Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2764z ostatnich 7 dni
15384z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2019-04-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Libiążu
ul. Paderewskiego 2
32-590 Libiąż
powiat: chrzanowski
Tel./fax: 32 627 18 41, 32 616 50 28
sekretriat@zeasip.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Libiąż
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót
budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Wykonanie hali łukowej nad istniejącym
boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Żarkach".
3. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
1) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25-26 ustawy z dnia7 lipca
1994 r. Prawo budowlane tj.:
a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji
z projektem, zgłoszeniem robót budowlanych, przepisami i obowiązującymi Europejskimi
i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie
w próbach i odbiorach technicznych sieci, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział
w czynnościach odbioru gotowego obiektu i przekazywanie ich do użytkowania,
d) potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego,
kontrolowanie rozliczeń budowy,
e) wydawanie kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,
a dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób
lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
f) żądanie od kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność
z projektem lub pozwoleniem na budowę,
2) kontrola jakości i terminowości wykonywania robót,
3) ochrona interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych,
4) dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru,
począwszy od dnia rozpoczęcia robót; obecność inspektora dokumentowana będzie wpisami do
dziennika budowy,
5) zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na
terenie realizacji robót nieprawidłowościach,
6) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji
zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót,
7) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na
terminowość oraz poprawność prowadzonych przez wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu
okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
8) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru, w tym w szczególności odebranie od wykonawcy
certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakończenia wszystkich prac
obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania końcowego protokołu
odbioru przez inwestora (Zamawiającego),
9) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
10) dokonanie rozliczenia oraz protokolarnego odbioru robót.

CPV: 71247000-1, 71520000-9

Składanie ofert:
6. Termin i sposób składania ofert:
1) ofertę należy złożyć do siedziby zamawiającego;
2) termin składania oferty do dnia: 16.04.2019 r. do godz. 12.00;
3) oferty mogą być złożone osobiście w siedzibie Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół
i Przedszkoli w Libiążu przy ul. Paderewskiego 2 (pokój nr 10), przesłane drogą pocztową na adres
siedziby lub drogą elektroniczną na adres sekretriat@zeasip.pl.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówienia:
1) termin rozpoczęcia - od dnia podpisania umowy;
2) termin zakończenia - upływa z dniem odbioru końcowego i końcowego rozliczenia całości robót
z wykonawcą, zgodnie z zawartą umową pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Wymagania:
7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności
w formie pisemnej według formularza stanowiącego załącznik nr 1.
8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznie
- długopisem albo nieścieralnym atramentem.
9. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
10. Termin związania z ofertą przez okres 30 dni.
DI. Warunki płatności:
1) Termin płatności - 21 dni od daty otrzymania faktury.
2) Wynagrodzenie płatne po zakończeniu realizacji całego zakresu zamówienia tj. wykonaniu czynności
odbioru końcowego.
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
W celu realizacji zamówienia wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej:
- osobą posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
- osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacji i urządzeń gazowych;
osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji osób, o których mowa powyżej w dowolnej kombinacji
tzn. jedna osoba może pełnić więcej niż jedną funkcję.
Osoba/y ta/e winna/y być członkiem/ami właściwej Izby Samorządu Zawodowego i posiadać
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Osoby/a powinny/a posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. póz. 1202 z późn.zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. póz. 1278 z późn. zm.jlub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art.
12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12
ust. 1 ustawy, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały
uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., póz. 65 z późn, zm.).
V. Na ofertę składa się:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1;
2) wykaz osób wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3;
3) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) w przypadku, gdy upoważnienie
do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie
ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia)
do reprezentowania ich w postępowaniu udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
VI. Kryteria oceny ofert:
Cena: 100 pkt.
Pc=(Cmin/Cc)x pkt.max
gdzie:
Pe - ilość punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert
Ce - cena brutto oferty badanej
Pmax - maksymalna ilość punktów jakie można otrzymać za kryterium cena
Najkorzystniejsza oferta to ta, która otrzyma najwyższą ilość pkt.

Kontakt:
Osoby do kontaktu:
1) Teresa Miłoń - specjalista ds. budowlanych (pok. 14a, e-mail: t.milon@zeasip.pl.
tel. 32 627 18 41/ 32 616 50 28);
2) Karolina Atłas - starszy referent ds. umów (pok. 10, e-mail: k.atlas@zeasip.pl. tel. 32 627 18 41/
32 616 50 28).

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.