Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2680z ostatnich 7 dni
15352z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest

Przedmiot:

Wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest

Data zamieszczenia: 2019-04-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Supraślu
ul. Piłsudskiego 58
16-030 Supraśl
powiat: białostocki
tel.: 85 713 27 00, fax.: 85 713 27 20
sokolowska@suprasl.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Supraśl
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Supraśl zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie usługi usuwania
wyrobów azbestowych na terenie gminy Supraśl zgodnie z poniższym zapytaniem.
. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Supraśl.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Usługa usuwania wyrobów zawierających azbest będzie polegała na:
1) demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Supraśl z nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego
oraz na
2) transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Supraśl z
nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego.
Transport oznacza również przygotowanie do transportu (w tym zebranie składowanego
luzem azbestu), opakowanie, oznakowanie oraz załadunek i rozładunek odpadów
zawierających azbest wytworzonych podczas demontażu oraz odpadów odbieranych z terenu
nieruchomości a także uprzątniecie terenu.
3. Zakres prac obejmuje:
1) opracowanie harmonogramu czasowego w uzgodnieniu z zamawiającym i właścicielami
nieruchomości,
2) zabezpieczenie placu, na którym Usługa będzie wykonywana,
3) demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z budynków
mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy Supraśl w ilości
szacunkowej 2441 m2, co wynosi w przybliżeniu 32,954 Mg (zastosowano przelicznik
13,5kg/m2);
4) transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest zdemontowanych oraz
składowanych na terenie Gminy Supraśl w ilości szacunkowej 1251 m2, co wynosi w
przybliżeniu 16,889 Mg (zastosowano przelicznik 13,5kg/m2);;
5) uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu prac;
6) ważenie wyrobów zawierających azbest bezpośrednio na każdej posesji przy odbiorze z
nieruchomości;
7) sporządzanie na okoliczność potwierdzenia przejęcia odpadu od właściciela
nieruchomości oraz ilości przejmowanego odpadu wyrażonej w tonach, a w przypadku
demontażu także w m2 - protokołów odbioru odpadu w dwóch egzemplarzach: dla
odbierającego wyroby zawierające azbest celem przekazania dla Zamawiającego, drugi
dla właściciela nieruchomości;
8) przekazanie dla Zamawiającego Kart Przekazania Odpadu (zawierających co najmniej:
datę złożenia odpadów na składowisku, masę oraz rodzaj unieszkodliwianych odpadów),
potwierdzających przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia na
składowisko, zgodnie z odrębnymi przepisami;
9) złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz
oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów
technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. nr 71, póz.
649 z późn. zm.);
Poniższa tabela przedstawia zestawienie azbestu i ilość punktów objętych przedmiotem
zamówienia w poszczególnych miejscowościach:
Miejscowość Transport i utylizacja Demontaż, transport i utylizacja
Ilość punktów adresowych Ilość [m2] zdemontowany Ilość [Mel Ilość punktów adresowych Ilość [m2l Ilość [Mgl
Grabówka 1 84 1,134 1 80 1,080
Karakule 1 20 0,270 - - -
Łaźnie - - - 1 80 1,080
Międzyrzecze 1 20 0,270 - - -
Podsokołda - - - 1 130 1,755
Sobolewo 1 45 0,608 1 40 0,540
Supraśl 7 700 9,450 11 1906 25,731
Zaścianki 5 382 5,157 3 205 2,768
Razem 16 1251 16,889 18 2311 32,954

Dokument nr: R GO.6232.2.1.2019

Składanie ofert:
złożyć w formie pisemnej (listownie, osobiście lub mailowo) na załączonym formularzu
ofertowym w terminie do dnia 16 kwietnia 2019 r. do godziny 12.00 na adres Urzędu
Miejskiego w Supraślu, ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl lub na adres e-mail:
izabela. sokołowska@suprasl.pl

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji usługi: do 31 października 2019 r.

Wymagania:
III. Wymagania związane z wykonaniem:
1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonym projektem umowy,
obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy, przy zachowaniu należytej
staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności.
2. Podmiot wykonujący zamówienie ma obowiązek posiadać uprawnienia na prace w
danym terenie i transport odpadów określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71 póz. 649 z późn.zm.).
3. Przed rozpoczęciem prac (w terminie co najmniej 7 dni) Wykonawca powinien
dokonać zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczaniu lub usunięciu
wyrobów zawierających azbest (właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu
okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu)
- zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 2 kwietnia 2004 r Dz. U. z 2004r. Nr 71, póz. 649, z późn. zm. oraz stosownie do
przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010r. Nr 162, póz. 1089, z późn. zm.).
5. Warunki płatności: 14 dni.
V. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE
VI. Kryterium wyboru: 100% cena.
W załączeniu przekazujemy:

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.