Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
592z dziś
3481z ostatnich 7 dni
15996z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja oraz serwis elektronicznych systemów zabezpieczeń

Przedmiot:

Konserwacja oraz serwis elektronicznych systemów zabezpieczeń

Data zamieszczenia: 2019-04-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: UDT w Częstochowie
Kilińskiego 115
42-218 Częstochowa
powiat: Częstochowa
Telefon: +48 22 101 02 02
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/215963
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Konserwacja oraz serwis elektronicznych systemów zabezpieczeń w obiektach Urzędu Dozoru Technicznego w Częstochowie przy ul.Kilińskiego 115 oraz ul. Piłsudskiego 25/27
1 Konserwacja ESZ cena za wykonanie jednorazowej konserwacji elektronicznych systemów zabezpieczeń 6 szt.
2 Serwis ESZ cena za 1 rg pracy zespołu serwisowego we wszystkie dni tygodnia, uwzględniająca koszty dojazdu 36 szt.

Dokument nr: ID 215963

Składanie ofert:
Rozpoczęcie transakcji: 2019-04-11 08:24:00
Zakończenie transakcji: 2019-04-16 12:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/prepare-xls-for-adding-offers/215963

Miejsce i termin realizacji:
Najwcześniejszy termin dostawy:
Najpóźniejszy termin dostawy:
Miejsca dostaw

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja:
Szanowni Państwo
W imieniu Urzędu Dozoru Technicznego zapraszam do składania ofert na realizację zadania pn.:
Konserwacja oraz serwis elektronicznych systemów zabezpieczeń w obiektach Urzędu Dozoru Technicznego
w Częstochowie przy ul. Kilińskiego 115 oraz ul. Piłsudskiego 25/27 (w okresie 36 miesięcy)
Zakres i opis zadania oraz warunki jego realizacji zawierają załączniki nr 1 i 2 do zapytania ofertowego. Ponadto, przed złożeniem oferty zalecane jest odbycie wizji lokalnej w celu szczegółowego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, co możliwe jest po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania (osoba do kontaktu: Jolanta Kupczyk, tel. 34/367 19 10).
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Zamawiający wymaga m.in.:
- warunki płatności: przelew 28 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego
- termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30.04.2022 r.
- wszelkie dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy
- gwarancja: 12 miesięcy na wykonane prace serwisowe
Podane ceny winny zwierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Informacje o RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej ,,RODO", informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353,
Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych - Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl), oraz strony internetowej (www.udt.gov.pl),
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia publicznego: Konserwacja oraz serwis elektronicznych systemów zabezpieczeń w obiektach Urzędu Dozoru Technicznego w Częstochowie przy ul. Kilińskiego 115 oraz ul. Piłsudskiego 25/27 (postępowanie ID 215963), prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku pytań:
- technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym dolnym rogu "Pytania do specyfikacji"
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Wymagania dodatkowe
Dodatkowe koszty (wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu i utylizacji uszkodzonych urządzeń po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić)
Gwarancja (12 miesięcy na wykonane prace serwisowe, proszę potwierdzić)
Termin realizacji/obowiązywania umowy (od daty podpisania umowy do 30.04.2022 r., proszę potwierdzić)
Warunki płatności (28 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego, proszę potwierdzić)
RODO (w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu ,,Twoja propozycja lub komentarz" proszę wpisać ,,Nie dotyczy".)
Ważność oferty (90 dni od daty złożenia oferty, proszę potwierdzić)
Rodzaj rachunku bankowego (proszę podać typ rachunku bankowego jaki będzie wskazany na fakturze - w tym przypadku w polu ,,Twoja propozycja lub komentarz" proszę wpisać "ROR" lub "KONTO FIRMOWE")
Kryterium społeczne (oferent uzyska dodatkowe 10 punktów w procesie oceny ofert w przypadku kiedy prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, zatrudni do wykonywania przedmiotu zamówienia co najmniej jedną osobę na umowę o pracę na pełny etat, zatrudnia osoby bezrobotne lub niepełnosprawne. Na potwierdzenie należy załączyć podpisane oświadczenie według podanego wzoru. W innym przypadku w polu ,,Twoja propozycja lub komentarz" proszę wpisać ,,Nie dotyczy")
Preferowany termin płatności w dniach:

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/ 2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus. 3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus. 4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie. 5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
UDT
Kilińskiego 115
42-218 Częstochowa
E-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Telefon: +48 22 101 02 02
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.