Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
632z dziś
3312z ostatnich 7 dni
15984z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi w zakresie udrażniania kanalizacji i wywozu nieczystości płynnych

Przedmiot:

Usługi w zakresie udrażniania kanalizacji i wywozu nieczystości płynnych

Data zamieszczenia: 2019-04-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Milejów
ul. Partyzancka 13A
21-020 Milejów
powiat: łęczyński
g.tkaczuk@milejow.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Milejów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Milejów,
zaprasza do złożenia ofert na usługi :
Zadanie 1) Wypompowanie, wywóz wozem/pojazdem asenizacyjnym ścieków komunalnych lub przemysłowych z obiektów pompowni ścieków lub przynależnych studni, studzienek i sieci kanalizacyjnych w przypadku wystąpienia awarii lub zalania w związku z brakiem energii elektrycznej bądź innymi zdarzeniami losowymi oraz zrzut ścieków na Oczyszczalnię w Milejowie w ilości około 700 m3;
(Wykonawca nie ponosi kosztów z tytułu zrzutu ścieków na oczyszczalni) ;
Wszystkie koszty związane z realizacją usługi w ramach niniejszego zadania Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej 1m3 , która będzie podstawą do rozliczeń w ramach realizowanej umowy.
Zadanie 2) Udrażnianie pompowni lub sieci kanalizacyjnej wg potrzeb Zamawiającego przy użyciu pompy zainstalowanej na pojeździe asenizacyjnym Wykonawcy w ilości około 50 godzin pracy urządzenia;
Wszystkie koszty związane z realizacją usługi w ramach niniejszego zadania Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej 1godziny pracy urządzenia, która będzie podstawą do rozliczeń w ramach realizowanej umowy.
Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne zadania.
Ze względu na specyfikę usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez zamawiającego z należytą starannością.
Rzeczywista ilość wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania zamawiającego i może ulec zmianie w zależności od potrzeb, przy czym wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ilość ta będzie mniejsza niż szacowana.
2. Przedmiot zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Dokument nr: IPR.ZC.271.17.2019

Składanie ofert:
4. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ul. Partyzancka 13A, w budynku UG Milejów, w terminie do dnia 2019-04-12, godz. 14:00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: Rozpoczęcie: po podpisaniu umowy; zakończenie: 31 grudnia 2019 r.

Wymagania:
5. Sposób przygotowania oferty:
1) Ofertę należy przygotować wg wzoru - Formularz ofertowy- stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.
2) Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) opisanym - OFERTA usługi w zakresie udrażniania kanalizacji i wywozu nieczystości płynnych.
3) Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
5.1.
1) Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z przedmiotem i warunkami realizacji zamówienia oraz projektem umowy.
2) Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu cenowym powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu
zamówienia.
3) Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę na formularzu ofertowym będą niezmienne przez cały okres realizacji zamówienia. Ceny jednostkowe muszą zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszelkie prace i czynności niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie
warunków wykonania zamówienia.
4) W formularzu ofertowym Wykonawca poda ceny jednostkowe netto, cenę netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, kwotę podatku od towarów i usług (VAT) wg obowiązujących przepisów dotyczących wysokości stawki podatku od towarów i usług
(VAT) oraz cenę brutto za wykonanie całość przedmiotu zamówienia.
5) Do oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto (z VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
6) Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym powinny być liczone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach ( t. j. Dz. U. 2019, poz. 178 ) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U.1994 r. ,Nr 84, poz. 386 z późn. zm.).
7) Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych.
7. Wadium( jeżeli występuje) - nie występuje

Kontakt:
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Pan Grzegorz Tkaczuk- e-mail: g.tkaczuk@milejow.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.