejsca pracy, koszty organizacji i zabezpieczenia ruchu, 1.7 Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązany jest, aby prace przygotowawcze, ziemne, nasadzeniowe, grodzeniowe, cięcia i pielęgnacyjne oraz porządkowe, jak i obsługujące maszyny lub urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia, były wykonywane przez osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 917 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres realizacji usług przynajmniej 4 osobom, przy czym łączny wymiar czasu pracy rzeczonych pracowników ma odpowiadać sześciu etatom. Zobowiązanie wynikające ze zdań poprzednich dotyczy również podwykonawców, którym Wykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych. 2. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w S i jej załącznikach oraz przedstawić go zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik do S. 3. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców, do oferty musi być załączony ich wykaz z zakresem powierzonych im zadań,. 4. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiący integralną część S. 5. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część S

CPV: 77200000-2

Dokument nr: 550071292-N-2019, 33/2019

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie powtarzających się usług utrzymania usług w zakresie gospodarki leśnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 33/2019. Zamówienie powtarzające się jest następstwem wcześniej udzielonego zamówienia podstawowego, gdyż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, nr sprawy 143/2018, zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 12.10.2018r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 025-043967 z dnia 17.10.2018r., jak i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 12.10.2018r., określono podobny zakres zamówienia, a zatem zamówienie powtarzające się jest zgodne z zakresem zamówienia podstawowego. Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień podobnych, polegających na powtórzeniu usług, wskazując w szczególności zakres dotyczący usług w zakresie gospodarki leśnej, usuwanie roślinności zielonej, przekopanie gleby wokół sadzonek, przygotowanie gruntu pod nasadzenia sadzonek, działania interwencyjnych oraz inne prac towarzyszące przy drzewach na terenach GMK dla Zarządu Zielni Miejskiej w Krakowie. Zakres prac mających być przedmiotem zamówienia powtarzającego się będzie realizowany na warunkach przewidzianych w dokumentacji postępowania dla zamówienia podstawowego, a dotyczy w szczególności usuwania roślinności zielonej, przekopanie gleby wokół sadzonek, przygotowanie gruntu pod nasadzenia sadzonek, działania interwencyjnych oraz inne prac towarzyszące na terenach GMK zgodnie z podstawowymi wymaganiami SIWZ i jej załączników, w tym ze wzorem umowy. Ustawa PZP stanowi, iż w trybie zamówienia z wolnej ręki można zawrzeć umowę między innymi w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. W niniejszym przypadku, Zamawiający w treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu przewidział możliwość udzielenia zamówień podobnych, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług dotyczących realizacji zadania pn.: ,,Usługi w zakresie gospodarki leśnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w 2019 roku", w zakresie do 50% wartości szacunkowej zamówienia na warunkach przewidzianych w dokumentacji postępowania dla zamówienia podstawowego, a dotyczących w szczególności wykonania usług usunięcia roślinności z powierzchni leśnej oraz sadzenia, w tym we wzorze umowy ustalonym zgodnie z podstawowymi wymaganiami SIWZ i jej załączników. W przedmiotowym przypadku zamówienie powtarzające jest udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, gdyż umowę w zakresie zamówienia podstawowego zawarto w dniu 16.12.2018r. Ponadto zamówienie powtarzające się nie przekracza łącznie zakładanych 50% wartości zamówienia podstawowego, gdyż wartość szacunkowa zamówienia podstawowego wynosi 1.220.609,26 zł netto, tak więc 50% wartości zamówienia podstawowego wynosi kwotę 610.304,63 zł netto. Przy tym zamówienie jest udzielane temu samemu Wykonawcy, na rzecz którego udzielono zamówienia podstawowego, tj.: Pan Mateusz Tombarkiewiczem, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni z siedzibą przy ul. Dolina 11, 30-222 Krakowie, e-mail: mateusz.tombarkiewicz@gmail.com. Przedstawione powyżej okoliczności wyczerpują przesłanki do udzielenia zamówienia powtarzającego w trybie zamówienia z wolnej ręki, wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP. Istniejące uwarunkowania, jak i obowiązująca w tym zakresie regulacja wynikająca z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzą do jednoznacznego wniosku, że wykonanie usług podobnych (powtarzających się) jest możliwie i zasadne, a przy tym należy je powierzyć dotychczasowemu Wykonawcy umowy. Uwzględniając przedstawione argumenty i okoliczności faktyczne oraz prawne uznać należy, iż zostały spełnione przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych. Zauważyć należy, iż zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki, w tym przypadku, w oparciu o powołaną podstawę prawną, może nastąpić w określonych ustawą szczególnych okolicznościach przy spełnieniu stosownych przesłanek, których wystąpienie w niniejszym przypadku zostało wykazane. Dodać należy, iż zastosowanie w niniejszym przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki w żadnej mierze nie narusza zasad udzielania zamówień publicznych, w szczególności zasady uczciwej konkurencji i pełnego dostępu do zamówienia, gdyż z opisanych wyżej przyczyn oraz z przedstawionych okoliczności jednoznacznie wynika, iż istnieje uzasadniona możliwość udzielenia zamówienia powtarzającego się wskazanemu Wykonawcy. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż zostały spełnione przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki jest w pełni uzasadnione.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni Mateusz Tombarkiewicz, mateusz.tombarkiewicz@gmail.com, ul. Dolina 11, 30-222, Kraków, kraj/woj.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.